Två ungdomar står framför SRF:s affischer med barn och ungdomar på.
Niklas Karlsson och Louise Jannering var med både live och som affischnamn under den internationella konferensen Tactile Reading i Stockholm.

Thomssons Nyheter #06 2017

Niklas Karlsson och Louise Jannering var två av affischnamnen under en internationell konferens om taktilt läsande i början av april. Förbundsordförande Håkan Thomsson rapporterar om Tactile Reading i sitt senaste nyhetsbrev.

LSS-utredningen rullar på

Sakkunniga och experter i den statliga LSS-utredningen möttes den 3 april. LSS står ju för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och utredningen pågår fram till oktober 2018.
Vid det senaste sammanträdet fördes bland annat en diskussion med utgångspunkt från att utredningsdirektiven pekar ut att mål och syfte samt en del centrala begrepp i LSS är otydliga. Framförallt är det domstolarnas tolkningar som upplevs som svåra att förstå.

Begreppet ”goda levnadsvillkor” diskuterades särskilt. Experterna från funktionshinderrörelsen menade här att det är de samlade insatser som en individ får som avgör om man uppnår goda levnadsvillkor. Det måste i första hand vara individen själv som bedömer om goda levnadsvillkor uppnås.

En annan viktig diskussion gällde för- och nackdelar med att ha anhöriga som personlig assistent. Det kan ge en kontinuitet och brukaren har ofta stort förtroende för en anhörig assistent. Nackdelar kan vara att det skapar ett svårbrutet beroende.
Barns frigörelse från sina föräldrar kan påverkas om föräldrarna är barnets assistenter. Av diskussionen framgick att flera såg allvarligt på den dubbelroll det innebär att samtidigt vara assistent och god man. Problemet är att den gode mannen ska se till att brukaren får den assistans hon eller han har rätt till, och att den utförs på ett bra sätt. Då bör inte den gode mannen själv vara assistent och samtidigt ha i uppgift att granska sig själv.

Vidare gjordes en genomgång av alla LSS- insatser och hur dessa kan utvecklas för att bli mera träffsäkra. När det gäller insatsen ledsagning så är det viktigt att den är flexibel och också innehåller kompletterande stöd som man behöver på grund av utebliven synförmåga. Det kan handla om vardagssyntolkning, alltså att beskriva omgivningen, och att få hjälp med klädvård, postläsning, digitala tjänster och dylikt. Nästa möte med LSS-utredningens expertgrupp hålls den 12 juni.

KMA:s 100-årsjubileum

KMA-ordföranden Helena Eriksson överlämnar ett förtjänsttecken till Gunilla Malmberg, Stockholms läns nämnd för synskadade.

Stiftelsen KMA, Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, firade den 5 april sitt 100-årsjubileum med en konferens i Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Dagen inleddes och avslutades av KMA:s ordförande Helena Eriksson.

Beatrice Christensen Sköld berättade KMA:s historia. Hon kommer senare i år att ge ut en bok i det ämnet. Vidare utdelades forskningsstipendier, och vi fick ett antal föredrag om aktuell ögonforskning. En utsökt jubileumslunch bjöds vi också på. Vidare förekom också ett musikaliskt framträdande av den synskadade riksspelmannen Ida Meidell Blylod, och Täppas Fogelberg kåserade under rubriken ”Att få syn på livet bortom ögonen”.

SRF gratulerar KMA till 100 år av viktigt och framgångsrikt arbete!

Nordiska möten i Helsingfors

Under NSK träffade de nordiska synskadeorganisationerna sina kamrater från Baltikum. Sittande från vänster: Marie Sepp från Estland, Sandra Smona Lettland och Svetlana Sproge från Lettland och Ramune Balcikoniene från Litauen. Stående Neven Milivojevic och Håkan Thomsson från Sverige.

Den 21-22 mars hade vår nordiska samarbetskommitté (NSK), nordiska kvinnokommittén (NKK) och nordiska ungdomskommittén (NUK) möten på Hotell Rantapuisto i Nordsjö (Vuosaari) utanför Helsingfors. NSK:s möte hade två huvudpunkter, ett fundraisingseminarium och ett möte med representanter för synskadeorganisationerna i Estland, Lettland och Litauen.

Vid fundraisingseminariet, som leddes av Norge, gjordes en genomgång om hur medelsanskaffningen ser ut i Norden. Under detta seminarium deltog också SRF:s kommunikationschef Boris Samuelsson. Det kan konstateras att det är mycket stora summor som kommer till organisationerna genom aktiva medelsanskaffnings­insatser. Vår skandinaviska kalenderkampanj ger ökade intäkter varje år. Danskarna har dessutom ökat sina intäkter dramatiskt sedan man börjat med månadsgivare. Island har ökat sina intäkter väsentligt sedan man anlitat professionell hjälp. I Norge satsar man nu på dörrknackning för att få nya månadsgivare.

Representanterna för de baltiska synskadeorganisatio­nerna anlände till tisdagens gemensamma middag. Sedan genomfördes mötet med de baltiska representanterna på onsdags­förmiddagen. Våra gäster var Marie Sepp, chef vid organisationen i Estland, Svetlana Sproge, ordförande, och Sandra Smona från Lettland, samt Ramune Balcikoniene, vice ordförande för synskadeorganisationen i Litauen.
Vi fick genomgångar av situationen för synskadade i respektive land. Utifrån dessa redovisningar diskuterade vi hur vi kan ha nytta och glädje av varandra. Gemensamma utmaningar samt möjliga samarbeten dryftades. Det faktum att språken är små skapar utmaningar när det gäller talsynteser och dylikt.

Att ha ett utbyte med sina grannar är alltid positivt. Bilaterala studiebesök och seminarier i olika ämnen kan vara en bra form. Personalfortbildning efterfrågades, och även där finns säkert möjligheter till samarbete. Ungdomsläger nämndes också. Fundraising är ett annat område där Baltikum kan ha nytta av nordiska erfarenheter.

NKK:s möte ägnades till stor del åt att dra upp planer för en nordisk kvinnokonferens. Denna planeras till hösten 2018 i Danmark.

Punktskriftskonferens i Stockholm

Niklas Karlsson och Louise Jannering två affischstjärnor på Tactile Reading i Stockholm.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arrangerade en internationell punktskriftskonferens i Stockholm den 5-7 april. Konferensen Tactile Reading samlade närmare 300 deltagare från ett 30-tal länder. Konferensen innehöll en stor mängd intressanta seminarier om punktskriftsinlärning, och var huvudsakligen inriktad på barn.

SRF fanns på plats med flera medarbetare. Ungdomarna Louise Jannering och Niklas Karlsson presenterade en affischutställning, och Ann Jönsson höll ett föredrag där hon beskrev betydelsen av att som synsvag och yrkesarbetande kunna använda punktskriften. Niklas Karlsson stod också för en uppskattad musikalisk underhållning i samband med konferensmiddagen den 6 april.

Kritik mot sedlar och mynt

Vi är nog många som tycker att de nya sedlar och mynt som nu införs i Sverige är svåra att känna igen. Extra svårt är det just nu, då både gamla och nya sedlar och mynt kan användas. När det gäller de nya sedlarna så har de en längdskillnad, men de är lika breda. En skillnad i både längd och bredd hade underlättat väsentligt. Dessutom upplever många att det synmässigt är svårt att skilja på sedlarna.

Undertecknad har intervjuats i denna fråga av Aftonbladet, vilket ledde till en artikel som publicerades den 31 mars. Efter det har Riksbanken hört av sig, och sagt sig vara beredd att diskutera frågan vidare med SRF. Tyvärr ska vi nog inte ha för stora förhoppningar om förändringar eftersom våra synpunkter redan funnits hos Riksbanken i flera år, men vi tar givetvis alla chanser att försöka åstadkomma förbättringar.

Elly Macha ur tiden

Ann Jönsson, Håkan Thomsson och WBU:s andre vice ordförande Elly Macha i Orlando, augusti 2016.

Elly Macha, Tanzania, andra vice president i World Blind Union (WBU), har avlidit efter en tids sjukdom. Hon gick ur tiden den 31 mars då hon vårdades på sjukhus i England.
Elly Macha valdes till andra vice president i WBU vid generalförsamlingen i Orlando i Florida i augusti 2016. Från svensk sida stödde vi hennes kandidatur. Hon var den andra blinda afrikanska kvinnan att nå en så fin position i WBU.

Elly Macha var parlamentsledamot i Tanzania. Hon hade en doktorstitel och var utbildad i specialpedagogik och frågor rörande jämställdhet, funktionshinder och mänskliga rättigheter. Det är mycket ledsamt att hon inte fick möjlighet att fullfölja sitt uppdrag i WBU. I SRF minns vi Elly Macha med stor saknad.

SRF Västernorrlands första årsmöte

Den 1 januari 2017 slogs distrikten SRF Medelpad och SRF Ångermanland samman, och bildade SRF Västernorrland. Distriktet har letts av en interimsstyrelse fram till det första årsmötet på Härnösands folkhögskola lördagen den 8 april.

Undertecknad (Håkan Thomsson) fick äran att leda detta historiska årsmöte. Sven Edlund valdes till ordförande. Genom sammanslagningen får vi ett starkt distrikt i Västernorrland och kan prata med landstinget med en röst, vilket är positivt. Vi önskar SRF Västernorrland lycka och framgång!

SM i schack för synskadade

Till sist i detta nyhetsbrev tar jag tillfället i akt att berätta om en framgång för mig själv på det personliga planet.
Svenska mästerskapet i schack för synskadade 2017 spelades på Almåsa i månadsskiftet mars/april. Och svensk mästare blev Håkan Thomsson med 4,5 poäng av 5 möjliga. Jag vann halvpoängen före Jörgen Magnusson, Lund, efter att ha vunnit vårt parti i rond 3. Bronset gick till Olle Engström, Timrå.

24 spelare deltog i SM, och dessa var indelade i tre klasser. Äldsta deltagare var Georgibelle Fröjse, Östersund, som fyllde 92 år på turneringens första dag (den 30 mars). Även William Lyons, Solna, är över 90 år. Yngst var William Johansson, Hörby, som fyller tio år i sommar. William Johansson tog 2 poäng i klass 1, och fick ett särskilt pris för SM:ets bästa prestation.

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post: hakan.thomsson@srf.nu