Organisation

SRF:s organ är:

Kongressen och organisationsrådet är tillsammans högsta beslutande organ. Kongressen består av 75 valda ombud från varje distrikt och äger för närvarande rum vart tredje år. Organisationsrådet äger rum årligen mellan kongresserna och tar varje år ställning till styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisionsberättelsen samt fastställer resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande riksförbundets överskott eller underskott samt till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Verksamhetsrevisorer. Fyra verksamhetsrevisorer granskar löpande förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning. 

Förbundsstyrelse. Ansvarar för verksamheten mellan organisationsrådets möten och mellan kongresserna. Består av 13 ledamöter.

Rikskansli. Hjälper förbundsstyrelsen att utföra sitt arbete. Består av ett 50-tal personer varav de flesta sitter i Enskede.

Distrikt. SRF:s organ på regional nivå. Omfattar alla lokalföreningar inom i princip ett län.

Branschförening. Förening ansluten till SRF utan att vara distrikt eller lokalförening.

Lokalförening. Förening av SRF-medlemmar i en eller flera kommuner.

Förbund, distrikt, branschföreningar och lokalföreningar är alla självständiga juridiska personer.

 1. SRF:s stadgar

  Synskadades Riksförbunds stadgar antagna av förbundskongressen och giltiga från juni 2021.

 2. Verksamhetsberättelser

  I verksamhetsberättelserna kan du se i detalj vad SRF gör på riksplanet. De täcker inte vad distrikt och lokalföreningar gör, det måste…

 3. Bilder på olika män och kvinnor i färgglada cirklar som är sammanlänkade med varandra Nätverk

  Ett nätverk inom SRF kan bildas på initiativ av intresserade medlemmar kring en fråga, ett specifikt område eller exempelvis en yrkesgr…

 4. SRF Senior

  Till Dig som varit anställd inom SRF eller inom något av SRF:s företag/stiftelser.

 5. Distrikt och lokalföreningar

 6. Branschföreningar

  Föreningar av synskadade, som är öppna för medlemmar över hela landet, kan anslutas till SRF:s riksförbund som branschförening och har …