En person i jeans följer ett taktilt ledstråk med vit käpp.

Satsa på syn- och hörselinstruktörer

Den 7 april 2020 skrev Håkan Thomsson en debattartikel på Altinget om att kommunerna behöver satsa på syn- och hörselinstruktörer.

Länk till Altinget den 7 april 2020.

Samhället har svikit synskadade länge. Kommunerna måste nu satsa smart och anställa syn- och hörselinstruktörer. Då kan fler bevara sitt oberoende samtidigt som kommunens resurser används mer effektivt.

Gravt synskadade och blinda personer drabbas extra hårt av samhällets restriktioner med anledning av coronaviruset. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har dessutom föreslagit att kommunerna ska ges rätt att avstå att utföra beslutade insatser inom exempelvis hemtjänst. Förslaget är mycket oroande med oöverblickbara följder.

Det är i dagsläget nödvändigt att kommunerna prioriterar hemtjänst och ledsagning till gravt synskadade och blinda.

Svikit synskadade länge

När coronakrisen är över krävs nya, hållbara arbetssätt i kommuner och regioner för att stärka individernas möjlighet att leva självständigare liv.

Samhället har svikit synskadade sedan länge. Basrehabiliteringen vid regionernas syncentraler har allvarliga brister på de flesta håll. Exempelvis finns en stor grupp synskadade som inte själva kan söka information på internet, än mindre köpa varor och tjänster digitalt.

Ett antal kommuner har tagit bort de viktiga tjänsterna som syn- och hörselinstruktörer. Dessa har till uppgift att göra enkla anpassningar i hemmet och att ge träning i olika färdigheter, exempelvis matlagning.

Satsar på förebyggande insatser

För femton år sedan fanns syn- och hörselinstruktörer i drygt hälften av landets kommuner. En undersökning som Synskadades riksförbund genomförde hösten 2019 visar att dessa tjänster nu bara finns i cirka 90 av Sveriges 290 kommuner, och ytterligare kommuner har aviserat att de helt ska upphöra med sin syn- och hörselinstruktörsverksamhet.

Synskadades Riksförbund vill att kommunerna i stället satsar på hållbarhet och förebyggande insatser. Om kommunerna satsar smart och anställer syn- och hörselinstruktörer får fler chansen att bevara sitt oberoende och leva ett aktivt liv. Samtidigt används kommunens resurser mer effektivt.

Stöd ger ovärderlig nytta

Det kan verka djärvt att föreslå nya satsningar när ekonomin är mer ansträngd än någonsin. Men här krävs att politiker och tjänstemän verkligen tänker till: Har vi råd att inte arbeta förebyggande och undvika att människor blir isolerade och mår dåligt?

Det är precis detta problem som syn- och hörselinstruktörer kan lösa. De kan ge synskadade och hörselskadade sakkunnigt stöd och träning för att klara mer på egen hand. Stödet kan bestå i att fixa bra hembelysning och lära ut vägen till centrum när synen sviktar.

En kraftig synnedsättning innebär att en person måste göra mängder av saker på nya sätt, allt från att sköta hushållsapparater till att hantera nya läshjälpmedel. Det kräver mycket träning och då är stödet från en syn- och hörselinstruktör av ovärderlig nytta.

Kostnadseffektivt

Syn- och hörselskador är vanligare än många tror. Mellan sex och åtta procent av befolkningen uppskattas ha mer uttalade syn- och hörsel-svårigheter, och gruppen växer i takt med att vi lever allt längre. Mer uppsökande och förebyggande arbete är nödvändigt. Både regeringens utredare och SKR är inne på samma sak, eftersom det är kostnadseffektivt.

I förlängningen kan kommunen minska sina kostnader för andra insatser såsom hemtjänst. Enligt Kommun- och landstingsdatabasen kostade varje hemtjänsttimme i egen regi 518 kronor i genomsnitt år 2019. Om behovet av hemtjänst för en enda person kan minskas med en timme per dag sparar kommunen cirka 190 000 kronor på ett år.

Leva upp till kraven

Förutsättningarna är goda för att en syn- och hörselinstruktör blir en lönsam investering. Samtidigt får fler synskadade och hörselskadade chansen att fortsätta vara aktiva, slippa isolering och ohälsa. Det är ett smart sätt för kommunen att leva upp till Socialtjänstlagens krav och värna om personer med funktionsnedsättningar.

En syn- och hörselinstruktör ger stöd för att:

  • träna de dagliga sysslorna i och kring hemmet,
  • träna användning av syn- och hörhjälpmedel,
  • träna orientering i närmiljön,
  • anpassa hemmiljön,
  • förebygga olyckor, särskilt fallolyckor,
  • förmedla kontakter med öronläkare, hörcentral, ögonläkare och syncentral,
  • ge råd och utbildning till personal i hemtjänsten och särskilda boenden,
  • bedriva uppsökande arbete och förebygga problem och ohälsa i målgruppen.