Illustration av öga med knalligt lila iris

Hur påverkas syncentralerna?

Genom våra distrikt har vi samlat in information om hur landets syncentraler förhåller sig till coronaviruset.

Nedanstående information är insamlad och uppdateras från och med mitten av april. Informationen kan komma att ändras, exempelvis till följd av ändrade rekommendationer från våra myndigheter. För exakt nulägesinformation bör du ta kontakt med den specifika syncentral dina frågor gäller. 

Blekinge

Syncentralen tar inte emot patienter och gör inte heller hembesök för människor över 70 år eller övriga riskgrupper. Mycket görs per telefon. De håller på med en kartläggning av vilka ärenden som kan vänta och vad som är mer akut.

Dalarna

Följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och har en dialog med Regionens smittskyddsläkare vid eventuella frågor. Uppger följande:

• Tar inte emot besök av personer 70+ till och med den 31/8. Många patienter över 70 avbokar själva sina besök.
• Utför hembesök, men tar kontakt före när det gäller personer 70+
• All gruppverksamhet är inställd tillsvidare.
• Har vidtaget vissa restriktioner vid samtliga besök, exempelvis hur många personer man är i rummet med viss hänsyn till tolk.
• Receptionen frågar alla som kommer in om de känner sig friska, har man minsta symtom får man en ny tid till behandlare.
• All personal måste vara hemma vid minsta symtom samt att man måste vara symtomfri 48 timmar innan man får komma tillbaka.
• Vissa medarbetare arbetar hemifrån om man har passande arbetsuppgifter. 
• Inga resor får förekomma varken vid möten, utbildningar, externa kontakter etc.
• Digitala möten ersätter personalmöten som inte kan ske fysiskt.
• Även en del patientmöten tas digitalt.
• Barnmottagning är inställd på grund av att läkaren är i riskgrupp, men arbetsterapeut och kurator utför sina arbetsuppgifter för det aktuella barnen.

Gävleborg

Tillåter besök endast om man är under 70 år och helt symtomfri. Personalen försöker göra uppföljningar via telefon istället för att träffas fysiskt. Så få hembesök som möjligt genomförs, och man gör inga besök hos personer över 70 år.

Göteborg

Alla patienter under 70 år erbjuds besök som vanligt, men syncentralen informerar och uppmanar att man ska avboka om man är sjuk eller tillhör riskgruppen. I så fall erbjuds man ett digitalt videobesök eller telefonbesök, om det är möjligt.

Hjälpmedelservicen på torsdagar är stängd. Patienterna får istället ringa in ifall de har trasiga hjälpmedel.

Halland

Gör i nuläget inga hembesök och man tar inte emot personer över 70 år. Syncentralen försöker så långt det är möjligt att sköta ärenden per telefon. Hjälpmedel skickas hem till patienten. Detta förutsätter att patienten kan hantera hjälpmedlet som kommer. Därför skickas exempelvis inte en Daisy-spelare till någon som inte använt en spelare tidigare.

Jämtland/Härjedalen

Patienter som är 70 år eller äldre, samt personer i riskgruppen, har inga besök eller hembesök i dagsläget. Yngre friska patienter tas hand om som tidigare, med tillägget att man kontrollerar så de inte har någon symtom på covid-19.

När hjälpmedel går sönder eller att patienter behöver starkare optik eller annat hjälpmedel, skickar man dessa med slingbil eller med post. Man träffar även synombud, personal på serviceboenden, assistenter samt LSS-boenden om något behövs bytas, lagas, servas eller liknande

Jönköpings län

Har gjort en riskbedömning för hela kliniken (habiliteringscentrum) baserat på riktlinjer inom regionen. Det innebär bland annat dels att medarbetarna på kliniken uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom, att ingen åker på kurser och konferenser samt anpassning av lunchuppehåll och fika, lokalval och möblering för säkerhetsavstånd. Man har också fler webbaserade distansmöten istället för fysiska möten.

