SRF:s vita käppen-parad i Örebro våren 2014. Medlemmar i paraden syns i vimlet. En bär plakat med texten 125 år! och förbundens logga.
2014 firade SRF 125-års jubileum i Örebro. Genom staden gick en vita käppen-parad.

Thomssons nyheter #03 2017

– Låt oss glädjas över trendbrottet, skriver Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. Efter många år har medlemstappet avstannat.

Trendbrott i medlemsutvecklingen

År 2016 ökade medlemsantalet med 299 synskadade medlemmar och 282 stödjande medlemmar, jämfört med år 2015.

Den 31 december 2016 hade SRF totalt 12276 medlemmar varav 8849 synskadade. Femton distrikt ökade sitt medlemsantal under 2016.

1784 personer blev nya medlemmar under året. Samtidigt fanns 847 personer som antingen begärde utträde eller lät bli att betala sin medlemsavgift under 2016.

Låt oss glädjas över trendbrottet! Ett bra sätt att fortsätta arbetet med ökning av medlemsantalet är att kontakta alla som inte betalar sin medlemsavgift. För ett samtal med dem och fråga vad de vill ha ut av föreningen, samtidigt som ni påpekar att de måste betala medlemsavgift för att vara medlemmar.

Välkommen som medlem.

Läget i LSS-utredningen 

LSS-utredningens sakkunniga och experter har nu haft sitt andra möte. LSS står ju för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och utredningen ska lämna sina förslag till regeringen i oktober 2018.
Vid utredningens möte diskuterades huvudmannaskapet för personlig assistans. Idag delas det av kommunerna och staten. Många förordade ett samlat huvudmannaskap, men åsikterna gick isär gällande var det skulle ligga.

Vidare diskuterades behovet att närmare definiera vissa begrepp som används i lagen, såsom ”goda levnadsförhållanden”, ”delaktighet”, ”självständighet” och ”att leva som andra”. Här ansåg de flesta att begreppen i sig är tydliga, men att lagen måste ändras så att insatserna ska leda till att dessa begrepp får konkret innehåll. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att individen får tolkningsföreträde, det vill säga att individens syn på vad exempelvis delaktighet eller självständighet innebär för henne eller honom, väger tyngst vid bedömningen av rätten till en insats. Ett sådant tolkningsföreträde är dock kontroversiellt, och gillas inte av alla.

Utredningens sakkunniga och experter kommer nu att träffas ungefär varannan månad. Ännu finns inga konkreta förslag framtagna. Jag har betonat att insatsen ledsagning behöver en noggrann genomlysning.

Länk till regeringens LSS-utredning

Nytt från funktionshinderdelegationen

Regeringens funktionshinderdelegation hade möte den 20 februari. Statsrådet
Åsa Regnér (S) medverkade under första halvan av mötet, och sedan leddes mötet av hennes statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) pratade om vikten av rättigheter och att vi måste hävda dessa. Hon har överlämnat en skrivelse om en oberoende MR-institution (MR = mänskliga rättigheter) till riksdagen, där ett förslag kommer att tas fram av konstitutionsutskottet.

Funktionshinderrepresentanterna tog upp en diskussion om den översyn av statsbidraget till funktionshinderorganisationerna som Socialstyrelsen nu genomför. Det framfördes att det är viktigt att organisationerna kan bidra med synpunkter i denna fråga.

En fråga som togs upp var om inte samordningen av exempelvis funktionshinderdelegationen egentligen borde ligga hos demokratiministern istället för på socialdepartementet. Statsråden menade att det viktigaste inte var vem som höll i detta. De hänvisade till att en sådan förändring var en fråga för statsministern.

Ett annat intressant inslag var ett föredrag av Olle Lundberg, ordförande i kommissionen för jämlik hälsa. Den ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen den 31 maj. Kommissionen kan se en tydlig koppling mellan välfärd och hälsa. Man har dock inte specifikt studerat funktionshindersammanhang. En orsak är brist på tillförlitlig statistik.

Slutligen meddelades att kommande statspartsmöte för uppföljning och implementering av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir i New York den 13-15 juni. Nästa möte i funktionshinderdelegationen är planerat till den 29 maj.

Länk till regeringens rapportering från funktionshinderdelegationen.

Tågbiljetters otillgänglighet 

I samband med Konsumentverkets funktionshinderråd den 16 februari hade undertecknad (Håkan Thomsson) ett möte med generaldirektören och tillika konsumentombudsmannen Cecilia Tisell samt berörda tjänstemän angående svårigheterna för synskadade och teknikovana personer att köpa och betala tågbiljetter. Även önskemålet om att det ska räcka med ett enda telefonsamtal för biljettbokning och ledsagarbeställning togs upp.
De flesta reseföretag har slutat med biljettförsäljning via telefon. Befintliga biljettautomater är otillgängliga, och ledsagarna som bokas genom Jernhusens och Trafikverkets ledsagarportal får inte hjälpa till med biljettköp. Rimligt vore att den ledsagare som man bokar i samband med sin tågresa skulle fungera som ledsagare allmänt på stationen, till exempel hjälpa till med biljettautomater, eller visa var kiosken eller toaletten finns. Detta ingår alltså inte i deras uppgift idag.

Den som inte kan använda dator eller smartphone blir i många fall utestängd från att kunna köpa resor på egen hand. Ett exempel på detta är om man vill åka med MTR Express som trafikerar sträckan Stockholm-Göteborg. De säljer inte biljetter över disk. Visserligen kan man köpa biljett ombord, men om man ska åka i flera timmar vill man rimligen i förväg veta om man kan få en sittplats på sträckan. De säljer biljetter via hemsida och mobilapp, men dessa är otillgängliga för synskadade.

SJ har infört en avgift på 100 kr för beställning via telefon. Personer med funktionsnedsättning kan slippa denna kostnad om de använder vissa knappval när de ringer till SJ, men hur många vet om det? SJ vill inte sprida denna information då de är rädda att avgiftsfriheten ”missbrukas”.
När det gäller betalning av biljetter så har SJ två alternativ, som gäller oavsett om biljetterna bokas via hemsidan, appen eller via telefon. Det går endast att betala med kort eller med faktura, som levereras via e-post. Köp via faktura förutsätter att man kan legitimera sig med mobilt bank-ID, oavsett vilken försäljningskanal man använder. Om man inte har tillgång till en smartphone eller på egen hand kan läsa kortnumret är det alltså omöjligt att betala för tågresan. Om man löser själva betalningen så kan man endast få biljetten levererad via e-post eller som sms. Tidigare fanns möjligheten att få pappersbiljetter tillsammans med en pappersfaktura med posten, men den möjligheten har tagits bort.

Med Konsumentverket förde jag en diskussion om vilka krav som är rimliga att ställa på de olika aktörerna. Vi konstaterade att liknande problem även finns för synskadade som vill resa med långfärdsbussar. Konsumentverket lovade att titta på frågorna och återkomma med tankar om vilka rättigheter man har såsom synskadad konsument.

Anmäl intresse för nordisk konferens

En konferensbyggnad i grönska. Två torn med blå fasader sticker upp ur taket. 

Vartannat år ordnas en så kallad utvidgad nordisk konferens för synskadade, ofta benämnd UNK. 2017 genomförs UNK på Fuglsangcentret i Fredericia i Danmark den 8-12 oktober.
Temat för årets konferens är ”kommunikation”, såväl inom organisationerna som utåtriktad. Hur kommunicerar vi med befintliga och potentiella medlemmar? Hur använder vi olika medier i vår kommunikation, internt och externt? Och hur kommunicerar vi med politiker och beslutsfattare?

Varje nordiskt land har ungefär tio deltagare inklusive ledsagare. Eftersom konferensen täcker breda områden bör den svenska delegationen bestå av deltagare med olika kompetenser och erfarenheter. Deltagarna förväntas medverka på olika sätt under konferensen, framförallt genom att bidra i kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Varje delegation ansvarar för att hålla i vissa pass, göra presentationer, föra anteckningar och redovisa grupparbeten. Vid hemkomsten ska nyvunna kunskaper kunna användas för att utveckla vår verksamhet. Konferensspråket är skandinaviska.

Den svenska delegationen utses av SRF:s förbundsstyrelse. Intresseanmälan, med namn, kontaktuppgifter och motivering, skickas per e-post, senast den 12 mars, till Anette Johnsson

Frågor besvaras av SRF:s handläggare Cecilia Ekstrand i UNK:s planeringsgrupp. Hon nås på tfn 08- 39 91 19. 

Datum att notera 

Här följer några datum värda att notera: 

  • Torsdag 9 mars, organisationsrådet sammanträder i Enskede (SRF-salen)
  • Fredag till söndag 5-7 maj, träff för synskadade med neuropsykiatriska funktionshinder, plats Almåsa
  • Fredag till söndag 12-14 maj, Arbetsgivarkonferens på Almåsa
  • Fredag 1 september, organisationsrådet sammanträder i Stockholm (Gotlandssalen)
  • Torsdag 21 september, konferens om syntolkning, plats Stockholm
  • Fredag till söndag 29 september -1 oktober, temakonferens för synskadade egenföretagare, plats Almåsa 

Håkan Thomsson
Telefon: 08-39 91 11
E-post: hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev