En blå och vi megafon mot en blå himmel med vita moln
Foto: Hawsky, Pixabay ...Megafon högt upp i skyn

Frågor vi driver

Här kan du läsa om vilka frågor styrelsen och medlemsmötet valt att vi ska fokusera på.

Påverka Stockholm

Nyhetsbrev från SRF Stockholms stad

Nr 1:2023                                                     2023-03-30

Innehåll:

Vad är detta?

Möte med socialborgarrådet

Projekt för bättre ledsagning

Synskadade behöver digital fixartjänst

Färdtjänstangöring vid Medborgarhuset

Uttalande till trafikborgarrådet

Funktionshinderråden igång

Intressepolitik kostar

Kontaktuppgifter

Vad är detta?

SRF Stockholms stad har beslutat att börja ge ut ett nyhetsbrev via

e-post om vårt påverkansarbete. SRF står för Synskadades Riksförbund, och vår förening har Stockholms stad och Ekerö kommun som verksamhetsområde. Jag som är redaktör heter Håkan Thomsson, och jag arbetar som intressepolitisk ombudsman i SRF Stockholms stad.

Det här nyhetsbrevet är tänkt att komma ut ungefär varannan månad, men det har ingen fast utgivningsplan. Syftet med nyhetsbrevet är att berätta om hur föreningen arbetar med att påverka Stockholm att bli en bättre stad att leva i som synskadad.

Möte med socialborgarrådet

Det blev ju maktskifte i Stockholm efter valet. Den 9 december hade vi ett möte med nya socialborgarrådet Alexander Ojanne (S) och borgarrådssekreterare Alaa Idris. Här diskuterade vi bland annat utgivningen av stadens taltidning "På tal om Stockholm". Tidningen är en viktig informationskanal för oss synskadade. Inför valet förra året hade vi i möten med alla partier i kommunfullmäktige och argumenterade då för en ökad utgivning.

På mötet lovade Alexander Ojanne att tidningen skulle få ökad utgivning, och vi har nu fått besked att taltidningen ska utkomma med 41 nummer under 2023. Detta är en viktig framgång för vårt påverkansarbete.

Ledsagning var en annan viktig fråga som diskuterades med socialborgarrådet. Här menar vi att stadsdelarna ska ha kommunfullmäktiges riktlinjer om goda levnadsförhållanden som utgångspunkt när de fattar beslut. I årets budget står att ledsagningen ska genomlysas, och vi hoppas det innebär att utjämna de olikheter som tycks finnas när stadsdelarna fattar  beslut om antalet ledsagartimmar. Vi ser också med oro på att äldre tycks få färre timmar när de går i pension. Vi kommer att fortsätta arbeta med denna fråga.

Projekt för bättre ledsagning

SRF Stockholms stad har erhållit bidrag från Synskadades Riksförbund för ett projekt kring ledsagning med särskilt fokus på äldre. Projektet innehåller två delar: Information till chefstjänstemän på social- och äldreförvaltningarna samt information och erfarenhetsutbyte för äldre medlemmar samt anhöriga om kommunalt stöd.

En arbetsgrupp har tillsatts för att driva projektet. Vi hoppas snart kunna dra igång detta arbete.

Synskadade behöver digital fixartjänst

Digital fixartjänst för äldre finns i de flesta av Stockholms stadsdelar. Samarbete sker där med syn- och hörselinstruktör och Seniornet. Många av oss synskadade lever helt eller delvis i digitalt utanförskap. Många av oss behöver extra hjälp med den digitala tekniken. SRF Stockholms stad menar därför att alla synskadade, oavsett ålder, borde få ta del av dessa tjänster. Vi menar också att tjänsterna ska finnas i alla stadsdelar.

Vid vårt årsmöte den 16 mars togs ett uttalande i denna fråga. Med detta som utgångspunkt kommer vi att arbeta vidare för att alla synskadade ska kunna använda digital fixartjänst.

Färdtjänstangöring vid Medborgarhuset

Svårigheterna att ta sig med färdtjänst till Medborgarhuset på Södermalm uppmärksammades genom ett uttalande som antogs på vårt höstmöte. Urban Fernquist, som är sammankallande i SRF Stockholms stads intressepolitiska grupp (IP-Gruppen) har därefter haft intensiv dialog med ansvariga tjänstemän.

Det är nu beslutat att färdtjänst får köra fram till Medborgarhusets huvudentré. En nedfasning ska göras från Folkungagatan som underlättar för färdtjänstfordonen att ta sig in på Medborgarplatsen. Detta är ytterligare ett exempel på att intressepolitiskt arbete lönar sig.

Uttalande till trafikborgarrådet

Det händer allt oftare att färdtjänsten har problem att komma ända fram. Gågator, cykelgator, och hinder i gatorna innebär svårigheter för färdtjänstfordon att ta sig fram och att lämna passageraren på rätt adress. Eftersom synskadan innebär väsentliga orienteringssvårigheter är det mycket viktigt att vi kan nå ända fram till vår önskade adress med färdtjänsten.

Med anledning av att vi upplever att detta problem ökar alltmera så gjorde vårt årsmöte ett uttalande riktat till trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP). I uttalandet kräver SRF Stockholms stad att stadsrummet planeras så att färdtjänst kan nå alla adresser.

För att få en stad som är trevlig och fungerar för alla så måste all planering utgå ifrån möjligheten för färdtjänstanvändare att nå målet för sin resa. Annars blir planeringen exkluderande.

Funktionshinderråden igång

Nu har stadens funktionshinderråd startat upp sitt arbete under mandatperioden 2023-2026. En introduktionsutbildning ordnades av kommunen den 20 mars, med god uppslutning från SRF-representanterna.

En viktig information som gavs på mötet var att stadens program för delaktighet ska revideras. Programmet har det fullständiga namnet "Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023". Vår ordförande Kaj Nordquist kommer att vara involverad i detta arbete. Målet är att ett förslag ska gå ut på remiss under hösten 2023.

Intressepolitik kostar

Vi uppskattar mycket att Stockholms stad har ett verksamhetsbidrag och ett bidrag till intressepolitiskt arbete som vi kan ta del av. Men stora kostnadsökningar och inflation gröper tyvärr ur bidragen. Vi får helt enkelt mindre för pengarna idag än tidigare. Stora hyres- och löneökningar väntar, och priserna stiger på i stort sett alla varor.

SRF och andra funktionshinderföreningar fyller en samhällsnyttig funktion. Därför menar vi att det vore rimligt att vi får höjda bidrag som kompensation för kostnadsutvecklingen. Annars riskerar vi att behöva skära ner verksamheten av ekonomiska skäl. Bidragen har varit oförändrade i många år nu, och det är enligt vår mening dags för en rejäl och permanent höjning. Inför höstens budgetarbete anser vi därför att medel behöver skjutas till så att verksamhetsbidraget kan höjas.

Detta har SRF Stockholms stads årsmöte framfört i ett uttalande där vi önskar att SRF Stockholms stad, och andra funktionshinderföreningar som behöver det, får ekonomisk kompensation för de stora kostnadsökningarna 2023 genom ett höjt verksamhetsbidrag och intressepolitiskt bidrag och

att detta framöver räknas upp med kostnadsutvecklingen.

 

Kontaktuppgifter

Detta nyhetsbrev ges ut av SRF (Synskadades Riksförbund) Stockholms stad. Redaktör är Håkan Thomsson.

vill du nå redaktören, eller inte längre prenumerera på nyhetsbrevet, så skicka ett mejl till

 hakan.thomsson@srfstockholm.se 

eller ring 08-452 22 07.

 

  1. En ring av gymnastikskor ii olika färger Friskvård

    Rehabilitering och habilitering

  2. Man ser benen och fötterna på en person som står med en fot på vardera sidan om en mittlinje på gatan Trafik- och miljöfrågor

    Vi jobbar för en säker trafik-, gatu- och inomhusmiljö för synskadade stockholmare.

  3. Fruktavdelningen i en matvaruaffär. Personlig service

  4. Ett brev, en skärm och en mobiltelefon. E-tillgänglighet

    E-tillgänglighet