Vad gäller patienterna får de i sin sms-påminnelse en uppmaning om vikten att vara symtomfri vid besök. Samtliga patienter över 70 år kontaktas för rådgivning inför besök, och man genomför bara besök om de inte kan vänta. Alla gruppverksamheter är pausade, initialt till och med 31/7. Man har även skyltat om vikten att vara symtomfri vid besök.
Patienter som lämnat återbud och därmed inte fått den planerade vårdinsatsen läggs antingen till väntlistan och bevakas enligt rutin, eller erbjuds telefon- eller videobesök om möjligt. Man strävar efter att genomföra så många insatser som möjligt för att förebygga en framtida vårdskuld. Dessutom tidigarelägger man om möjligt planerade uppföljningar, insatser och arbetsuppgifter och ser över framtida resurser.

Utöver detta skriver de: ”För de allra flesta patienter för de som är över 70 kan synrehabilitering anstå och vi erbjuder därför som alternativ till fysiska besök dessa patienter att genomföra mötet med oss via telefon eller digitalt istället. Där gör vi kartläggning och tar ställning till i vilken mån vi kan förskriva hjälpmedel till patienten utifrån de uppgifter vi får fram.

Vi försöker med andra ord att göra det bästa vi kan för patienten under den rådande situationen med de förutsättningar vi har. Det innebär förstås att kvalitén på synrehabiliteringen inte alltid kan bibehållas på samma nivå som under normala omständigheter och att vissa åtgärder och insatser får vänta tills restriktionerna lättar.
Men vi upplever ändock att patienterna är positiva till vårt arbetssätt och vår uppfattning är att vi trots allt genomför många meningsfulla och förhoppningsvis hjälpsamma möten och insatser via telefon eller digitalt.

Vad gäller övriga riskgrupper så inväntar vi ytterligare riktlinjer från regionen men tar givetvis i beaktande den tillgängliga kunskap som finns.
I denna svåra situation finns också vissa ljusglimtar i form av att vi lär oss mer kring digitala möten och vi har fått nya IKT-lösningar som möjliggör detta. Det kommer vi ha nytta av även framöver.”

Kalmar

Verksamheten är öppen och man gör så mycket som möjligt digitalt. Inga hembesök utförs. De ringer upp inbokade patienter som är över 70 år och stämmer av så patienterna är friska samt har en dialog om de vill komma nu, eller välja att vänta. De som vill vänta sätts upp på vänstelista tills situationen med coronaviruset lugnat ner sig.  

Kronobergs län

Följer rekommendationer och kallar inte personer över 70 år. De tar emot remisser som vanligt men kommer inte att kalla dessa patienter förrän de får klartecken från övriga vården och Folkhälsomyndigheten. Detta kommer att innebära köer längre fram. Insatser till övriga fortgår som vanligt, men inga gruppverksamheter är aktuella.

Stockholm

Tar emot friska patienter på mottagningen, men enbart bokade besök. Inga drop-in besök och färre hembesök till äldre. De kontaktar patienterna 1-2 dagar innan besök för att lämna information om covid-19 och för att säkerställa att de är friska och kan ta sig till syncentralen på ett säkert sätt.

Syncentralen har ställt in gruppverksamheten och anhörigträffar och ställer om verksamheten till att erbjuda distansbesök i större utsträckning. De erbjuder kartläggningar och vissa insatser på telefon. 

Skåne

Tar emot besök, men följer myndigheternas rekommendationer i stort. Den som inte är helt frisk eller visar tecken på luftvägsproblem får inte komma. Avråder patienter som tillhör riskgruppen från att själva besöka och ta emot hembesök från synenheten. Innan bokade hembesök ringer man och kontrollerar så att personen är frisk och symtomfri. Försöker ta ärenden på telefon.

Sörmland

Har öppet som vanligt men kallar inte patienter över 70 år. Om man trots allt vill komma får man göra det, förutsatt att man är frisk.

Uppsala län

Patienter får bara besöka syncentralen om de är friska och symtomfria, och syncentralen tar endast emot besök som inte kan vänta. Var och en får avgöra själv hur angeläget besöket är. Syncentralen uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Patienter får högst ha en person med sig på besöket. Alla gruppträningar eller andra insatser i grupp är inställda.

