En skärmdump från Diggs webbplats med text om digitaltillgänglighet
På Diggs hemsida beskriver myndigheten vad digital tillgänglighet innebär.

Debatt: 23 september, upp till bevis Ygeman!

Idag passeras en viktig milstolpe. Från den 23 september ska alla nya offentligt drivna webbplatser vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men inte ens statens egen myndighet för digital förvaltning, Digg, klarar tillgänglighetskraven.

Synskadades Riksförbund uppmanar nu digitaliseringsminister Anders Ygeman att markera vikten av att EU-direktivet följs. 

Den 23 september är ett viktigt datum för alla oss som vill att webben ska vara demokratisk. Det är viktigt för oss som vill att de offentliga digitala tjänster som nu utvecklas i snabb takt ska fungera för så många som möjligt. Idag tas första steget i att förverkliga EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, som också är svensk lag från årsskiftet. 

Direktivet säger att alla nya offentligt drivna webbsidor som har kommit till under det senaste året från och med idag, ska vara fullt användbara för personer med funktionsnedsättningar. Om ett år utvidgas det till att omfatta även äldre sidor i offentlig regi.
Alltså ska i princip all information och alla digitala tjänster som drivs eller finansieras av stat, regioner och kommuner, inklusive de flesta kommunala bolag, göras tillgänglig. 

Tyvärr konstaterar Synskadades Riksförbund att kunskaperna om hur webben ska göras tillgänglig är en bristvara på landets myndigheter.

Några exempel

  • Den som har en grav synnedsättning och vill anmäla vård av sjukt barn på Försäkringskassans webb får räkna med bekymmer. Den fungerar inte för den som använder skärmläsare, ett hjälpmedel som gör att en kan få texten på en webbsida uppläst. Detta trots att Försäkringskassan dömts för diskriminering för just denna brist. 
  • Hos Polisen finns problem för personer som vill boka tid för att skaffa nytt pass eller legitimation. Den som använder skärmläsare och behöver få texten uppläst får nämligen ingen bekräftelse på vilken tid som har markerats.  
  • Myndigheten för digital förvaltning, Digg, som ska övervaka digitaliseringen är inte heller något föredöme. Ironiskt nog uppstår problemen bland annat på Diggs webbsida med frågor och svar om den nya webblagstiftningen. Synskadade som använder skärmläsare och talsyntes stöter där på hinder. Den vanligaste skärmläsaren på marknaden tappar fokus och inget svar på frågorna läses upp.

Vi vill betona att Digg är en nybildad myndighet med en hemsida som startades så sent som ifjol. Den borde givetvis vara fullt tillgänglig. Andra myndigheter har betydligt äldre IT-system, och därmed större problem med tillgängligheten. 

Det faktum att Digg idag inte har något organiserat samarbete med olika funktionshinderorganisationer, kan vara en viktig förklaring till de brister vi har upptäckt. Internationella studier visar att tillgängligheten främjas om olika brukargrupper bjuds in att medverka redan från början när nya digitala tjänster ska utvecklas. 

Vi vill att den digitala tillgängligheten prioriteras, inte bara i högtidstalen utan i praktisk handling. Därför uppmanar vi regeringen och särskilt Anders Ygeman att ge Digg ett tydligare uppdrag att främja webbtillgängligheten. 

Digg måste fungera som förebild och driva på andra myndigheter så att digitaliseringen blir till nytta för hela befolkningen. Annars stängs vissa invånare ute från offentlig service. Trots att de betala för den via skatten. 

Håkan Thomsson, ordförande Synskadades Riksförbund