En gruppbild från besöket i Bosnien.
En grupp från Synskadades Riksförbund besöker synskadeföreningen i Sarajevo.

Thomssons Nyheter #14 2017

Nyligen besökte SRF sin systerorganisation i Bosnien-Hercegovina som SRF Stockholms och Gotlands län samarbetat med i över 20 år.

Nya LSS-utredaren har träffat SRF

LSS står ju för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I somras lämnade Désirée Pethrus uppdraget som utredare, och hon har ersatts av Gunilla Malmborg. 

Den 6 september kom den nya LSS-utredaren till SRF, där hon träffade vår vikarierande intressepolitiska chef Eva Björk samt förbundsstyrelseledamoten Annika Östling.
Här fick Gunilla Malmborg en genomgång av SRF:s syn på LSS-frågan och de svårigheter som uppstått då högsta förvaltningsdomstolen vid två tillfällen bedömt att synskadade inte tillhört den personkrets som lagen gäller. Å andra sidan finns kammarrättsdomar som gynnat synskadade och som inte överklagats av kommunerna. 

LSS-insatsen ledsagning kan bidra till att ge synskadade möjlighet att leva som andra, exempelvis när det gäller att handla dagligvaror, motionera eller att fungera som förälder. En LSS-insats bygger alltid på en individuell prövning, men rättsläget skapar oklarheter. Därför kräver SRF ett förtydligande i lagtexten. 

Den 11 september hade LSS-utredningen ett möte för experter och sakkunniga. Mötet hade med kort varsel flyttats från den 18 september. På mötet diskuterades främst texter kring huvudmannaskapet för personlig assistans samt eventuella ändringar i personkretsarna gällande vilka lagen gäller för. En viktig fråga är hur omfattande hjälpbehov man ska ha för att räknas till personkretsen. Nästa möte med utredningen är den 4 december. 

Möte med MTM

Punktskriftens kvalitet blev huvudfrågan när SRF och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM ) möttes den 28 augusti.

Bland annat deltog produktionschefen Richard Stones samt Björn Westling från Punktskriftsnämnden. 

Av punktskrifts­produktionen kommer texterna till 70 procent från förlagens källfiler och till 30 procent är det inskannade texter. Skanningsfel kan uppkomma. Ett annat problem är fel vid utskrifterna, alltså printerfel. De senare är svåra att komma åt då felen kan variera från utskrift till utskrift.
MTM upphandlar nu en tjänst för att öka kvalitetssäkringen. En enkät ska gå till punktläsare för att försöka skapa en tydligare bild av felen och hur ofta de förekommer. 

Särskilt för studerande kan snabb leverans vara mycket viktigt. Att korrekturläsa punktskriften tar tid, och det blir också dyrt. Därför vill MTM inte korrekturläsa i någon större utsträckning.
SRF underströk att det ändå är viktigt att det sker en kvalitetshöjning i punktskriftsproduktionen. 

Vidare diskuterades dagstaltidningarnas upplägg, framförallt att taltidningen så mycket som möjligt ska ha samma upplägg som den tryckta tidningen.
Projektet ”Talboken kommer”, där personer med taltidningsspelare kan få en talbok hemskickad via spelaren efter kontakt med sitt lokala bibliotek, fortsätter att utvidgas. Målsättningen är att tjänsten ska finnas i hela landet vid årsskiftet. Notera att ”Talboken kommer” alltså bara gäller för de som fått daisyspelare för att läsa dagstidning.
SRF meddelade att diskussioner pågår som syftar till att låntagare med automatik ska kunna få punktskriftsförsändelser hem till sin dörr. SRF håller kontakt med Post- och telestyrelsen och Post Nord i frågan. MTM instämde i att en lösning är angelägen.

Besök i Ljubljana och Sarajevo

En åtta personer stark delegation från SRF reste i början av september till Slovenien och Bosnien-Hercegovina för utbyte med våra systerorganisationer. Från SRF deltog förbundsstyrelseledamöterna Ann Jönsson, Niklas Mattsson, Håkan Thomsson och Victoria Öjefors Quinn, chefen för internationella frågor Neven Milivojevic, vår intressepolitiska handläggare Cecilia Ekstrand samt ledsagarna Guy Lööf och Cecilia Thomsson. 

Först kom vi till Ljubljana för att träffa den slovenska synskadeorganisationen UBPSS. Måndagen den 4 september besökte vi deras bibliotek. Kassettband används fortfarande för talböcker, men sedan två år har man börjat läsa in böcker i daisyformat.

Ann Jönsson i punktskriftsbiblioteket i Slovenien. 

Punktskriften produceras på tryckeriet som ligger i anslutning till organisationens kontor som vi också besökte. Bland andra träffade vi UBPSS:s ordförande Matej Znuderl och verksamhetschefen Azra Serazin. Vi berättade för varandra om situationen i Sverige respektive Slovenien. Dessutom diskuterade vi gemensamt agerande i EU, bland annat vad gäller Marrakeshavtalet och tillgänglighetsfrågor. På kvällen fick vi en rundvandring i centrala Ljubljana med UBPSS:s förre president Tomaz Wraber som guide. Det hela slutade med middag på en restaurangen Druga Violina där personalen har Downs syndrom. 

Tisdagen den 5 september fortsatte SRF-delegationen till Sarajevo. SRF har sedan ungefär 20 år haft ett internationellt utvecklingssamarbete med synskadeföreningen i Sarajevodistriktet. Detta projekt har SRF Stockholms och Gotlands län ansvarat för. 

Vi blev mycket väl mottagna, och även här ägnades en hel del tid åt utbyte kring situationen för synskadade i våra respektive länder. Föreningens verksamhetschef Fikret Zoko var tillsammans med oss under så gott som hela vistelsen i Sarajevo. Vi träffade föreningsstyrelsen, och kvinnorna i vår delegation hade ett möte med Sarajevos kvinnokommitté. 

Vidare gjorde vi besök på den specialskola som ligger strax utanför centrala Sarajevo. Här går ungefär 70 elever från motsvarande lågstadie- till gymnasienivå. Skolan blev förstörd under kriget på 1990-talet, men har byggts upp igen. Sedan ett par år har man bland annat en modern sporthall. Det finns synskadade elever som går i vanliga skolor, men dessa kan inte få särskilt mycket stöd. Målet för specialskolan är att ge alla elever förutsättningar efter deras önskemål, såväl utbildningsmässigt som genom rehabilitering. 

Arbetsmarknadssituationen för synskadade i Bosnien-Hercegovina är mycket besvärlig. Nära specialskolan finns ett företag som har som huvuduppgift att anställa synskadade och andra funktionshindrade. Här har man bland annat verkstad, servettillverkning, hantverk med butik, fysioterapi samt restaurang med egen odling av grönsaker. Ungefär tre fjärdedelar av de anställda har en funktionsnedsättning och några är synskadade, bland annat chefen Veselin Rebic som sitter i styrelsen för synskadeföreningen. Han gav oss en rundvandring i företagets lokaler. 

Under vistelsen i Sarajevo besökte vi också talboks- och punktskriftsbiblioteket, som bland annat ger ut en månatlig taltidning på ljud.

 

Med ministern Amela Dautbegonić i Sarajevoregionen diskuterade Håkan Thomsson behovet av samhällsstöd till regionens synskadeorganisation. 

Dessutom deltog vi då synskadeföreningen träffade en minister på distriktsnivå (motsvarande ett svenskt landstingsråd) samt i ett möte med tjänstemän med ansvar för funktionshinderfrågor på federationens regeringskansli. Vid båda dessa möten framhöll vi vikten av ekonomiskt stöd från samhället till funktionshinderorganisationer samt att man måste satsa på att öka tillgängligheten för synskadade i samhället. 

Vi besökte även MyRights kontor, där vi fick höra om gemensamma aktiviteter för organisationer som får stöd genom MyRight. Bland annat hade man gjort en alternativrapport till FN-kommittén som granskat hur Bosnien-Hercegovina lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Lördagen den 9 september reste vi hem efter intensiva och intressanta dagar som givit oss ökade insikter och ny kunskap om synskadades situation i Bosnien och Slovenien. 

Färdtjänsten i framtiden

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheten till samordning av så kallade ”särskilda persontransporter”, det vill säga färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. Den 30 augusti besökte utredaren Anita Johansson SRF-kansliet tillsammans med sina medarbetare Lisa Ahlström och Pernilla Sandgren. Här träffade hon SRF:s intressepolitiska handläggare Jimmy Pettersson och Mikael Ståhl. 

Utredningen fick sina direktiv, riktlinjer hösten 2016, men det dröjde innan den kom igång. Meningen är att den ska lämna sina förslag senast den 30 november 2017, men Anita Johansson hoppas få förlängd tid fram till juni 2018. 

Uppdraget är att titta på organisatoriska frågor och hitta en lämplig balans mellan att staten lagstiftar så att samordning sker på samma sätt i alla kommuner, och de olika kommunernas ekonomi och geografi. Den kommunala självstyrelsen är en av de viktigaste aspekterna för utredningen. En annan viktig utgångspunkt är att kvaliteten för brukarna inte ska försämras, men samtidigt ska det offentliga inte betala mer än vad som faktiskt behövs. De kommuner där samordning av olika typer av ”särskilda persontransporter” skett, uppgavs ha sett tydliga ekonomiska fördelar. Även egenavgifter behandlas i utredningen. 

SRF överlämnade vår plattform för färdtjänst och riksfärdtjänst. SRF framförde att riksfärdtjänsten försämrats sedan staten lämnade över ansvaret till kommunerna, och att den numera fungerar mycket olika runt om i landet. Vidare redogjorde förbundet för vår syn på vad kvalitet är inom färdtjänsten. Här pekades på aspekter som att få ta med sig ledsagare och barn, beställningsvillkor, tidspassning, antal resor samt att ledarhundar kan åka med i bilen på ett tryggt sätt. 

Några svar på hur det blir med färdtjänsten framöver gavs inte, men det var positivt att vi kunde genomföra detta möte med utredaren. 

Årets andra organisationsråd

Den 1 september sammanträdde organisationsrådet i Gotlandssalen på Södermalm i Stockholm. Här gavs bland annat en lägesrapport från LSS-utredningen och företaget Orcam förevisade ett nytt bärbart läshjälpmedel. 

Ett beredningsutskott för kongressen 2017 valdes. Beredningsutskottets arbete sker dels före kongressen, dels jämsides med förhandlingarna. Utskottet ska föreslå valberedning samt arvode till denna. Dessutom ska utskottet utforma förslag på kongressuttalanden. 

Till beredningsutskott valdes Kicki Lundmark, Umeå (sammankallande), Ronny Blidberg, Uddevalla, Urban Eriksson, Tullinge, Sirkka Husso, Stockholm, Bo Lang, Åhus, Grazyna Svensson, Ljungby, och Peter Tjernberg, Sundsvall. 

Förslag som man vill att beredningsutskottet behandlar kan sändas till Kicki Lundmark: kicki.lundmark@innertavle.se

Eller till handläggare Henrik Götesson: henrik.gotesson@srf.nu 

Eftermiddagen ägnade organisationsrådet åt tankeutbyte om vilka frågor SRF bör driva inför de allmänna valen 2018. En arbetsgrupp har tillsatts, och den får jobba vidare med idéerna. Det poängterades att det också är tid för distrikt och föreningar att planera sitt valarbete på landstings- och kommunnivå. 

Utbytet med Åland fortsätter

 

Den 24 augusti kom Ålands Synskadade på besök till Enskede. Det var en grupp på nio personer. Först var de hos Iris Hjälpmedel, och sedan bjöd SRF dem på lunch. 

Efter lunchen hade vi ett litet möte. Från SRF deltog Karin Hjalmarson, Åsa Nilsson och Håkan Thomsson. Vi berättade om rikskansliet och om vår strategi för medlemsutveckling. Många av utmaningarna i att engagera nya medlemmar är gemensamma. Särskilt diskuterade vi svårigheten att få med yngre i verksamheten. Vidare pratade vi om det positiva med ett utbyte över nationsgränserna. 

Vi förklarade också sambandet mellan SRF, Synskadades Stiftelse, Iris Förvaltning och Almåsa samt att företag som Iris Hjälpmedel och Iris Hantverk inte längre ägs av Iris Förvaltning trots att de fortfarande har ”Iris” i sina namn. Efter detta möte fortsatte ålänningarna till Iris Hantverk. 

Påminnelse: Webbradio inför kongressen

Inför kongressen blir det sju direktsända program i SRF:s webbradio:

  • Måndag 18 september klockan 18.00- 19.30, program 1, stadgar med motioner
  • Onsdag 20 september klockan 18.00- 19.30, program 2, ekonomiska frågor, arvoden, medlemsavgift, långtidsbudget med motioner
  • Måndag 25 september klockan 18.00- 19.30, program 3, rapport och strategi för jämställdhet och likabehandling
  • Onsdag 27 september klockan 18.00- 20.00, program 4, verksamhetsinriktning med motioner
  • Måndag 2 oktober klockan 18.00- 19.30, program 5, rapport och strategi för medlemsutveckling med motioner
  • Onsdag 4 oktober klockan 18.00- 19.30, program 6, övriga motioner och rapport om funktionshindersamarbetet
  • Onsdag 18 oktober klockan 18.00- 19.30, program 7, Intervjuer med kandidater inför valen 

Välkommen och ring in till programmen och ställ frågor. Lyssna på sändningarna på www.srf.nu/radio

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu