person med ledarhund i t-banan

SRF vill behålla ledarhundarna

Synskadades Riksförbund motsätter sig starkt regeringens förslag att myndighetsutövningen för ledarhundar ska flyttas från SRF till Myndigheten för delaktighet. Det nya lagförslaget offentliggjordes den 30 juni i en promemoria och föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. text: Monica Walldén foto: Alexander Ruas/SRF

I slutet av juni kom alltså lagförslaget från Regeringskansliet med ett ändrat ansvar för ledarhundsverksamheten. Förslaget innebär att ansvaret för att tillhandahålla ledarhundar ligger kvar på staten, men att myndighetsutövningen förs över från SRF till Myndigheten för delaktighet, MFD. Även all annan verksamhet, som ansvar för att ordna utbildningar, information om ledarhundsverksamheten och stöd till ledarhundsförare, ska enligt förslaget föras över till MFD.
Synskadades Riksförbund är mycket kritiska till förslaget och har i sitt remissvar anfört flera argument för att verksamheten ska stanna hos SRF. Genom att arbeta för synskadades intressen på alla områden sitter SRF på en unik kompetens och kan därigenom förstå de samband som finns mellan ledarhundsverksamheten och andra områden.
– Man föreslår alltså att flytta en välfungerande verksamhet till en myndighet som inte har den erfarenhet och kompetens som krävs, till oerfarna byråkrater. Detta kommer att sätta synskadade i en ännu mer sårbar situation, säger förbundsordförande Niklas Mattsson.

Ett argument för överflyttningen är enligt promemorian att: ”En förening har till uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen och denna uppgift kan, oavsett om så är fallet eller inte, uppfattas stå i konflikt med en oberoende myndighetsutövning. Hur än föreningen agerar i myndighetsutövningen finns det alltid en risk att de som står utanför föreningen upplever att föreningen gynnar sina egna medlemmar och känner ett misstroende mot myndighetsutövningen. Det är därför viktigt att myndighetsutövningen förs över till en förvaltningsmyndighet.”

Detta argument bemöter SRF i sitt remissvar med att trovärdigheten snarare handlar om hur verksamheten är organiserad, att den är transparent och att personalen har rätt kompetens för att bedriva myndighetsutövning. SRF är inte ensamma om att ha en myndighetsutövande roll utan att vara en statlig myndighet. Det ansvaret finns till exempel hos arbetslöshetskassorna, Svenska kyrkan och Sveriges riksidrottsförbund.
– Även om vi är emot att ansvaret för verksamheten ska flyttas från SRF är vi positiva till andra delar i lagförslaget. Det är bra att kravet på stabil social situation slopas när man tar ställning till om en person ska beviljas dispositionsrätt för ledarhund. Vi välkomnar också att ansvarig myndighet ska kunna begära rättelse innan en dispositionsrätt återtas. Det är också bra att alla beslut enligt den nya lagen ska kunna överklagas, säger Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på SRF.

Sista dag att svara på remissen är den 27 oktober 2022. Därefter bearbetas förslaget av regeringen tillsammans med inkomna remissvar och går vidare i lagstiftningskedjan. Det återstår att se om lagen kommer att inrättas enligt den föreslagna tidsplanen 1 juli 2023.