Man rekommenderar alla att i möjligaste mån undvika kollektivtrafik vid besök. Om du tillhör en riskgrupp kan du skicka hjälpmedel till syncentralen via post eller låta en annan person lämna in hjälpmedlet på syncentralen. Öppettider och telefontider är oförändrade.

Region Värmland

Följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Inga fysiska återbesök, nybesök eller hembesök av/hos personer över 70 år. Vid nyremiss kan ADL-kartläggning göras över telefon. Om man har behov av hjälpmedel eller annan information, exempelvis kostnadsfri nummerupplysning, så kan detta skickas till patienten i väntan på att de får komma till syncentralen. För patienter över 70 år så kan hjälpmedel skickas/lämnas vid dörr. Patienten får sedan instruktioner via telefon. Vid några tillfällen, där det varit prioriterat, har man träffat patienter utomhus, på avstånd och gett instruktioner av ett hjälpmedel. Kurator har många samtal via telefon istället för fysiska besök. Man har också förstärkt telefontiden med fler yrkesprofessioner så patienten kan ”slussas” till rätt person med sina frågor.

Ringer alla patienter dagen innan för att höra att de ej har några förkylningssymtom. Dörren till syncentralen är låst med ringklocka utanför. Syncentralen fokuserar i dagsläget på inskrivna barn, ungdomar och yrkesverksamma. Gruppaktiviteter har ställts in.

Västra Götalands-regionen

Tar nu emot patienter över 70 år eller i riskgrupp. Syncentralen stämmer dock noggrant av hälsoläget innan besöket. 

Region Västerbotten

Träffar brukare/patienter i alla åldrar förutsatt att de är friska, att personalen och frisk och att man följer hygienrutinerna (som blivit förstärkta). Om patient/brukare själv inte avbokar fortsätter man alltså genomföra verksamheten (habilitering, rehabilitering samt råd och stöd) utifrån bedömda behov och planerade insatser. 

Tar aktivt reda på hur den/de man ska träffa mår och påtalar vikten av att samtliga är friska från förkylningssymptom när man träffas. Detta för att förhindra smittspridning. Överväger alltid att ersätta fysiskt besök med videobesök eller telefonbesök i de ärenden där det är möjligt. All gruppverksamhet är inställd.

Västmanland

Tar emot patienter som är fullt friska och varit symtomfria i minst 48 timmar. Samma regler gäller för personalen. Syncentralen stämmer av med de patienter som tillhör riskgrupp kring hur akut besöket är och ifall det kan skjutas på, och/eller undersöker om det går att ta mötet via telefon. Patienter får covid-19-information via kallelsen, genom skyltar på dörren (för de som kan läsa tryckt text) och i receptionen alternativt av terapeuten som frågar alla patienter om de varit sjuka och i så fall om de varit symtomfria i 48 timmar. Annars blir de hemskickade. Är personalen osäker på om patienten förstått informationen så ringer man upp innan besök.

Alla uppföljningar sker via telefon. Man erbjuder digitala vårdmöten genom 1177 samt möjlighet att ses utomhus för att byta ut hjälpmedel. Om patienten hellre vill ha hembesök än mottagningsbesök hos arbetsterapeut så gör man det. Syncentralen sambokar besök så långt det är möjligt för att undvika flera besök vid ett tillfälle (till exempel till optiker samt arbetsterapeut). Alla grupper är inställda.

Örebro län

Utöver de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har kommit med har man vidtagit en del åtgärder: Man frågar såväl personal som brukare om de är friska, man avbokar 70+ eller andra som är i riskgrupp om de inte har avbokat själva och man bedriver inga gruppverksamheter.

Östergötland

Tar emot patienter upp till 75 år, förutsatt att de är helt friska. Övriga ringer man eller av-/ombokar samt skickar hem hjälpmedel som exempelvis förstoringsglas. Man gör hem- och skolbesök, men mer restriktivt.

Frågor?

Har du frågor eller kompletterande information? Kontakta Jimmy Pettersson på e-post jimmy.pettersson@srf.nu eller 08-39 94 46