Sök pengar från våra närstående stiftelser

Här hittar du information om hur du söker pengar från våra närstående stiftelser

Arbetsformer och utdelningspolicy för DBF:s Understödsstiftelse i Uppsala län inklusive Knut Godtfred Johanssons fond samt Synskadades Stiftelse i Uppsala län

Detta dokument är fastställt av stiftelsens styrelse 2018-12-27.

1. Allmänna bestämmelser

Som synskadad definieras person som har väsentliga svårigheter att läsa vanlig text eller orientera sig med hjälp av synen, eller som har motsvarande svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synskada.

Det finns fyra utdelningstillfällen. Ansökningar om bidrag till stiftelserna ska sändas per post och ha inkommit senast 28 februari, 30 april,
31 augusti respektive 31 oktober. Stiftelsens handläggningstid är sedan cirka en månad innan beslut kan lämnas. Bidrag beviljas inte retroaktivt, förutom materialrabatter ur Knut Godtfred Johanssons fond.

Ansökan från enskild person ska alltid göras på stiftelsens ansökningsblankett. Kopia på senaste slutskattsedel ska alltid bifogas ansökan.

Föreningar och juridiska personer skriver en ansökan enligt instruktionerna nedan under punkt 5.

Stiftelserna samförvaltas och varje ansökan behandlas där den bäst hör hemma.

Stiftelsen lämnar sin årsredovisning och revisionsberättelse som en rapport till Synskadades Riksförbund Uppsala läns årsmöte.

2. Kriterier för ansökningar från enskilda

Ansökan ska alltid göras på särskild blankett och sändas in via post. Alla bilagor som begärs måste vara bifogade. Stiftelsens hantering av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Bidragsändamål
Bidrag kan omfatta en rad olika insatser och åtgärder som utifrån Stiftelsens ändamål syftar till att förbättra situationen för synskadade, till exempel läger eller andra aktiviteter för barn och ungdom upp till 18 år.
Till enskilda vuxna synskadade beviljas endast bidrag ifall personen i fråga inryms i skatteverkets definition av ekonomiskt behövande. Bidrag till enskilda vuxna synskadade kan exempelvis ges för vård och behandling såsom tandvård, habilitering och rehabilitering, rekreation, stöd till fritidsaktiviteter, ledsagning, studier och utbildning.

Krav för erhållande av bidrag
Stiftelsens bidrag till enskilda vuxna synskadade är behovsprövade, vilket innebär att sökandens taxerade årsinkomst med hänsyn till Skatteverkets praxis inte får överstiga fyra basbelopp (186 000 kronor år 2019) och sökandens nettoförmögenhet (tillgångar) inte får överstiga ett basbelopp, undantaget om man äger sin egen bostad. För sökande som är gift eller samboende tas hänsyn till de gemensamma inkomsterna och tillgångarna, samt den aktuella försörjningsbördan. Till ansökan ska alltid bifogas kopia av senaste slutskattsedel. Sökanden måste också redovisa sina tillgångar.

Bidrag beviljas ej till:
- Glasögon.
- Datorer, skrivare och andra tillbehör, surfplattor eller smarta telefoner.
- Hjälpmedel för synskadade som syncentralen står för eller hjälpmedelsavgifter som tas ut av Region Uppsala eller motsvarande.
- Utlandsresor, undantag kan dock göras för resor där synskadade i andra länder besöks, alternativt besök på konferenser som vänder sig till synskadade eller deltagande i idrottsaktiviteter eller liknande.
Sökanden ska alltid ange om bidrag sökts ur andra stiftelser för samma ändamål samt huruvida bidrag beviljats från dessa. På beslutsmeddelandet från stiftelsen anges krav på redovisning eller dylikt.

3. Kriterier för ansökningar ur Knut Godtfred Johanssons fond

Ur denna fond ges bidrag för avsättning av blindas och synsvagas arbetsprodukter. Det kan handla om materialrabatter vid inköp eller bidrag som stärker affärsmöjligheter för synskadade egenföretagare.
Enskildas ansökningar om materialrabatter (subvention av inköpt material) görs på stiftelsens blankett, och kvitton på inköpen ska då alltid skickas med. Här görs en ekonomisk behovsprövning (se punkt 2).
Materialrabatt kan lämnas med 40 procent för hårda material och 60 procent för mjuka material.
Synskadade företagares ansökningar ska istället bedömas utifrån möjligheterna att främja avsättningen av företagarnas tjänster och arbetsprodukter. Här behöver inte blanketten användas men styrk gärna kostnaderna med en bifogad offert.

4. Aktivitetsbidrag till Synskadades Riksförbund

Styrelsen kan årligen bevilja ett aktivitetsbidrag till SRF Uppsala län och lokala föreningar anslutna till SRF Uppsala län. Även Unga med Synnedsättning kan söka sådant bidrag. Bidraget får användas fritt inom stiftelsens ändamål. Av föreningarnas respektive verksamhetsplan och budget ska framgå att de avser bedriva sådan verksamhet.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:
- senaste verksamhetsberättelse
- senaste bokslut
- senaste revisionsberättelse

5. Kriterier för ansökningar från synskadeföreningar eller liknande sammanslutningar

Ansökan om bidrag ska avse verksamhet som riktar sig till synskadade. Vid dyrare aktiviteter eller resor bör en egenavgift tas ut.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla:
- Föreningens namn och kontaktuppgifter
- Plusgiro/bankgiro
- Beskrivning av vad bidraget ska användas till, såsom vem riktar sig aktiviteten till, vad ska genomföras, när ska det äga rum, varför vill ni genomföra det och så vidare.
- Budget, hur mycket kostar det. Beskriv kostnaderna och vilken egenavgift ni planerar att ta ut. Finns andra inkomstkällor eller har bidrag sökts från annat håll?

Bidrag från Stiftelsen ska användas till synskadade eller möjliggöra för synskadade att vara delaktiga.

Utbetalning av bidraget sker efter redovisning.
Redovisningen ska innehålla:
- Namn på föreningen samt uppgift om bankgiro/plusgiro dit pengarna ska utbetalas
- Sammanställning med en ekonomisk redovisning i jämförelse med budgeten (som var med i ansökan), påskriven av behörig firmatecknare
- Skriftlig berättelse över vad som hände och hur man uppnådde målen
samt i förekommande fall program och deltagarförteckning (där det anges vem som är synskadad)

Alla projekt måste vara slutredovisade senast 31 januari året efter att bidraget beviljats, om det inte av ansökan framgår att aktiviteten äger rum senare. Beviljade ansökningar kan delredovisas. Har föreningen/distriktet likviditetsproblem kan förskottsuttalning av del av bidraget göras efter överenskommelse med, och beslut av, stiftelsens styrelse.

Observera!
Ansökan ska alltid göras i förväg (undantaget materialrabatter och dylikt från Knut Godtfred Johanssons fond).
Var noga med att bifoga begärda bilagor. Ofullständiga ansökningar återsänds med begäran om kompletteringar.

6. Inlämnande av ansökningar


Ansökan om bidrag måste alltid göras i förhand. Ansökan ska vara skriftlig. Ansökningar från enskilda görs alltid på stiftelsens ansökningsblankett. Sådan blankett beställs på tfn 018-56 09 24 eller på mail uppsala.lan@srf.nu eller samma adress dit ansökningarna ska sändas.

Ansökan sänds till:
Stiftelsen
C/O SRF Uppsala län
Kungsgatan 64
753 18 Uppsala