SFS nr: 2005:340

Departement/myndighet: Socialdepartementet

1§ Denna lag skall tillämpas i Synskadades Riksförbunds verksamhet vid prövning av frågor om tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund.

Ansökan om dispositionsrätt till en ledarhund görs hos Synskadades Riksförbund på den blankett som förbundet tillhandahåller.

2§ För att kunna tilldelas dispositionsrätt till en av Synskadades Riksförbunds ledarhundar skall sökanden

1. vara minst 18 år,
2. ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn,
3. ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel,
4. ha en stabil social situation,
5. ha förmågan att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor,
6. vara bosatt i Sverige.

3§ Synskadades Riksförbund prövar ansökningar om dispositionsrätt till ledarhund. Om förutsättningarna enligt 2 § är uppfyllda skall Synskadades Riksförbund bifalla ansökan. Den som har fått en dispositionsrätt till en ledarhund skall genom ett särskilt beslut tilldelas en ledarhund inom rimlig tid. Härvid skall hänsyn tas till tillgången på ledarhundar, antalet sökande och den enskildes önskemål.

4§ Den som tilldelats en ledarhund skall tillsammans med hunden genomgå fortlöpande utbildning och se till att ledarhunden får den veterinärvård som behövs.

5§ En dispositionsrätt till ledarhund skall tas tillbaka om den som tilldelats ledarhunden inte längre uppfyller kraven i 2 eller 4 § och detta beror på en omständighet som inte är tillfällig eller obetydlig.

Frågor om att ta tillbaka dispositionsrätt till ledarhund prövas av Synskadades Riksförbund efter ansökan, anmälan eller på eget initiativ. Beslutar Synskadades Riksförbund om att ta tillbaka dispositionsrätt skall förbundet samtidigt besluta att hunden skall återlämnas. I beslutet skall anges när hunden senast skall vara återlämnad till förbundet.

En ledarhund som inte längre är tjänstduglig får återtas utan att dispositionsrätten till ledarhunden tas tillbaka.

6§ I ärenden enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

 • 11 och 12 §§ om jäv,
 • 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
 • 15 § om anteckning av uppgifter,
 • 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
 • 20 § om motivering av beslut,
 • 21 § om underrättelse av beslut,
 • 22 § om överklagande,
 • 23 och 24 §§ om hur beslut överklagas,
 • 25 § om överlämnande av överklagande m.m.,
 • 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,
 • 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt
 • 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

7§ Beslut om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Synskadades Riksförbund skall därvid vara den enskildes motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8§ Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över Synskadades Riksförbunds verksamhet enligt denna lag. Inspektionen har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med vite. Lag (2012:949). 

Övergångsbestämmelser

Denna lag trädde i kraft den 1 januari 2006 men tillämpas inte i de fall ledarhunden tilldelats tidigare.

Vill du läsa mer?

Propositionen som ledde fram till lagstiftningen beskriver mer detaljerat hur verksamheten ska bedrivas. Läs propositionen: Regeringens proposition 2004/05:84 (pdf).

Myndighetsuppdraget

Ledarhundsverksamheten har ett myndighetsuppdrag att besluta om dispositionsrätt, tilldelning (bestämma vilken hund som ska placeras hos vem) av ledarhund och återtagande av ledarhund. Det regleras i ledarhundslagen (läs ovan) under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (själva myndighetsutövningen) och Socialstyrelsen (ekonomin). Offentliga upphandlingar (inköp av ledarhundar) sköts av Myndigheten för delaktighet. 

För att få en ledarhund krävs att man först får beslut om dispositionsrätt till ledarhund. Innan beslut fattas ska personen bland annat genomgå en obligatorisk kurs. Den anordnas och bekostas av ledarhundsverksamheten. Det ställs höga krav på den som ansöker om att få dispositionsrätt och på den som har en ledarhund.

Ansökningsprocessen för att få ledarhund.