Thomssons nyheter #16 2017

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Handikappersättningen avvecklas

Vita käppen uppmärksammad

Regeringens tankar om ledarhundsverksamheten

Dialog med Svenska Kyrkan

Färsk folder överlämnad till arbetsmarknadsministern

Nordiska möten i Danmark

Ytterligare en distriktsombudsman på plats

Givande konferens för synskadade egenföretagare

Dags för kongress

Handikappersättningen avvecklas

Nästa höst avvecklas handikappersättningen. Det var det besked som lämnades vid den dialog med funktionshinderrörelsen som socialminister Annika Strandhäll (S) höll den 17 oktober. Istället införs en så kallad merkostnadsersättning som man kan söka hos Försäkringskassan.
Genom att varje individ ska specificera sina merkostnader anser regeringen att det skapas ett rättvisare ersättningssystem. Samtidigt får man inte ta med merkostnader som uppstår till följd av ett hjälpbehov. Handikappersättningen har utbetalats med ett schablonbelopp, där blindheten i sig har varit skäl nog att få ersättning.
Hur som helst kommer det nya systemet att medföra betydligt mera administration, och vi riskerar godtyckliga bedömningar från enskilda tjänstemän. 

I sitt remissvar angående förslaget, framförde SRF bland annat att det är omöjligt att i detalj redogöra för de merkostnader som en synskada innebär. Men det råder inga tvivel om att sådana merkostnader finns. Exempel på merkostnader kan vara svårigheter att utnyttja extrapriser i affärer, att man måste handla där man får personlig service istället för där varorna är billigare, ökat slitage på kläder, kostnader för telefontjänster där andra använder internettjänster och så vidare.
Trots flitig argumentation tror undertecknad (Håkan Thomsson) inte att jag lyckades övertyga socialdepartementet om att förslaget borde ses över ytterligare.
Regeringen räknar med att lämna sitt förslag till lagrådet den 9 november. Den nya merkostnadsersättningen väntas träda i kraft den 1 september 2018. 

Vita käppen uppmärksammad

Den 15 oktober varje år firas den vita käppens dag världen över. Och som vanligt blev det stort genomslag i massmedia för olika SRF-aktiviteter denna dag. I en debattartikel i Dagens Samhälle tog undertecknad (Håkan Thomsson) upp vår aktuella medlemsundersökning. Jag pekade på enkla saker som kan underlätta för synskadade att resa och vistas i gatumiljön.
Länk till Dagens Samhälle Debatt
Runt om i landet skedde olika aktiviteter. I Luleå ordnades ”öppet hus” med hinderbana, i Göteborg provades en tillgänglighetsapp, i Lindesberg gjordes en tillgänglighetsinventering i centrum och så vidare. 

Själv var jag i Uppsala, där vi under den soliga söndagseftermiddagen lappade felparkerade cyklar och spred informationsmaterial om den vita käppen. Detta uppmärksammades i såväl Upsala Nya Tidning som i radio och TV. En härlig dag med vita käppen i centrum alltså!

Länk till medierapporteringen på Vita Käppens dag. 

Regeringens tankar om ledarhundsverksamheten

I regeringens höstbudget kunde vi läsa att regeringen vill samla ledarhundsverksamheten inom ramen för Myndigheten för delaktighet (MFD). SRF är skeptisk till detta och begärde omgående att få träffa ansvariga på socialdepartementet.
Tisdagen den 3 oktober träffade vi statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson samt kanslirådet Emelie Lindahl och handläggaren Michael Blom.

Först och främst argumenterar regeringen utifrån en princip, nämligen att myndighetsutövning ska vara en uppgift för myndigheter. Av regeringsformen (som är en av Sveriges grundlagar) följer att en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning inte får överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller enskild individ utan stöd i lag. Poängteras här ska dock att ledarhundslagen pekar ut SRF som myndighetsutövare.

Vid tidpunkten för regleringen av ledarhundsverksamheten 2006 bedömde regeringen att Synskadades Riksförbund, trots att vi är en ideell förening, var bäst lämpade att pröva frågor om vem som ska få en ledarhund eftersom vi, utan lagstöd, tidigare varit ansvariga för verksamheten. Någon lämplig myndighet för att överta uppdraget fanns heller inte 2006. Nu finns MFD, och regeringen menar därför att ledarhundslagen kan ändras.
Efter att budgeten klubbats i riksdagen avser regeringen att ge MFD i uppdrag att, i samverkan med SRF, göra en konsekvensbeskrivning av ett överfört ansvar för ledarhundsverksamheten från SRF till MFD.
I maj 2018 vill regeringen ha denna konsekvensbeskrivning, och en förändring skulle kunna ske den 1 januari 2019.
Den myndighetsutövning SRF idag har omfattar, enkelt uttryckt, tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund. Men SRF bedriver ju dessutom verksamhet i form av information, utbildning, support, uppföljning och slutprov. Vi står dessutom för veterinärkostnader för ledarhundarna. Detta finansieras med ett statsbidrag som vi får via Socialstyrelsen.

Frågan, om allt inom ledarhundsverksamheten som SRF sköter idag, ska flyttas över till MFD blir föremål för konsekvensbeskrivningen. SRF kommer att fortsätta att arbeta för att ha en så bra ledarhundsverksamhet som möjligt. Vi kommer därför aktivt att ta del i MFD:s arbete med en konsekvensbeskrivning.

Dialog med Svenska kyrkan

Håkan Thomsson, kyrkovalledare Anki Bondesson, kommunikatör Johan Nilsson och Henrik Götesson.

Det nyligen genomförda kyrkovalet har med rätta kritiserats ur tillgänglighetssynpunkt. Inga punktmärkta kuvert med valsedlar skickades ut, såsom valmyndigheten gör inför de allmänna valen till riksdag, landsting och kommuner. Ett antal synskadade kan också berätta om svårigheter att få hjälp i vallokalen.

Med anledning av kyrkovalets otillgänglighet bjöd SRF in Svenska kyrkan för en dialog. Denna ägde rum på vårt rikskansli onsdagen den 20 september. Vi träffade Anki Bondesson, kyrkovalledare, och kommunikatören Johan Nilsson. Från SRF deltog Henrik Götesson, Neven Milivojevic, Åsa Nilsson och Håkan Thomsson.

Svenska kyrkan var medveten om att valet inte genomförts på ett bra sätt för synskadade. Man kommer nu att kontakta Valmyndigheten för att lära sig mera om hur kyrkovalet kan mer tillgängligt. Svenska kyrkan vill gärna ha en löpande dialog med SRF, vilket i första hand kommer att ske med vår intressepolitiska handläggare Henrik Götesson.
Målet är ett fullt tillgängligt kyrkoval år 2021.

Färsk folder överlämnad till arbetsmarknadsministern

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Kaj Nordquist, SRF.

Den 4 oktober firade funktionshinderrörelsen i Helsingborg sitt 50-årsjubileum med en stor arbetsmarknadskonferens på Dunkers hus. Bland de inbjudna talarna fanns arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Även SRF var representerat, såväl lokalt som från riksförbundet.

Riksförbundet har en rykande färsk folder med titeln ”Med synnedsättning i arbetslivet”. I foldern möter man tio personer med olika grad av synskada som hittat sin plats i arbetslivet. Foldern har tagits fram som ett svar på den attitydundersökning SRF gjorde bland arbetsgivare år 2016. Den visade mycket negativa attityder och stor okunnighet kring att anställa synskadade.

Vid konferensen den 4 oktober överlämnade Kaj Nordquist vår folder till arbetsmarknadsministern, och konferensdeltagarna fick också var sitt exemplar.

 

Foldern ”Med synnedsättning i arbetslivet” kan beställas från kontorsservice på tfn 08-39 92 20, e-post kontorsservice@srf.nu 

Nordiska möten i Danmark

Maria Thorstensson och de isländska delegaterna under danmarksmötet. 

Det har genomförts tre nordiska möten i Danmark. Framförallt var det den så kallade utvidgade nordiska konferensen (UNK) som hölls den 8-12 oktober. Men den föregicks av möten i den nordiska samarbetskommittén (NSK) och den nordiska kvinnokommittén (NKK) den 7-8 oktober. Allt ägde rum på Dansk Blindesamfunds anläggning Fuglsangcentret i Fredericia.

Konferensen hade tema ”Intresseorganisationernas roll och möjligheter i det moderna kommunikationssamhället med en ökad konkurrens om synlighet och genomslag”. Från Sverige deltog elva personer inklusive ledsagare.
Under söndagskvällen inleddes konferensen med föreläsningar av en framtidsforskare och en politisk kommentator. De följande dagarna var det synskadeorganisationerna själva som höll i presentationerna med kortare föredrag varvade med grupparbeten. Vi tog upp intern kommunikation, användning av olika medieplattformar, såsom webbradio och kortfilmer för sociala medier, samt politisk kommunikation, alltså hur vi kommunicerar med makthavare.
Under mötena med NSK och NKK planerades det kommande nordiska samarbetet. En nordisk biståndskonferens kommer att hållas i Danmark, troligen under våren 2018. I oktober 2018 blir det en nordisk kvinnokonferens i Sverige, och år 2019 är det Sveriges tur att hålla i den vartannat år återkommande utvidgade nordiska konferensen.

Ytterligare en distriktsombudsman på plats

SRF Östergötland har anställt Johan Pettersson som distriktsombudsman/verksamhetsutvecklare på halvtid. Därmed är det enbart SRF Sörmland och SRF Bohuslän som saknar en sådan tjänst. I Sörmland annonserar man nu efter lämpliga sökande, och i Bohuslän har man varit på gång med en rekrytering men avbrutit processen.
I förslaget till långtidsbudget, som förbundsstyrelsen lägger fram till kongressen, föreslås fortsatt behovsprövat ekonomiskt stöd för denna verksamhet i något ökad utsträckning jämfört med idag. Det är dock viktigt att markera att behovet av ekonomiskt stöd är kopplat till varje distrikts ekonomiska situation. 

Givande konferens för synskadade egenföretagare

Det var ett 30-tal personer som samlades på Almåsa den 29 september-1 oktober för att inhämta kunskaper och utbyta erfarenheter kring att vara synskadad med eget företag. Ungefär hälften hade redan egna företag och resten övervägde att starta eget. Lördagsförmiddagen leddes av Anette Klingeborn Skoglund från Nyföretagarcentrum. Hon hade en hel del matnyttigt att komma med, såväl för dem som redan har ett företag som för dem som går i uppstartstankar.
Auktoriserade revisorn Johan Andersson från Grant Thornton föreläste om bokföring och årsredovisning, olika former för företagande – egen firma eller aktiebolag – skatteregler med mera. Under konferensen kom vi också in på olika stödformer som finns att få från Arbetsförmedlingen samt tips på tillgängliga bokföringsprogram. Karl-Gunnar Roth berättade om möjligheten att söka bidrag från De Blindas Väl. Dessutom redogjordes för hur SRF arbetar med arbetsmarknadsfrågorna. 

Men det viktigaste av allt under helgen var nog ändå erfarenhetsutbytet deltagarna emellan. Starka önskemål framfördes om att SRF skulle bilda ett nätverk för synskadade egenföretagare. 

Dags för kongress!

Håkan Thomsson och Kjell Emanuelsson under SRF-kongressen i Sundsvall 2014. 

Den 26-29 oktober 2017 genomförs SRF:s kongress på hotell Quality View i Hyllie, Malmö. Kongressen är SRF:s högsta beslutande organ och hålls vart tredje år.
Ett antal rapporter lämnas och kongressen beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för åren 2014-2016. Beslut tas rörande stadgefrågor, verksamhetsinriktning, strategier för medlemsutveckling samt jämställdhet och likabehandling, medlemsavgift, långtidsbudget och arvoden.
93 motioner kommer att behandlas och ett antal uttalanden göras. Förbundsordförande, första vice förbundsordförande, andra vice förbundsordförande, tio ytterligare styrelseledamöter, auktoriserad revisor, granskningsutskott (alternativt verksamhetsrevisorer) och valberedning ska väljas för den kommande kongressperioden.
Förutom själva dagordningspunkterna så kommer ett antal gäster att besöka kongressen, däribland statsrådet Åsa Regnér (S). SRF:s Ögonvårdspris kommer att delas ut, och det blir också utställningar och seminarier.
När det gäller förbundsordföranden så finns en regel i stadgarna som säger att man endast kan väljas tre kongressperioder i rad. Undertecknad (Håkan Thomsson) valdes till ordförande 2011 och omvaldes 2014. 

Jag kandiderar nu för min tredje och sista kongressperiod som ordförande. Det har varit mycket stimulerande, intressant och mestadels positivt att få leda SRF. Blir jag omvald lovar jag att ge järnet i tre år till.
Jag ser fram emot en kongress med konstruktiva diskussioner och bra beslut. SRF är en organisation som ska präglas av öppenhet och demokrati, och vi ska också passa på att ha roligt tillsammans!

Den som vill följa kongressen, men som inte finns på plats, kan göra det via SRF:s webbradio. Gå då in på www.srf.nu/radio 

HÅKAN THOMSSON
Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu