Illustration av Dennis Ivarsson med brunt hår och klädd i blå kavaj.
Dennis Ivarsson är jurist och före detta projektledare för SRF:s rättighetsprojekt

Signerat: Kampen måste gå vidare

I två år har jag haft förmånen att verka för synskadades rätt till mer jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Jag pratar om rätten för gravt synskadade och blinda att återigen få garanterat kostnadsfri ledsagning – rätten att inte behöva betala för att kunna behålla sin hälsa och sin självständighet.

Text: Dennis Ivarsson

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen) har sedan 1994 omfattat synskadade. Sedan 2010 har kommuner och domstolar (beslutsfattare) avslagit allt fler ansökningar. I dag anser samtliga beslutsfattare att det inte räcker med att vara blind för att nå upp till lagens krav på ”betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”.

Som projektledare för SRF:s Rättighetsprojekt har jag på kort tid upplevt hur kommuner på förhand har sagt att synskadade inte har rätt till LSS-ledsagning och att medlemmar har kallats till utredningsmöte med handläggare som inte ens har läst våra ansökningar.

Den som ansöker om LSS-ledsagning ska endast behöva göra sina svårigheter ”sannolika” för att nå upp till juridikens så kallade beviskrav. Men när våra ansökningar har avslagits, har beslutsfattarna avsiktligt avstått från att ange vilket beviskrav som har tillämpats. Beslutsfattarna gör inte någon samlad bedömning av medicinska, psykologiska och sociala faktorer och fäster därtill lika lite vikt vid de läkarintyg som åberopas.

När lagar tillämpas på detta sätt, utifrån kommunala ekonomiska incitament, kommer mindre förändringar i exempelvis LSS-lagen inte att spela någon roll. För detta måste en jurist fortsätta att arbeta fokuserat med många enhetligt utformade ansökningar, som överklagas likadant. Det är lika alarmerande att syncentraler uttryckligen vägrar skriva de intyg som krävs enligt LSS-lagens förarbeten. Utöver LSS-ledsagning måste flera områden bevakas juridiskt – i tid – så att kammarrättsdomen där en blind person fick avslag till färdtjänst inte får genomslag.

Vill du skriva för signerat i Perspektiv?
Mejla perspektiv@srf.nu eller ring 08-39 90 12