Thomssons Nyheter #15 2017

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund, SRF.

Nytt om ledarhundar i budgetpropositionen

Regeringens budgetproposition innehöll både glädjande och oroande nyheter på ledarhundsområdet.
Regeringen skriver:
”Till följd av att väldigt många ledarhundar togs ur tjänst under 2016 på grund av hög ålder kommer sannolikt kön för att få en ny ledarhund öka under 2017. Regeringen bedömer därför att anslagna medel för ledarhundar behöver ökas med två miljoner kronor per år för att få in fler ledarhundar i tjänstgöring. Verksamheten med ledarhundar är i dag uppdelad och ligger på den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. För att få till stånd en mer ändamålsenlig hantering avser regeringen att samla verksamheten till Myndigheten för delaktighet.”

Det är givetvis en stor framgång att SRF fått till stånd en höjning av ledarhundsanslaget. Däremot finns stora frågetecken vad gäller överflyttningen av verksamheten till Myndigheten för delaktighet (MFD). SRF har den specialkompetens och de övriga förutsättningar som krävs för att bedriva och utveckla ledarhundsverksamheten. En överflyttning till MFD riskerar att leda till ökad byråkrati och minskad flexibilitet. En farhåga är också att ledarhundens specialställning gentemot övriga service- och assistanshundar kan komma att urholkas.

Den 3 oktober har SRF fått ett möte på socialdepartementet, och därefter vet vi förhoppningsvis mera om hur regeringen tänkt kring ledarhundsverksamheten i framtiden.

Medlemsundersökningen 2017

 

Nu finns SRF:s medlemsundersökning 2017 sammanfattad i två rapporter: ”Bland bilar, bullar och buller” och ”Dålig digital delaktighet revisited”. Årets undersökning bygger på 1000 intervjuer gjorda av företaget Kantar Sifo, och är en uppföljning på den medlemsundersökning som gjordes 2015.

SRF-medlemmar i åldern 18-64 år åker kollektivt och rör sig på egen hand i trafikmiljö i något större utsträckning 2017 jämfört med 2015. I denna åldersgrupp är det ändå en av fyra som aldrig åker kollektivt själv och en av tio som aldrig rör sig i trafikmiljön på egen hand. Bland dem i åldern 65-85 år är det nästan hälften som aldrig åker kollektivt och var femte rör sig aldrig ensam i trafikmiljön. Färre än 2015 anser att det är tryggt och enkelt att röra sig i trafikmiljön på egen hand.

Var fjärde färdtjänståkare i åldern 18-64 år, och var sjunde i åldern 65-85 år, anser att färdtjänsten fungerar dåligt. Framförallt anser man att tidpassningen behöver bli bättre. Andra synpunkter är bland annat att det borde vara kortare tid mellan beställning och framkörning, att samplaneringssystem ska tas bort samt att det ska bli lättare att boka sin färdtjänstresa.

Internet används betydligt oftare av medlemmar i åldern 18-64 år jämfört med medlemmar i åldern 65-85 år. I den yngre gruppen är det mer än sju av 10 som använder internet i stort sett varje dag, medan en av 10 aldrig surfar. I den äldre gruppen är det bara tre av 10 som använder internet dagligen och nästan fyra av 10 har aldrig gjort det. Delaktigheten på internet är därmed klart lägre bland SRF:s medlemmar än för befolkningen i övrigt. Detta gäller särskilt äldre.

Datorn är fortfarande den plattform som är vanligast bland internetanvändarna. Andelen som använder smarta telefoner eller surfplatta har dock ökat sedan 2015 bland både yngre och äldre.

För bägge åldersgrupperna finns positiva förändringar från 2015 i såväl hur ofta internet används, som hur väl det fungerar. Skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda. Den aktivitet som ökat mest från 2015 är att använda internetbank.

Båda rapporterna finns att beställa från kontorsservice@srf.nu

Blind kvinna får ”Alternativt Nobelpriset”

Människorättsjuristen Yetnebersh Nigussie från Etiopien är en av fyra vinnare av Right Livelihood-priset 2017. Detta pris brukar även kallas det Alternativa Nobelpriset.

35-åriga Yetnebersh Nigussie får priset för ”sitt inspirerande arbete med att främja rättigheter för, och inkludering av personer med funktionsnedsättning så att alla kan nå sin fulla potential och att samhällets attityder förändras”.
Det berättade Right Livelihood-stiftelsens chef Ole von Uexkull då priset tillkännagavs vid en presskonferens i Stockholm den 26 september.

Yetnebersh Nigussie blev blind vid fem års ålder i sviterna efter en hjärnhinneinflammation. Hon har varit aktiv i många etiopiska organisationer inom området mänskliga rättigheter för barn, kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Hon är idag senior rådgivare för inkludering på organisationen Light for the World.

Inspirerande utbyte på SRF:s syntolkningskonferens

Håkan Thomsson och Jana Holsanova i Gotlandssalen.

Den 21 september ordnade SRF en syntolkningskonferens i Gotlandssalen i Stockholm. Vid konferensen deltog företag, syntolkar, forskare samt representanter för SRF:s distrikt och branschföreningar.

Från det digra programmet kan nämnas att docent Jana Holsanova presenterade en nyligen utgiven antologi om syntolkning och beskrev intressant forskning. Tomas Johansson från Filminstitutet berättade om hur man stödjer syntolkning, och Sveriges Television, Utbildningsradion och TV4 berättade hur de ser på syntolkning i sina program.

Vi fick därtill höra om syntolkutbildning, syntolkningens praktiska utmaningar, syntolkning i samband med ledsagning och hur SRF vill arbeta med syntolkningsfrågorna. Förutom de fasta programpunkterna var möjligheten till erfarenhetsutbyte under pauserna också en viktig del av konferensen.

Skola och Agenda 2030 i funktionshinderdelegationen

Regeringens funktionshinderdelegation hade höstens första sammanträde den 18 september. Eftersom statsrådet Åsa Regnér var på utlandsresa så leddes mötet av statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) gästade mötet.

Gustav Fridolin presenterade regeringens ”läsa, skriva, räkna garanti”. Sedan diskuterades framförallt frånvaron av funktionshinderfrågorna i skolkommissionens utredning. Lärares och skolledares bristande kompetens i funktionshinderfrågor lyftes fram. Bristande fysisk tillgänglighet och försenade tillgängliga läromedel drabbar elever med funktionsnedsättning. Jag lyfte även SRF:s krav om rätten att få lära sig punktskrift.

Med Ardalan Shekarabi diskuterade vi utformningen av offentliga upphandlingar och vikten av att ställa riktigt formulerade tillgänglighetskrav. En särskild upphandlingsmyndighet har inrättats vars uppgift är att stödja offentliga sektorn vid offentlig upphandling. Med Shekarabi tog vi även upp vikten att få in funktionshinderperspektivet i Sveriges arbete med Agenda 2030.

Regeringens proposition, förslag om den nya funktionshinderpolitiken har nu lämnats till riksdagen och den ska behandlas i socialutskottet om ungefär en månad. Vad gäller merkostnadsersättningen (handikappersättningen) och omvårdnadsbidraget så kommer det snart att komma konkreta förslag från socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Nästa möte i funktionshinderdelegationen är den 13 november.

Ny andra vice president i WBU

Ny andra vice ordförande i WBU Donatilla Kamimba från Rwanda.

I våras avled Elly Macha, Tanzania, som var andra vice president i World Blind Union (WBU). Nu har hennes ersättare utsetts genom poströstning i WBU:s Executive committee. Av 33 möjliga röster avgavs 23. Det fanns fyra kandidater, resultat:
Donatilla Kamimba, Rwanda 15
Cathy Donaldson, Sydafrika 8
Keshi Chisambi, Zambia 0
Muhammed Krubally, Gambia 0

Eftersom Donatilla Kamimba erhöll en majoritet av de lämnade rösterna så är hon nu vald till WBU:s andra vice president.

Lite om Almåsa

Almåsa är synskaderörelsens egen konferens- och rekreationsgård, fint belägen vid Hårsfjärden i Västerhaninge, cirka tre mil söder om centrala Stockholm.

Synskadades Stiftelse erbjuder ett särskilt bidrag för synskadeföreningar som vill bedriva kursverksamhet eller andra aktiviteter på Almåsa. Bidraget gör att dygnspriset för helpension blir cirka 1200 kronor per person inklusive möteslokal. För föreningar som har sitt verksamhetsområde längre än 20 mil från Almåsa finns även ett resebidrag. Bidrag måste sökas i förväg och antal deltagare ska då anges. Bidrag söks hos Iris Förvaltning, Anna Petrén Lantz, tfn 08-39 93 14, e-post anna.petren.lantz@irisforvaltning.se

Under jul, nyår, påsk och sommaren bedrivs rekreationsverksamhet för synskadade på Almåsa. Har man en årsinkomst som understiger 179000 kronor så kan man söka bidrag för kost och logi från SRF:s individstödsgrupp. Kontakta Yvonne Gille, tfn 08-39 91 54; e-post yvonne.gille@srf.nu

För den kommande sommarens rekreation planeras ett antal temaveckor, exempelvis familjevecka, må bra-vecka och lyxvecka.

Eventuellt kommer Almåsa stängas för renovering ett par månader under våren, men det är inte klart än. Ombyggnation kommer att ske av badanläggningen, och förhoppningsvis kan den öppna igen nästa höst.
Vill du ge tips eller tycka till om Almåsa? Använd då den alldeles nystartade mejladressen: bramoten@almasa.se

EU i fokus i Tallinn

European Blind Union (EBU) har en särskild arbetsgrupp som hanterar EU-frågor. Den kallas för liaising comission (LC) och arbetar främst genom kontakter via e-post. En gång om året brukar dock LC träffas, och i år var det i Tallinn i Estland den 16 september. SRF representerades av Håkan Thomsson med Paulina Korbak som ledsagare.

De frågor som stod mest i fokus var Marrakeshavtalet, European Accessibility Act (EAA), tysta fordon och hissars tillgänglighet.

Marrakeshavtalet handlar om möjlighet att utbyta synskadeanpassad litteratur över nationsgränserna. Vi fick en uppdatering av David Hammerstein, som arbetat för EBU med påverkansarbete vad gäller avtalets ratificering, godkännande. Parlamentet och ministerrådet är överens, och en ratificering av EU kommer att ske, troligen före årsskiftet. Dock måste avtalet föras in (implementeras) i nationell lagstiftning i samtliga 28 EU-länder, och det kan ta ytterligare ett år. Avtalet börjar inte gälla vid ratificeringen, utan först när en majoritet av EU-länderna är klara med sin implementering.

Det finns möjlighet att i den nationella lagstiftningen ta in rätt till ersättning till upphovsrättshavare när man tillgängliggör ett verk. Denna ersättning måste dock vara rimlig, och får inte utgöra ett hinder för att verket tillgängliggörs och sprids.
Det är upp till upphovsrättshavaren att visa att tillgängliggörandet inneburit ekonomiskt avbräck. Här måste varje synskadeorganisation påverka sin regering.

EU:s tillgänglighetslag, European Accessibility Act, EAA har antagits av EU-parlamentet och här väntas en så kallad trilog mellan parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. Byggd miljö är inkluderad i EAA efter parlamentets behandling. Kollektivtrafik omfattas delvis av EAA.

Ett undantag gäller för företag med färre än tio anställda eller som omsätter mindre än 2 miljoner euro per år. De företagen behöver inte följa EAA. Dessa kan också importera produkter som inte följer EAA.

När det gäller tysta fordon så har beslut fattats i berört FN-organ att varningsljud ska finnas, och att dessa inte ska gå att stänga av. EU har dock ännu inte anpassat sitt direktiv till detta. Vidare behövs mera forskning för att fastställa i vilka hastigheter varningsljudet behövs.

Hissars tillgänglighet är ett noterbart problem. Touchskärmar dyker upp här och var, knappar är omärkta, tal för våningsinformation förekommer sällan och kontraster på hissknappar är otillräckliga. När det gäller kontrasterna så skyller hisstillverkarna på att materialet skapar svårigheter för att åstadkomma tillräcklig kontrast. Hissfrågan bör SRF nogsamt bevaka eftersom utvecklingen riskerar att gå åt fel håll.

KMA:s 100-årsfest

Torsdagskvällen den 14 september firade Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA sitt 100-årsjubileum med en middag i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm. Drottning Silvia närvarade under middagen.

I egenskap av SRF-ordförande överlämnade jag en present i form av ett dussin handgjorda kaffemuggar med texten ”KMA” på punktskrift. SRF gratulerar KMA till de 100 åren! 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev