Thomssons Nyheter #07 2017

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Fortsatt framgång för ledarhundskalendern

SRF:s kalender ”Årets ledarhundsvalpar 2017” har inbringat gåvor på 12,070 Mkr, vilket är nytt rekord!
Kalendern framställdes i 1,8 miljoner exemplar, och naturligtvis finns betydande kostnader för tryckning och utskick. SRF kan dock räkna med en nettointäkt (intäkt minus kostnad) på omkring 7,5 Mkr. Detta är ett mycket välkommet tillskott till vår kassa.

Kalendern är ett samarbete mellan synskadeorganisationerna i Norge, Danmark och Sverige, och det var sjunde gången SRF deltog. Årets kalender har erhållit 81.700 enskilda gåvor, jämfört med 75.700 för fjolårets kalender. Förutom intäkterna bidrar kalendern till att sprida information om synskadefrågor och den stärker också kännedomen om Synskadades Riksförbund, att organisationen existerar och gör bra saker.

Besök hos Finlandssvenska synskadade

Ordföranden i FSS Sune Huldin och Håkan Thomsson.

Måndagen den 20 mars besökte en delegation från SRF det svenskspråkiga synskadeförbundet i Finland: Förbundet Finlands Svenska Synskadade, FSS. De har lokaler i Arabiastranden i Helsingfors. Från Sverige deltog Håkan Thomsson, Annika Östling, Ulla Bergeros, Neven Milivojevic samt Cecilia Thomsson (ledsagare).
Vi togs emot av FSS:s ordförande Sune Huldin, som höll i besöket från deras sida. Vi fick en rundvandring i lokalerna och därefter möjlighet att sitta ned, dricka kaffe och ställa frågor.
FSS har cirka 900 medlemmar och sju distriktsföreningar inklusive Åland. Sin huvudsakliga finansiering har man från Stea (före detta Penningautomatföreningen). FSS bildades år 1946 som en riksförening, men omvandlades senare till ett förbund med distriktsföreningar.
I sina lokaler har man förutom kontor också en inläsnings­studio samt punktskriftsproduktion. Man tar fram, svensk­språkiga tidningar och har också rehabiliteringsrådgivare som jobbar regionalt. Totalt har man ett 15-tal anställda. IT-ansvarig Cristian Söderberg berättade om det faddersystem som finns i regionerna, så att synskadade kan få hjälp med datorer och mobiltelefoner.
En viktig verksamhet som förbundet bedriver är att erbjuda så kallade erfarenhetstalare till skolor med mera. Erfarenhetstalarna är vad vi i Sverige skulle kalla för synskadeinformatörer, men de pratar mer uttalat utifrån sin personliga erfarenhet som synskadad.

Länk till FSS

SRF kritiserar förslag från Medieutredningen

SRF har lämnat yttrande över Medieutredningens slutbetänkande. Den modell för dagstidningar på tal som funnits i några år ifrågasätts av utredningen. Detta ser SRF som ett stort hot. Vi har samrått med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i denna fråga, och även MTM är oroade över att den kanal för distribution av tillgängliga dagstidningar som finns idag kan komma att försvinna.

SRF skriver bland annat:
”Synskadades Riksförbund välkomnar utredningens förslag om att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ska få i uppdrag att göra en översyn av taltidningsverksamheten. Däremot avvisar vi inriktningen mot att på sikt avskaffa dagens struktur. Den innebär att användarna kan läsa dagstidningar med hjälp av så kallade daisyspelare som finansieras inom ramen för taltidningsstödet, alternativt via en mobilapp och i dator via en e-postlänk. Vi anser också att översynen inte ska omfatta förändringar gällande dagens taltidningsstöd där cirka 80 procent av stödet går till finansiering av så kallade daisyspelare samt konvertering och distribution. MTM ansvarar för denna del av verksamheten.

Däremot anser vi att MTM bör få i uppdrag att undersöka hur taltidningsverksamheten kan breddas och utvecklas. I likhet med utredningen menar vi att också webbaserade tidningar ska kunna ges ut som taltidningar. Vi föreslår även att alla periodiska tidskrifter, däribland gratistidningar, ska kunna utges som taltidningar inom ramen för den nuvarande taltidningsverksamheten”.

Länk till En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar, SOU 2016:80

Läs hela SRF:s remissvar om medieutredningen

Delegation till Danmark utsedd

 

Vid sitt möte den 20-21 april utsåg förbundsstyrelsen följande sju deltagare till den utvidgade nordiska konferensen på tema kommunikation: Ronja Helt (US), Karin Hjalmarson, Pia-Lena Krischél, Joachim Kåhlman, Håkan Thomsson, Maria Thorstensson och Annika Östling. Dessutom kommer ansvarig chef att utse fyra ledsagare.
Konferensen genomförs på Fuglesangcentret i Fredericia, Danmark, den 8-12 oktober.

Index visade printrar i SRF-huset

Håkan Thomsson och Björn Löfstedt i SRF-huset.

Index är ett svenskt företag som är världsledande vad gäller tillverkning och försäljning av skrivare för punktskrift. Tisdagen den 28 mars förevisade företagets VD Björn Löfstedt printrar i ljushallen på plan 1 i SRF-huset i Enskede.
Index säljer allt från enkla printrar för vardagsproduktion av punktskrift till rena tryckerimaskiner. I en del produkter finns möjlighet att printern själv omvandlar texten till punktskrift utan att man behöver ha en dator med ett särskilt konverteringsprogram. 

Årets branschföreningsträff

Årets träff för branschföreningarna genomfördes på SRF-kansliet i Enskede onsdagen den 11 april. Åtta av våra tolv branschföreningar var representerade på träffen.
På programmet stod en genomgång av läget i branschföreningarna, genomgång av riksförbundets olika ekonomiska stöd samt frågor kring medlemsregistret. Det stadgeförslag som förbundsstyrelsen tagit fram inför kongressen diskuterades också. Här föreslås ju bland annat att det ska krävas minst 50 medlemmar som själva är synskadade eller är vårdnadshavare till synskadade barn för att branschföreningen ska ha rösträtt vid kongress och organisationsråd.
Vidare diskuterades svårigheterna att ha möten när medlemmarna är bosatta över hela landet. Branschföreningen Aniridi Sverige berättade att de haft sitt årsmöte via Skype, och de ansåg att det hade fungerat bra. 

NVC-seminarier i Oslo

Den 29-30 mars genomförde Nordens Välfärdscenter (NVC) en utvärdering av nordiska ministerrådets handlingsplan och det nordiska funktionshinderrådets arbete. Undertecknad (Håkan Thomsson) deltog i denna aktivitet som ägde rum i Oslo.

Det nordiska ministerrådets funktionshinderråd består av 16 ledamöter med lika många ersättare. Ersättarna deltar normalt inte i rådets arbete. Representanterna kommer från de fem länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. De sexton platserna besätts med åtta funktionshinderrepresentanter och åtta företrädare för staterna. 

Vid utvärderingen ansågs funktionshinderrådets sammansättning vara bra. Några menade att det borde göras en tydligare prioritering av de frågor som ska behandlas i rådet. Undanröjande av gränshinder och specialanpassad information lyftes fram som viktiga områden. En bättre återkoppling från ministerrådet och dess tjänstemannakommitté efterlystes också. 

Skaraborg lämnar SRF Väst

SRF Väst är en organisation som bildades år 2010. Det är en samarbetsorganisation för SRF Bohuslän, SRF Göteborg, SRF Halland, SRF Skaraborg och SRF Älvsborg. SRF Väst har egen styrelse och har också en anställd ombudsman. Fyra av de fem distrikten (alla utom Halland) ligger i Västra Götalands län, och har att gemensamt bevaka Västra Götalandsregionen intressepolitiskt.
Inom SRF Skaraborg är man dock kritiska till hur SRF Väst fungerat. Därför hade styrelsen för SRF Skaraborg lagt fram ett förslag till sitt årsmöte, att SRF Skaraborg skulle lämna SRF Väst. Årsmötet, som hölls på Flämslätts stiftsgård den 22 april, diskuterade denna fråga.
Vid årsmötet framhölls vikten att ha ett nära samarbete mellan distrikten i Västra Götalandsregionen. Dock betonades att samarbetet inte behöver vara så fast organiserat som det är inom SRF Väst. Årsmötet beslöt enhälligt att ställa sig bakom styrelsens förslag. SRF Skaraborg har därmed beslutat att lämna SRF Väst. Konsekvenserna av detta får diskuteras på SRF Västs årsmöte som hålls i Varberg den 2 juni. 

Medlemsundersökning pågår 

Med start idag genomför TNS Sifo på uppdrag av SRF en medlemsundersökning per telefon. 1000 medlemmar ska kontaktas. Frågorna handlar främst om tillgänglighet i gatu- och trafikmiljö, resande och digital tillgänglighet. Svaren avidentifieras vid bearbetningen.
Telefonintervjuerna tar cirka en kvart. Jag hoppas så många som möjligt vill medverka. Undersökningsresultatet är viktigt i SRF:s intressepolitiska arbete. Undersökningen är en uppföljning från 2015, då liknande intervjuer genomfördes.
För frågor så kontakta gärna vår intressepolitiska handläggare Kaj Nordquist, tfn 08-39 92 91, eller e-post Kaj.nordquist@srf.nu

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11