Kongressinformation 1

Denna information sändes till distrikten den 11 mars 2020.

Datum, tid och plats

Kongressen inleds torsdagen den 22 oktober kl. 13.30, på hotell Scandic Crown, Polhemsgatan 3 i Göteborg. Innan dess ska anmälan och in­checkning ha gjorts i receptionen samt lunchen vara avklarad. Lunch serveras från 11.30 på torsdag. Kongressen avslutas söndag den 25 oktober kl. 12.45 med lunch.

Riksförbundet ersätter inte kostnader för hemresor som är bokade så ni måste lämna kongressen innan kl. 12.45 avslutningsdagen!

Anmälan ombud och ersättare

Skicka en lista på ordinarie kongressombud och ersättare i turordning, samt en kongressanmälan per ordinarie ombud och ersättare i Palomalänken som bifogas. En enklare instruktion bifogas också.

Distriktsombudsmän

Riksförbundet svarar för resa, kost och logi för ombuds-männens deltagande. Däremot ansvarar distrikten för eventuella behov av ledsagning.

Ledsagare

Varje distrikt ska ha med sig egna ledsagare för allmän ledsagning under kongressen. (Om ni inte har namn på alla ledsagare ännu, får ni anmäla att det kommer en blankett senare, skriv även in detta under övrigt i Palomalänken.

Riksförbundet svarar för ledsagare till branschföreningarna.

Riksförbundet svarar för kostnaderna för resa, kost och logi i dubbelrum för en ledsagare per distrikt under kongressen.

Distrikten svarar för kostnaderna för traktamente, arvode och förlorad arbetsförtjänst för ledsagare.

Åhörare

Om kongressen inte beslutar om något annat, så är kongressförhandlingarna öppna för SRF:s medlemmar.

Åhörarna får själva svara för samtliga kostnader och ev. bokning av rum och måltider på hotell Scandic Crown, men bör ändå anmäla sitt deltagande till Jana Malm, eftersom antalet åhörarplatser är begränsat.

Kongressen kommer även att sändas via vår webbradio.

Anmälningslänken skickas via Paloma samt listor på ombud och ersättare skickas som bifogad fil till jana.malm@srf.nu eller per post till SRF, Jana Malm, 122 88 Enskede senast den 15 maj 2020.

Ombudsförändring

Ombud som får förhinder att delta i kongressen, an­mäler detta till sitt distrikt. Distriktet meddelar snarast till Jana Malm på riksförbundet.

Reskostnader och förlorad arbetsförtjänst

Riksförbundet svarar för kongressombudens reskostnader och ev. förlorad arbetsför­tjänst.

Distrikten bokar biljetter till Göteborg på Tranås Resebyrå, europe@tranas-resebyra.se eller 0140-37 50 30 och uppger kostnadsställe 86000 samt kopia på bokningen till Jana Malm. Är man en grupp på fler än 10 personer kopplas man vidare till gruppresor.

Billigaste färdsätt skall väljas, vilket i praktiken betyder att distrikt inom Norrlandsregionerna med längst restider har möjlighet att flyga, för övriga är det tåg som gäller. För er som flyger, att flygbussarna från Landvetter med fördel kan nyttjas! Biljetter till bussarna kan bokas av Tranås resebyrå.

Boka så snart som möjligt och utnyttja alla tänkbara rabatter, flyg kan bokas redan nu och tågbiljetter för oktober släpps någon gång i slutet av maj. Resorna skall vara bokade senast den 31 augusti.

Vi kommer att skicka ut en särskild reseblankett till distrikten efter sommaren, för att vi ska kunna planera eventuell samåkning och ledsagning.

Avgift för enkelrum

Riksförbundet svarar för ombudens, distriktsombuds-männens och ledsagarnas kost och logi i dubbelrum under kon­g­ressen.

Enkelrumstillägg är 600 kronor. Denna kostnad kommer att debiteras distriktet, som i sin tur kan ta betalt av det enskilda ombudet. Den som önskar enkel­­rum anger det på anmäl­nings­blanketten.

Ledarhundar

Ledarhundar är naturligtvis välkomna på SRF:s kongress, och de har rätt att vistas i konferenslokalerna och restaurangen. 

Då kongressförhandlingarna har ett väldigt tidspressat schema, kommer de att pågå från tidig morgon till sen kväll. Det innebär att det tyvärr inte kommer att finnas särskilt mycket tid över för att rasta sin hund. Det kommer dock att finnas personal som kan hjälpa till med viss hundrastning.  Vi erbjuder två långpromenader per dag, i övrigt får du själv ansvara för hundens rastning.

Till den som inte har någon inom familjen att lämna ledarhunden till, kan ersättning med 150 kr per dag utbetalas till annan hund-passare, om hundpensionat måste anlitas betalar SRF kostnaden för det mot faktura.

Kongresshandlingar

Kongresshandlingarna skickas ut i andra halvan av augusti till:

  • om­bu­d och övriga kongressdeltagare på önskade media; svart, punkt, e-post eller Daisy,
  • distrikten 1 ex på svart, punkt, daisy och e-post om ni vill ha fler ex hör av er senast 30 juni.
  • lokal­för­eningarna 1 ex på svart, Daisy och e-post (punkt­skrift skickas till de lokalföreningar som begär det). Om ni vill ha fler ex hör av er innan den 30 juni

Hemsidan

På vår hemsida under srf.nu/kongress lägger vi kontinuerligt ut handlingar och underlag inför kongressen.

Förbered kongressen

Kongressen 2020 genomförs under 4 dagar. För att vi ska hinna igenom alla ärenden på ett bra sätt behöver vi arbeta så effektivt som möjligt. Det är därför viktigt att kongress-frågorna förbereds och förankras inför kongressen, efter-som vi inte har tid för utskottsarbete under själva kongressen. Distrikten uppmanas att arrangera träffar för ombuden inför kongressen under september och fram till 14 oktober.

De frågor som bör förberedas är rapporten frånSynskadades Stiftelse, verksamhetsinriktning, stadgar, årsavgifter och långtidsbudget, arvoden, strategi för jämställdhet och likabehandling samt de motioner som inkommit.

Det är bra om frågorna har behandlats i distriktens delegationer och av branschföreningarnas ombud före kongressen. Om det finns yrkanden, skriv vilken punkt på dagordningen och vilken motion yrkandet avser. Alla uppmanas skicka in sina yrkanden till kansliet senast den 14 oktoberyrkanden@srf.nu.  

Yrkandena kan då produceras på läsbara medier och finnas tillgängliga under kongressen, och behandlingen i plenum kan förberedas av kongressordförandena och gå smidigare.

Planera in träffar inför kongressen redan nu!

Kontaktpersoner

Jeanet Kjöller, förhand­lings­arbe­tet, kong­ress­hand­ling­ar
Jeanet.kjoller@srf.nu  

Jana Malm, anmälan, resor, boende, måltider, lokaler
Jana.malm@srf.nu  

Med vänliga hälsningar

Ulrika Norelius Centervik
Kanslichef