Organisation

SRF:s organ är:

Kongress. Det högsta beslutande organet. Består av 75 valda ombud från varje distrikt och äger för närvarande rum vart tredje år. 

Verksamhetsrevisorer. Fyra verksamhetsrevisorer granskar löpande förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning. Utskottet tar varje år ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisionsberättelsen samt fastställer resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Förbundsstyrelse. Högsta ansvariga organ mellan kongresserna. Består av 13 ledamöter.

Rikskansli. Hjälper förbundsstyrelsen att utföra sitt arbete. Består av ett 40-tal personer varav de flesta sitter i Enskede.

Distrikt. SRF:s organ på regional nivå. Omfattar alla lokalföreningar inom i princip ett län.

Branschförening. Förening ansluten till SRF utan att vara distrikt eller lokalförening.

Organisationsråd. Policyskapande möte av förbundsstyrelse och distriktsordförande.

Lokalförening. Förening av SRF-medlemmar i en eller flera kommuner.

Förbund, distrikt, branschföreningar och lokalföreningar är alla självständiga juridiska personer.

  1. Stadgar

    Antagna av kongressen och giltiga från oktober 2017.

  2. Branschföreningar

    Föreningar med synskadeinriktning kan bli branschföreningar i Synskadades Riksförbund och har då samma ställning som ett distrikt.

  3. Distrikt och lokalföreningar

    Kontaktuppgifter till våra distrikt och lokalföreningar.