Thomssons Nyheter #10 2017

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Funktionshinderdelegationens majmöte

Sista mötet med funktionshinderdelegationen före sommaren genomfördes på socialdepartementet den 29 maj. 2016-2017 har SRF genom Lika Unika en plats i rådet, och undertecknad (Håkan Thomsson) var på plats.
Mötet började med att statsrådet Åsa Regnér (S) kortfattat presenterade regeringens förslag till ny funktionshinderpolitik.
Länk till de nationella målen.
Förslaget innehåller ett nyformulerat mål som är:
Att med utgångspunkt från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderpolitiken ska nu beslutas av riksdagen.

Några kommentarer lämnades av funktionshinderdelegationen. Bland annat att man saknade "mångfald" i målformuleringen. Vidare påpekades att diskrimineringslagen måste skärpas om full delaktighet ska uppnås.

Sedan redogjorde Susanne Åkesson, som är politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), för regeringens arbete inom dessa områden. Bidrag med cirka 3 miljarder kronor ges till hållbart byggande med krav på tillgänglighet. Det gäller såväl för hyresrätter som för äldreboenden. Från branschen vill man ha förenklade byggregler vilket kan sätta tillgängligheten ur spel. Även riksdagen har gjort ett tillkännagivande om detta. Politiskt vill dock regeringen värna om tillgängligheten.
När det gäller digitaliseringen påpekade funktionshinderdelegationen att den riskerar att skapa utanförskap om den inte inrymmer regler om hållbarhet i form av tillgänglighet och användbarhet.
Vidare kritiserades att enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön fortfarande är ett stort problem. Susanne Åkesson sa att regeringen har givit Boverket i uppdrag att se enkelt avhjälpta hinder. Många kommuner prioriterar ner denna fråga. Ett krav på tillsynsplaner skulle eventuellt vara ett sätt att komma vidare.

Ines Uusman från Funktionsrätt Sverige höll ett föredrag om universell utformning. Detta är ett centralt begrepp i regeringens nya funktionshinderpolitik. Universell utformning innebär att tjänster, produkter och miljöer ska utformas så att de är tillgängliga för alla.

Agenda 2030-delegationens ordförande Parul Sharma och huvudsekreteraren Katarina Sundberg berättade om arbetet med Agenda 2030 (FN:s universella hållbarhetsmål) i Sverige. Delegationen arbetar med att samla in synpunkter och förslag från bland andra näringslivet, civilsamhället och allmänheten. Inom kort lämnas ett förslag till handlingsplan till regeringen.

Enligt Parul Sharma är det endast runt 30 procent av allmänheten som har någon uppfattning om vad Agenda 2030 är. Därför ser man en stor folkbildningsinsats som nödvändig. I Sverige förknippas hållbarhet ofta med miljöarbete, och Agenda 2030-delegationen anser därför att det är viktigt att lyfta fram frågor kring social hållbarhet.

Regeringens rapport från funktionshinderdelegationen den 29 maj.

SLHF 40 år

Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) höll årsmöte den 20 maj. Till mötesordförande utsågs SRF:s kanslichef Ulrika Norelius Centervik.
Till ny ordförande för SLHF valde årsmötet Sara Shamloo Ekblad. Tidigare ordföranden Finn Hellman är fortsatt ledamot i styrelsen.

På kvällen den 20 maj firade SLHF sitt 40-årsjubileum, och undertecknad (Håkan Thomsson) deltog. Det var middag med tal och SLHF fick en penninggåva från SRF.

Många vid jubileet uttryckte oro för de förändringar som aviserats, bland annat kring väntelistan och brukarrådets sammansättning. För att stärka förtroendet i samspelet mellan SRF och SLHF är det viktigt att brukarrådet används på ett sätt som ger goda möjligheter att lämna synpunkter innan beslut fattas. Alla tjänar på att ha ett gott och förtroendefullt diskussionsklimat. Då är det viktigt att SRF och SLHF respekterar varandra.
Länk till ledarhundsverksamheten.

Nytt från Lika Unika

Lika Unika, som är en sammanslutning av sex funktionshinderförbund, däribland SRF, hade sitt årsmöte den 30 maj. Mötesordförande var SRF:s förra intressepolitiske chef Urban Fernquist.
En stadgeändring gjordes som möjliggör att Lika Unika kan ta in stödmedlemmar, såväl civilsamhällesorganisationer som enskilda individer. Syftet är främst att få in medlemsavgifter, men även att sprida engagemanget kring Lika Unikas arbete. Stödmedlemmarna har inga rättigheter, förutom rätt att vara åhörare vid Lika Unikas årsmöten.
Styrelsen omvaldes med Maria Johansson som ordförande. Från SRF valdes Håkan Thomsson som ordinarie ledamot och Victoria Öjefors Quinn till ersättare.
Årsmötet antog inriktningsmål för det kommande året där fokus i arbetet ska ligga på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, regeringens nya funktionshinderpolitik samt hållbar utveckling och Agenda 2030.

I samband med årsmötet genomfördes ett seminarium där Anna Bruce från Lunds universitet föreläste om hur en oberoende MR-institution (MR = mänskliga rättigheter) bör utformas.
Sverige har ingen oberoende MR-institution idag, men regeringen har gett riksdagen i uppdrag att inrätta en sådan. En MR-institution ska övervaka, främja och skydda de mänskliga rättigheterna där FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ingår.

I övrigt från Lika Unika kan nämnas att Lotta Sondell slutar som federationssekreterare i juni. Ungefär samtidigt flyttar Lika Unikas kansli från Kungsholmen till Telefonplan i södra Stockholm. En organisationsöversyn kommer att göras för att få Lika Unikas ekonomi i balans. En ansökan har lämnats till Allmänna Arvsfonden för projektet "Lika Unika Akademi", som innebär en utbildningssatsning för att höja kunskapsnivån kring MR-frågor och funktionshinder.
Länk till Lika Unika.

Iris Förvaltning med bolag

Den 22 maj genomfördes bolagsstämma i Iris Förvaltning AB som är ett helägt dotterbolag till Synskadades Stiftelse. Bolaget har gått bra under 2016, men ägaren valde ändå att inte ta ut någon aktieutdelning detta år. Orsaken är att Synskadades Stiftelse för närvarande har en mycket positiv avkastning på sitt kapital och är beredd att avstå från utdelning för att underlätta investeringen i ny badanläggning på Almåsa. Iris Förvaltnings styrelse omvaldes i sin helhet och består av Henrik Bonde, ordförande, Ulla Bergeros, Renée Berglund, Roland Gustafsson och Carina Rick. VD Fredrik Stenberg kommer att sluta, och rekrytering av ny VD pågår.
Synskadades Stiftelse tycker att det är mycket angeläget att snarast komma igång med bygget av en ny badanläggning på Almåsa. Det planeras bastu, gym samt pooler för relax och motionssim. En beräknad kostnad för den nya anläggningen är 30 miljoner kronor.

Det är viktigt att synskadade kan använda den nya badanläggningen utan extra avgifter.
Almåsa har fått en ny styrelse. Denna består av Per-Arne Krantz, ordförande, Carina Billetun, Carina Rick, Fredrik Stenberg och Maria Thorstensson.

FSDB:s kongress i Norrköping

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) höll kongress i Norrköping den 19-21 maj. Undertecknad (Håkan Thomsson) gästade kongressen på lördagen.
Det var ett frejdigt debattklimat, och programmets tidsramar naggades i kanten. Amanda Lindberg omvaldes till ordförande för FSDB. Nästa kongress hålls 2019.

Länk till FSDB.

Beredningsutskott sökes

SRF vill ha förslag på ledamöter till kongressens beredningsutskott. För att ingå i utskottet ska man vara kongressombud. Men utskottet väljs redan på organisationsrådet den 1 september, och utskottets arbete påbörjas före kongressen.

Beredningsutskottet har i uppgift att förbereda val av valberedning samt föreslå arvode till valberedningen. Beredningsutskottet tar också fram förslag på uttalanden som föreläggs kongressen för beslut.

Förslag på ledamöter i beredningsutskottet ska lämnas till valberedningen senast den 30 juni. Den föreslagna kandidaten måste vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen.

Förslagen kan mejlas till valberedningens sammankallande Kenneth Jägsander.

HÅKAN THOMSSON
Tfn 08-39 91 11