Malin Ekman Aldén har brunt hår till axlarna i sidbena. Hon har skrattgropar i kinderna och markerade ögonbryn. Hon har en mörkgrön blus.
Regeringen har nu utsett Malin Ekman Aldén som GD (generaldirektör) för Myndigheten för delaktighet, MFD.

Thomssons nyheter #02 2017

2017-02-08 Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Uppdaterad överenskommelse om ledarhundar

En ledarhund (schäfer) i koppel och sele spejar ner mot stenplattorna på marken.

Den 25 januari undertecknades en uppdaterad överenskommelse mellan SRF och Astma- och Allergiförbundet. Överenskommelsen innehåller i sak inget nytt. Den säger att: ”Målet för vårt intressepolitiska arbete är att skapa ett samhälle för alla, det vill säga ett samhälle där både personer med allergi och personer med synskada kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra”. 

I situationer där hundallergiker och ledarhundsekipage möts internt i våra organisationer säger överenskommelsen att det är ett gemensamt intresse att lösa eventuella problem. I de flesta fall går läget att hantera exempelvis genom att lokaler separeras, olika ingångar används och framför allt genom att visa god vilja. Genom planering kan konflikter i många fall förebyggas. Ingen av parterna kan hävda sin egen och suveräna rätt. Båda har lika rätt, och det gäller att hitta formen för att i praktiken klara ut hur rätten ska tillgodoses. Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter, och vilja att lösa problemet. Om en ledarhundsförare och en person med hundallergi exempelvis deltar på samma kurs, ska organisationerna arbeta för att de berörda parterna på egen hand ska kunna lösa situationen.
Om det inte går att hitta en lösning personerna emellan, så koppla in de respektive lokalföreningarna. Om dessa inte klarar av att utforma en lösning, vänd er till respektive läns- eller distriktsorganisation.
Överenskommelsen säger också att våra bägge förbund intressepolitiskt ska stötta varandras argument. Vi ska hävda att personer med allergi och personer med synskada har samma rätt till delaktighet. Den ansvariga för en verksamhet ska finna lösningar som fungerar för båda parter.
Länk till överenskommelsen.

Framåtsyftande konferens

Den 27-29 januari samlades ett 40-tal SRF:are på Almåsa för en konferens om medlems- och organisationsutveckling. Först ut bland föreläsarna var optimistkonsulten Ingalill Enbom som talade under rubriken Glädje och hinder i SRF-Arbetet. Hon pekade på att vi ofta har en tendens att avfärda dem som vill tänka eller göra på nya sätt. Att se möjligheterna och våga prova nya saker var hennes budskap.

Karen Fridriksdottir-Jungelin står i en ljus korridor. Hon bär en klarblå tröja, har ett halsband med ett guldhjärta och mörkbrunt hår i en pagefrisyr.

Karen Fridriksdóttir Jungelin (bilden) presenterade det nyligen avslutade kamratstödsprojektet som genomförts i Stockholms län med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet övergår nu i permanent verksamhet. Kamratstöd är ett naturligt SRF-uppdrag, och ett bra sätt att komplettera syncentralernas verksamhet. Visserligen har Stockholmsområdet speciella förutsättningar, men det bör gå att hitta lämpliga former för kamratstöd i alla delar av landet. Det krävs dock att man har samtalsledare som genomgått en introduktion i denna metod.

Carin Thurfjell berättade hur SRF-distrikt och föreningar kan ha nytta av vårt medlemskap i studieförbundet ABF. Tre deltagare, tre tillfällen och tre studietimmar per tillfälle (en studietimme = 45 minuter) är vad som krävs för att kunna räknas som en studiecirkel. Och de flesta ämnen är tillåtna. Kontakta era ABF-distrikt eller lokala avdelningar för mera information.

Under konferensen gavs också en tid för gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Vidare presenterades böckerna Medlemsmodellen och Demokratimodellen, som kan vara bra verktyg i medlems- och organisationsutvecklingsarbetet. 

Båda finns på anpassade läsmedier och kan beställas från SRF Folkbildning, tfn 08-39 93 33.

Förbundsstyrelsen har antagit en strategi för medlemsutveckling för perioden 2015-2023. Vi diskuterade hur den kan gå från plan till handling. Vid höstens kongress ska strategin revideras.

Träff med PRO

Christina Tallberg har kort brunt hår och ler på bilden. Runt halsen hänger ett silversmycke med en sten i. Hon bär en rödmönstrad jacka över en svart jumper.
PRO-ordföranden Christina Tallberg. Foto: Jalle Torbjörnsson

SRF och pensionärsorganisationerna har många gemensamma intressen. En tillgänglig gatumiljö med god snöröjning och halkbekämpning, färdtjänst, kontanthantering och personlig service istället för digitala ”gör det själv-lösningar” är exempel på sådana områden. Vi kan också ha nytta av varandra i medlemsrekryteringen.
På eftermiddagen den 7 februari hade vi ett möte med Pensionärernas Riksorganisation, PRO, i deras lokaler på Adolf Fredriks Kyrkogata i Stockholm. Vi träffade PRO:s ordförande Christina Tallberg och förbundssekreterare Johanna Hållén. Det var ett bra möte, och vi kom överens om att båda organisationerna har mycket att vinna på ett närmare samarbete. Detta ska i första hand ske på lokal nivå. Vi är inte konkurrenter om medlemmar, utan tvärtom kan våra organisationer tillsammans ge medlemmarna mervärden, och det går utmärkt att vara med i båda föreningarna.

Lärorik ekonomifunkis

En funktionärsutbildning med tema ekonomi genomfördes den 2-3 februari med start i SRF-huset i Enskede och med fortsättning på Almåsa. På programmet stod bland annat pass om bokföring, etik och kapitalförvaltning samt presentation av SRF-medarbetare på ekonomiavdelningen och löneservicen. 

Revisionsfirman Grant Thornton beskrev revisionsuppdraget och vilka lagar och regler som finns för ideella föreningar. Ett annat intressant pass handlade om stiftelselagen. Här medverkade Henning Isoz som själv var aktiv i att skriva denna lag. Även Synskadades Stiftelse presenterades kortfattat. 

En sak som lyftes fram på kursen var behovet av enhetlig årsredovisning från distrikt och föreningar. En mall för detta kommer att arbetas fram av riksförbundet.  

Regeringsbeslut om GD för MFD

Malin Ekman Aldén har brunt hår till axlarna i sidbena. Hon har skrattgropar i kinderna och markerade ögonbryn. Hon har en mörkgrön blus.

Regeringen har nu utsett Malin Ekman Aldén som GD (generaldirektör) för Myndigheten för delaktighet, MFD. Hon har varit tillförordnad på den posten sedan våren 2016.
Malin Ekman Aldén har själv en synskada. Vi gratulerar Malin och önskar henne stor framgång i sitt viktiga uppdrag! 

Möte med MTM

Legimusappen är ett stort L uppbyggt av vita prickar på en rosa botten. Loggan är fyrkantig.

Legimus-loggan 

SRF och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier har en hel del gemensamma frågor att dryfta. Förutom att SRF har en plats i MTM:s brukarråd så har vi årligen flera avstämningsmöten där vi diskuterar synskadespecifika frågor. Ett sådant möte ägde rum den 6 februari.
”Talboken kommer” går ut på att de som prenumererar på dagstidningar på daisy ska kunna ringa till sitt bibliotek och få talböcker distribuerade på samma sätt. Ett försök har pågått i Uppsala och Skåne med gott resultat. Nu fortsätter MTM att utvidga verksamheten till Östergötland. Under året kommer alla länsbibliotek att erbjudas att ingå i ”Talboken kommer”. Det är sedan länsbiblioteken som ska utveckla verksamheten inom sina regioner. 

Men detta är i dagsläget alltså bara en möjlighet för dem som prenumererar på dagstidningar och därmed har tillgång till MTM:s digitala distributionskanal. En vision är dock att utveckla den kanalen så att den kan användas för distribution av alla tidningar och böcker, myndighetsinformation, SRF-information och dylikt. Men det är än så länge bara en vision. När det gäller läns- och kommuntaltidningar ska dessa kunna fås i denna kanal efter sommaren. Men CD-skivor kommer länge än att utgöra det huvudsakliga mediet.

Post Nords hantering av stora punktskriftsförsändelser diskuterades också. Detta fungerar dåligt idag. Deras så kallade ”påse på dörr” har stora brister. Här har Post- och telestyrelsen, PTS, kopplats in för att hitta en lösning för oss punktskriftsläsare.

Håkan Thomsson
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu