Kommunal hemtjänst är en omsorgsinsats som kan vara mycket viktig
för personer med synnedsättning. Under många år är det dock allt färre
som får hemtjänst och det har blivit allt svårare att själv bestämma hur
beviljade timmar ska disponeras. Bland SRF:s medlemmar som är 85 och
äldre har andelen som erhåller hemtjänst minskat från 52 procent i
början på 2000-talet till bara 35 procent år 2022.

År 2022 tyckte dessutom var fjärde av hemtjänsttagarna som var 65 plus
att personalen sällan eller aldrig hade tillräckligt med tid att utföra sitt
arbete. I samma grupp ansåg nästan var femte att personalen inte hade
förståelse för individens synnedsättning.

Såväl offentliga data som SRF:s egna medlemsundersökningar visar
också att det ofta är stor omsättning på personalen. För personer som
har flera insatser är det inte ovanligt att 10–15 olika yrkespersoner
kommer in i hemmet under en vanlig tvåveckorsperiod. Dålig kontinuitet
bland omsorgspersonal skapar förstås otrygghet. För den som är blind
eller har en kraftig synnedsättning blir det särskilt problematiskt, då det
är svårt att veta vem som kommer in i det egna hemmet och hur länge de
stannar.

Mot bakgrund av detta såg SRF ett behov av att förtydliga organisationens inställning till hemtjänsten i Sverige. Den utgår från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige skrivit under.

Länk till hemtjänstplattformen (word)

Länk till hemtjänstplattformen (pdf)