En datorskärm med texten Kongress 2017 och SRF-loggan under den.
Kongressen i Malmö beslutade att de kommande tre åren är huvudinriktningen att satsa på rehabilitering och habilitering.

Thomssons Nyheter #17 2017

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

#säkrahandikappersättningen

Uppläst textremsa via mobilapp

Synstöd lanseras som ny LSS-insats

Kort från kongressen 2017

#säkrahandikappersättningen

Säkra handikappersättningen är nu en så kallad hashtag på sociala medier. SRF har dragit igång ett intensivt arbete för att bevara handikappersättningen och säkerställa att samhället även fortsättningsvis erkänner och tar ansvar för de merkostnader som uppstår till följd av de särskilda hjälpbehov vi har på grund av vår synskada.

SRF har träffat ett antal riksdagsledamöter, och fler möten är inplanerade. Genom att skriva brev till socialminister Annika Strandhäll kan var och en uppmärksamma frågan. På sociala medier argumenterar vi för handikappersättningen, och även här behöver vi fler som hjälper till att sprida diskussionerna.

Delta också gärna i SRF:s namninsamling för handikappersättningen genom att skicka ett mejl till: sakrahandikappersattningen@srf.nu

Kongressen antog ett skarpt uttalande i frågan. Låt oss nu ge järnet fram till den 9 november då regeringen väntas lämna sitt förslag till lagrådet. Om regeringen inte ändrat sitt förslag fortsätter vårt arbete. Allas olika aktiviteter behövs i denna kamp!

Länk till uttalandet om handikappersättningen.

Uppläst textremsa via mobilapp

Sveriges Television (SVT) har lanserat funktionen ”uppläst text” i sina mobilappar för SVT Play. Det gäller för iPhone och android. Uppläst text kommer även snart att finnas i webbspelaren.

I dagsläget gäller tjänsten enbart för direktsända kanaler, inte för efterhandstittning. Den upplästa texten fungerar i stort sett för allt material på andra språk än svenska. Det gäller alltså även nyhetssändningar.

För att komma i gång, välj fliken Kanaler i spelaren. Starta en kanal. Leta sedan upp knappen ”hjälpmedel och undertexter”, precis som man gör om man vill ha syntolkning. Markera ”uppläst text”.

Även om denna teknik för närvarande inte kan nyttjas av alla så är detta ett viktigt steg framåt! SRF fortsätter att verka för fullt tillgängliga lösningar även i SVT:s marknät. 

Synstöd lanseras som LSS-insats

I direktiven till den pågående LSS-utredningen uttrycks att träffsäkerheten i olika insatser ska utvärderas. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den insats som synskadade oftast söker är ledsagning. 

SRF menar att ledsagningens innehåll bör vidgas så att enklare vardagssyntolkning, hjälp i butiker, hjälp att använda olika automater och dylikt innefattas. Men även i hemmet har vi särskilda svårigheter på grund av vår synskada. Postläsning, att sortera tvätt, viss städning, internettjänster med mera är sådant som kan vara svårt eller omöjligt för många gravt synskadade, blinda och dövblinda. 

Därför menar SRF att insatsen ledsagning bör omvandlas till ett ”synstöd”, där man kan få hjälp med sådant som är svårt att göra själv just på grund av synskadan. Denna idé har lanserats vid träffar med åtta riksdagsledamöter under oktober månad. De vi träffat är Maj Karlsson (V), Ann-Britt Åsebol (M), Emma Henriksson (KD), Bengt Eliasson (L), Mikael Dahlqvist (S), