Staty av Louis Braille placerad i den skola han gick i. Statyn visar Braille från huvudet och en bit ner. Han har en lärarrock och en hög väst under.
Det nya året inleddes med firandet av punktskriftens uppfinnare Louis Braille. Statyn står i den blindskola i Paris där han först var elev och sedan lärare.

Thomssons nyheter #01 2017

Förbundsordföranden Håkan Thomsson blickar bakåt och framåt i årets första nyhetsbrev.

Punktskriftens dag

Den 4 januari 1809 föddes punktskriftens upphovsman Louis Braille. Därför firar vi årligen den internationella punktskriftsdagen den 4 januari.
Från riksförbundets sida gick vi ut med ett pressmeddelande där vi efterlyste punktskrift på livsmedelsprodukter. Flera lokalradiokanaler uppmärksammade Punktskriftens dag. Själv har jag hört inslag från P4 Stockholm, P4 Södermanland, P4 Jönköping, P4 Dalarna och P4 Jämtland.
Länk till inslagen i P4.

De tu har blivit ett

I SRF gav nyårsfyrverkerierna vid detta årsskifte ett särskilt genljud av förening. Den 1 januari 2017 bildades nämligen SRF Västernorrland genom sammanslagning av distrikten SRF Medelpad och SRF Ångermanland. Det nya distriktet leds av en interrimstyrelse fram till det första årsmötet den 8 april.
Att distrikt går samman är inte särskilt vanligt i SRF-sammanhang. Det finns dock all anledning att anta att sammanslagningen kommer att gagna synskadade i Västernorrland. Exempelvis får nu distriktet samma verksamhetsområde som landstinget, vilket bör underlätta intressepolitiken. Vid årsskiftet övergick Kamal Suleimani från att vara riksförbundsanställd till att bli distriktsombudsman/verksamhetsutvecklare i SRF Västernorrland. Till ordförande har interrimstyrelsen idag (10 januari) utsett Sven Edlund. 

US byter namn

Förkortningen US stod till och med den 31 december 2016 för Riksorganisationen Unga Synskadade. Redan i somras beslöt US vid sitt medlemsforum att byta namn.Från och med den 1 januari 2017 är ungdomsorganisationens namn: Riksorganisationen unga med synnedsättning. Man behåller dock förkortningen US. Ny hemsida www.ungsyn.se

Ny funktionshinderpolitik på gång

I juni 2016 presenterade Myndigheten för delaktighet (MFD) ett förslag till ny funktionshinderpolitik. Bland annat föreslås att fler myndigheter ska få ett ökat ansvar för förverkligandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Regeringen har sänt ut MFD:s förslag på remiss, och den 20 december lämnade SRF sitt yttrande över förslaget.
SRF skriver bland annat:
”SRF ser positivt på att strategin tydligare än tidigare knyts till mänskliga rättigheter. Fokus i strategin ligger på att göra rätt från början, vilket är en förutsättning för ett tillgängligt samhälle. Funktionshinderspolitiken ska integreras och gälla alla nivåer och områden i samhället. Många av de resultatmål som sätts upp ligger helt i linje med de mål som SRF strävar mot i sitt intressepolitiska och opinionsbildande arbete. SRF ser positivt på att förslaget har kopplingar till Agenda 2030. Det skulle behövas tydligare skrivningar när det gäller att koppla samtliga av FN:s utvecklingsmål till målen i strategin.”
Med andra ord har SRF en positiv grundsyn på förslaget. Vi har dock gjort ett antal påpekanden och förtydliganden. Förslaget bereds nu av regeringen.
Länk till hela Synskadades Riksförbunds yttrande. 

Nominera till Ljudbokens Hederspris

Elvira Kivi i blå skjorta, röd sidenfluga och röda hängslen. Björn Svantesson håller i pristavlan och i en bukett blommor.

Fjolårets prisutdelare Elvira Kivi och vinnaren av Synskadades stiftelses hederspris 2016 Björn Svantesson.

Måndagen den 6 mars arrangerar Storytel årets ljudboksgala på Vasateatern i Stockholm med prisutdelning i flera kategorier. Bland annat delar Synskadades Stiftelse ut Ljudbokens Hederspris. Detta pris ska gå till någon som främjat ljudbokens utveckling. Det kan vara en person, en organisation eller ett företag.
Alla är välkomna att nominera kandidater fram till den 31 januari. Sänd din nominering med motivering per e-post till
ljudbokspriset@srf.nu

Datum att notera

Närmaste stora SRF-konferens handlar om organisationsutveckling och genomförs på Almåsa den 27-29 januari.
Den 2-3 februari är det ekonomifunkis, och där finns det fortfarande platser kvar. Sista anmälningsdag är den 13 januari. Anmälan görs till Gunilla Thomsson, tfn 08-39 91 66 eller mejla gunilla.thomsson@srf.nu

Helgen den 12-14 maj blir det arbetsgivarkonferens för distrikt och föreningar med anställd personal, och en temakonferens för synskadade egenföretagare planeras till helgen den 29 september-1 oktober.

Nästa organisationsråd äger rum i Stockholm torsdagen den 9 mars. Ett organisationsråd kommer också att genomföras i Stockholm fredagen den 1 september. Och så har vi ju SRF:s kongress i Malmö den 26-29 oktober!

Krönika över 2016

I väntan på att år 2017 ska få upp farten så kommer här en subjektiv återblick på SRF-året 2016.
Året började med att SRF fick två nya branschföreningar: LHON Eye Society respektive Aniridi Sverige. Antalet branschföreningar är därmed dussinet fullt! 

Det så kallade funktionärstraineeprojektet, som syftade till att ge intresserade medlemmar en god grund för att bli funktionärer eller i övrigt vara aktiva SRF:are, kom igång år 2014. Den 20-22 maj 2016 hölls en projektavslutning på Almåsa, dit alla som genomgått utbildningen bjöds in. Vid summering av projektet kan konstateras att 49 personer från tio olika distrikt fullföljde utbildningen. Många av dessa medlemmar är redan aktiva i styrelser på lokalförenings- eller distriktsnivå. 

På bänkar i Grästorp sitter en skolklass. Några av eleverna håller upp vita Gata för alla-ballinger

En skolklass i Skaraborg får en lektion i käppvett under kampanjen Gata för alla.

Vår stora informationskampanj riktad till allmänheten började planeras tidigt. Fokus skulle ligga på gatu- och trafikmiljö och den vita käppen. Kampanjmaterial togs fram och en informatörsutbildning i två steg genomfördes under våren. Kampanjen fick namnet ”Gata för alla” och drog igång den 20 augusti. 

Över hela Sverige genomfördes olika kampanjaktiviteter såsom torgmöten där allmänheten fick prova att gå med vit käpp, flygbladsutdelning, fika i mörker, lappning av felparkerade cyklar och andra hinder på trottoarerna med mera, med mera. Samtidigt bedrevs kampanjen framgångsrikt på sociala medier med såväl kortfilmer som enklare inlägg. I de traditionella medierna fick kampanjen stort genomslag. Finalen ägde rum den 15 oktober, det vill säga på den vita käppens dag. På Medborgarplatsen i Stockholm hade vi då byggt upp ett vardagsrum med en soffa dit allmänheten bjöds in att sätta sig och ställa frågor om synskadades livssituation och möjligheter. Bland de som svarade på sådana frågor fanns SRF:s första vice ordförande Victoria Öjefors Quinn.
Kampanjen var en imponerande kraftsamling, framförallt av distrikt och lokalföreningar, där vi visade att SRF är en organisation med mycket stor potential. 

Länk till kampanjbloggen Gata för alla

Arbetet med att förbereda 2017 års kongress rullade igång redan under våren 2016. Vi behövde bestämma plats för kongressen. Två bra alternativ fanns, i Eskilstuna respektive Malmö. En grupp från rikskansliet besökte de båda aktuella anläggningarna och gjorde en värdering av dem. Det var en knepig jämförelse som slutade med votering i förbundsstyrelsen. Och då van Quality hotel View på Hyllie stationstorg i Malmö. Förberedelserna inför kongressen har fortsatt under hösten, bland annat med rådslag om stadgar och verksamhetsinriktning. 

Jesper Klein håller i ett anförande under Take Part i Stockholm. Han har brunt hår i sidbena, ljus skjorta och brun kavaj.

Jesper Klein på Myndigheten för tillgängliga medier är ordförande i Daisykonsortiet.

I maj genomförde Internationella Daisykonsortiet en stor konferens i Stockholm. Därtill firade Daisykonsortiet sitt 20-årsjubileum. SRF deltog givetvis i både konferensen och festligheterna.

Marie Nordén förstärker sitt budskap med sina gester. Maria Backlund är vänd emot Marie Nordén.

Marie Nordén och Maria Backlund i panelsamtalet Tysta fordon- en livsfara.

Sommarens höjdpunkt var definitivt Almedalsveckan i Visby där SRF som vanligt fanns på plats för att skapa kortare eller längre möten med makthavare. Nytt för i år var dock att vi dessutom ordnade ett eget seminarium på temat ”Tysta fordon – en livsfara”. Här diskuterades behovet av att elfordon förses med obligatoriskt varningsljud. Seminariet pågick en timme och var ett panelsamtal med möjlighet för publiken att ställa frågor. Panelen bestod av Håkan Thomsson, SRF, Trans­portstyrelsens generaldirektör Maria Ågren, Marie Nordén som är generalsekreterare för National­föreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, Milan Obradovic, social­demokratiskt kommunalråd i Malmö, Gordon Strömfelt som är elbilsexpert hos Gröna Bilister och Maria Backlund, tekniskt sakkunnig hos branschorganisationen Bil Sweden. Moderator var Ejert Seijboldt från Taxiförbundet. Seminariet bör ha fungerat som ögonöppnare för en och annan bland åhörarna.
Som grädde på moset fick vi två månader senare beskedet att GRB, som är en arbetsgrupp för internationell teknisk standardisering av fordon, beslutat att förorda att elbilar ska ha ett obligatoriskt varningsljud.

Lyssna på panelsamtalet Tysta fordon- en livsfara.

Även i övrigt var Almedalsveckan mycket lyckad. Vi kunde dela ut ett utdrag från vår färska undersökning om arbetsgivares attityder till synskadad arbetskraft, vilket var en fråga som rönte stort intresse. Totalt träffade SRF åtta ministrar, fem parti­ledare, tre partisekreterare, elva riksdagsledamöter, sex generaldirektörer, ett flertal företag samt många företrädare för andra organisationer och medier. SRF lämnade även ett avtryck i det mediala bruset när Neven Milivojevic blev intervjuad av Ekonomiekots Anders Jelmin om bankernas kontanthantering.

Håkan Thomsson, Neven Milivojevic och företrädare för SPF Seniorerna står vid dammen i Almedalen.

Håkan Thomsson, Neven Milivojovic möter Rune Kjernald och Martin Engman, SPF Seniorerna i Almedalen.

Ett möte i Almedalen med pensionärsorganisationen SPF Seniorerna ledde dessutom fram till en gemensam uppvaktning av finansmarknadsminister Per Bolund (MP) den 10 augusti, där vikten av en tillgänglig kontanthantering lyftes fram. 

I augusti höll World Blind Union (WBU) generalförsamling i Orlando, Florida, USA. Förutom formella förhandlingar ordnades ett stort antal föredrag och seminarier, och SRF deltog med en sju personer stark delegation. Till ny president i WBU valdes Fredric Schroeder, USA. 

EU-parlamentarikern Anna Heedh talar med Håkan Thomsson. Hon har en svart- och vitrutig tunika blont uppsatt hår. Håkan har brunt vågigt hår och grå kavaj. Han står vänd mot henne.

Anna Hedh (S) bjöd in SRF till EU-parlamentet i november.

För att inom SRF skapa ett brett, fördjupat kunnande om EU samt att skapa kontakter, så ordnades två studieresor till Bryssel under året. Dessa resor skedde på inbjudan av EU-parlamentariker, och därmed bidrog EU med ungefär hälften av finansieringen för resorna. I februari reste 20 kvinnor inklusive ledsagare till Bryssel på inbjudan av Soraya Post (FI). Ett led i resan var att medverka vid ett seminarium om förslaget till tillgänglighetsdirektiv. I november reste 24 personer inklusive ledsagare till Bryssel på inbjudan av Anna Hedh (S). Detta är en unik satsning som förhoppningsvis ska ge resultat i form av bättre möjligheter att påverka EU.

Maria Kugelberg har glasögon och ett markerat halssmycke. Hennes centréfärgade hår är halvlångt. Hon har en prickig och randig blus och hennes händer är knäppta.

Ögonläkare Maria Kugelberg, Sankt Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.

Den 16 november ordnade SRF en konferens om ögonforskning. Här gavs föreläsningar om aktuell spetsforskning som pågår i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Umeå, Örebro, Linköping och Uppsala. Konferensen direktsändes i SRF:s webbradio. 

Länk Radio SRF:s sändning från ögondagen i Gotlandssalen.

En annan stor händelse var den partnerskapskonferens som hölls på Almåsa i oktober. Här deltog representanter för de nio synskadeorganisationer med vilka SRF har internationellt utvecklingssamarbete. Som en del av konferensen hölls ett öppet seminarium på Europahuset i Stockholm på eftermiddagen den 24 oktober.
Tema var ”Agenda 2030 och inkludering av personer med funktionsnedsättning”. Anföranden hölls bland annat av Sveriges ambassadör för Agenda 2030 Kajsa B Olofsgård och av Charlotte V McClain-Nhlapo från Världsbanken.

Ett lite udda sätt att skapa uppmärksamhet för synskadades situation och samtidigt stärka SRF:s varumärke var då SRF uppvaktade den blinde musikern José Feliciano. Det var under hans julkonsert i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 12 december som jag (Håkan Thomsson) fick möjlighet att komma upp på scenen, prata med honom och överlämna en liten gåva. Detta uppskattades uppenbarligen av den stora publiken, och av Feliciano själv också! För denna möjlighet vill jag rikta ett särskilt tack till arrangören Shahin Roshanghias från Bibi Events. Efter konserten fick han en ledarhundskalender som tack.

Ja, kalendern ja! ”Årets ledarhundsvalpar 2016” gav sammanlagt cirka 11,3 miljoner kronor i bruttointäkter. Även om tryckning, distribution och annat kringarbete kostar en hel del så är det ändå en mycket viktig inkomst för SRF. Och ”Årets ledarhundsvalpar 2017” ser ut att sätta nytt intäktsrekord!
Beställ en kalender.

År 2016 var också året då de regionala ombudsmännen omvandlades till distriktsombudsmän/verksamhetsutvecklare. De första fick sina nya tjänster den 1 mars, och vid slutet på året har de flesta distrikten egen ombudsman/verksamhetsutvecklare. Detta har föranlett en specialsatsning på utbildning för de nya ombudsmännen, vilken inletts under 2016. Dessutom ordnas kontinuerligt arbetsgivarutbildning för distrikten.

Även i övrigt har personalfrågor präglat arbetet. En satsning på den psykosociala arbetsmiljön vid rikskansliet har genomförts, och två viktiga chefer har rekryterats. Den 15 november kom Lena Ridemar till kansliet som ny individstödschef, och den 1 januari 2017 tillträdde Ulrika Norelius Centervik formellt kanslichefstjänsten.

I september lanserades SRF:s nya hemsida. Den ska vara bättre om man vill surfa med mobiltelefon, och den är dessutom tillgänglig för synskadade när det gäller att lägga upp information. Stora förbättringar har även skett i vårt medlems-, prenumerant- och givarregister Surfa.

2016 och 2017 är Sverige ordförande i synskadeorganisationernas nordiska samarbete. I april hölls ett möte på Almåsa och i oktober hölls ett möte i Norge. Dessutom genomfördes en nordisk kvinnokonferens i Helsingfors i september.

Vårt hårda arbete för att gravt synskadade, blinda och dövblinda ska ha rätt till ledsagning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har tagit ett viktigt steg framåt i och med att en LSS-utredning har blivit tillsatt. Undertecknad är utsedd som expert i utredningen, och SRF har också uppvaktat utredaren.

Ja, ett minnesvärt år har 2016 verkligen varit. Låt oss tillsammans se till att 2017 blir ett minst lika aktivt och framgångsrikt år! 

HÅKAN THOMSSON
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu