Håkan Thomsson i vit skjorta och mörk kavaj. Åsa Regnér i en svart blus. Båda skrattar.
Den 19 maj träffade Håkan Thomsson barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) för att berätta om kösituationen för synskadade som väntar på en ledarhund. Foto: Regeringskansliet

Thomssons Nyheter #09

Håkan Thomsson tror på ett ökat ledarhundsanslag för 2018 efter ett möte med statsrådet Åsa Regnér.

Uppvaktning av Åsa Regnér angående ledarhundsfrågan

Fredagen den 19 maj uppvaktade SRF ansvarig minister, Åsa Regnér (S), angående behovet av ett höjt ledarhundsanslag. SRF sköter sedan 2006 ledarhundsverksamheten i Sverige vilket finansieras av staten. Men anslaget har legat stilla under alla år, och det medför allt färre ledarhundar. Situationen börjar bli mycket allvarlig med långa väntetider.
Från SRF var det ansvarig chef, Lena Ridemar, och undertecknad (Håkan Thomsson) som träffade ministern. Med på mötet var också två tjänstemän på socialdepartementet, politiskt sakkunnige Axel Ingvarsson samt handläggaren Michael Blom.
Synskadades Riksförbund redogjorde för situationen och överlämnade några dokument som visade ledarhundsverksamhetens utveckling. Ministern lyssnade, och bör rimligen ha tagit intryck. Förhoppningen är att statsbudgeten 2018 ska innehålla ett ökat anslag till ledarhundsverksamheten.

Regeringens nya funktionshinderpolitik

Regeringen föreslår att ett nytt nationellt mål ska styra funktionshinderpolitiken: Att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
Den nya funktionshinderpolitiken presenterades vid en presskonferens måndagen den 15 maj. Regeringen tydliggör att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara utgångspunkt för funktionshinderpolitiken. Nu lämnas regeringens förslag till riksdagen.
Det nya målet för funktionshinderpolitiken är bra, och det är särskilt viktigt att regeringen betonar att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara utgångspunkt för funktionshinderpolitiken. Nu gäller det för regeringen att få med sig riksdagen, myndigheterna, regioner och kommuner så att funktionshinderpolitiken genomförs konsekvent och med kraft.

Länk till de nya målen.

94 motioner till årets kongress

När kansliet sammanställde inkomna motioner till SRF:s kongress hade 99 motioner inkommit. Dock visade det sig att några var likalydande fast insända av olika distrikt. Därför har vi 94 motioner att behandla på höstens kongress.

Bland ämnen som tas upp i motionerna kan nämnas syntolkning, färdtjänst, utredning av namnbyte på SRF, kongressperiodens längd och hur intäkterna från SRF:s kalender ska användas.

Arbetsutskottet har berett svar på alla motioner, och förbundsstyrelsen tar slutlig ställning i juni. Sedan återfinns motionerna med förbundsstyrelsens yttranden i kongresshandlingarna som sänds ut i slutet av augusti.

Direkt till kongressidorna.

EU och Marrakeshavtalet

Nu har EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet enats om att Marrakeshavtalet ska ratificeras, godkännas. Detta avtal föreskriver att litteratur som är särskilt anpassad för synskadade, exempelvis överförd till punktskrift, utan handelshinder eller upphovsrättsliga hinder fritt ska kunna passera nationsgränserna.
Det som sker nu är att varje EU-land ska införliva denna regel i sin nationella lagstiftning. Sedan kan avtalet ratificeras av EU, och gäller då inom hela EU samt mellan EU och andra länder som också ratificerat Marrakeshavtalet.

En kompromiss som gjordes var att länderna kan lagstadga om ersättning till förlagen för synskadeanpassad litteratur. Det blir nu European Blind Unions och dess medlemsorganisationers uppgift att verka för att synskadeanpassningar ska kunna göras utan avgifter till förlagen i hela EU.

Självklart är det en stor framgång att EU bestämt sig för att ratificera Marrakeshavtalet. Men tyvärr kan det dröja en tid innan det träder i kraft och kan börja tillämpas i Sverige.

Länk till nyheten om Marrakeshavtalet.

Möte om kontantautomater

Den 10 maj ordnade SRF ett möte med de tre företag som har kontantautomater i Sverige: Bankomat, Icabanken och Nokas. Med på mötet var också representanter för Unga med Synnedsättning och Förbundet Sveriges Dövblinda.
Bankomat, som är det företag som har flest uttagsautomater, och dessutom har insättningsautomater, meddelade att endast sedlar som är giltiga efter den 30 juni i år, numera finns i deras automater. Alla deras uttags- och insättningsautomater har nu talfunktion. De andra företagen meddelade att även deras automater har talfunktion, med något enstaka undantag för äldre automater som successivt byts ut.

En utveckling som kommer är att korten ska blippas vid en läsare istället för att matas in i automaterna. Detta ligger dock ett par år framåt i tiden.

Träff för synskadade med NPF

Ett tiotal synskadade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) träffades på Almåsa den 5-7 maj. En sådan träff, ordnad av riksförbundet, har länge varit ett önskemål bland denna medlemsgrupp.
Söndagsförmiddagen ägnades åt en paneldiskussion där temat var ökad delaktighet för personer med synskada och NPF. Panelen bestod av Eric Donell, styrelseledamot i Riksförbundet Attention, Thomas Jansson, förbundsordförande i FUB (förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) samt Lena Ridemar och Håkan Thomsson från SRF.
För något år sedan tog SRF fram en broschyr med tips och råd om hur vi på bästa sätt kan inkludera synskadade med NPF i vår verksamhet. Ett önskemål som kom fram under paneldiskussionen var att SRF skulle ta fram en motsvarande broschyr om hur det är att vara synskadad som kan användas av andra förbund, exempelvis FUB och Attention. 

Jubileum för Funktionsrätt Sverige

Fredagen den 19 maj firade Sveriges största organisation för funktionshindersamarbete 75-årsjubileum på Landstingshuset i Stockholm. Förkortningar som HCK och HSO är historia, och organisationen kallar sig nu Funktionsrätt Sverige. Undertecknad (Håkan Thomsson) och Lena Ridemar representerade SRF vid jubileet.

Synskadades Riksförbund är inte medlem i Funktionsrätt Sverige. Vi tillhör ett av de sex syn- hörsel/döv- och rörelsehinderförbund som samarbetar i organisationen Lika Unika. Men SRF har varit medlem tidigare, och Bengt Lindqvist var ordförande i HCK (nu Funktionsrätt Sverige) 1977-1985.

Funktionsrätt Sverige har idag ett antal traditionella funktionshinderförbund som medlemmar, men också ett stort antal patientorganisationer.

Ordförande i Funktionsrätt Sverige Lars Ohly. Foto: Christin Philipson

Ny ordförande i Funktionsrätt Sverige är Lars Ohly, före detta partiledare för Vänsterpartiet. Tidigare ordföranden Stig Nyman lämnar styrelsen. Även om SRF på riksnivå står utanför Funktionsrätt Sverige så är det upp till distrikt och lokalföreningar att vara medlemmar på regional eller kommunal nivå.

Vid jubileet var det föredrag och mingel. Bland föreläsarna kan nämnas Bodil Jönsson och Stefan Einhorn. I minglet fick vi möjlighet att byta några ord om ledarhundsverksamheten med Emma Henriksson (KD) som är ordförande i riksdagens socialutskott.

SRF vill ha ett gott samarbete med Funktionsrätt Sverige, och gratulerar till 75-årsjubileet!

Nya distriktsombudsmän

Ytterligare tre distrikt har nu, eller kommer snart att ha, ombudsmän/verksamhetsutvecklare. I SRF Uppsala län anställdes Wieslaw Wasowski på halvtid från den 1 april. Från den 1 februari har Fatmir Seremeti övergått till att vara ombudsman på heltid i SRF Skåne. Näst på tur står Roger Alexandersson, som påbörjar sin anställning i SRF Örebro län den 1 juni.
SRF Östergötland söker en distriktsombudsman. Även SRF Bohuslän planerar att inrätta en sådan tjänst. Därutöver är det endast SRF Sörmland bland SRF-distrikten som saknar egen ombudsman.

Boka in nästa organisationsråd

Nästa organisationsråd hålls i Stockholm fredagen den 1 september. Ett ombud för varje distrikt och branschförening inbjuds att delta. Som vanligt avser vi att direktsända organisationsrådet i webbradion.

Organisationsrådet ska bland annat välja ledamöter till kongressens beredningsutskott. Detta utskott har i uppgift att förbereda val av valberedning samt föreslå arvode till valberedningen. Beredningsutskottet tar också fram förslag på uttalanden som kongressen beslutar om.

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08- 39 91 11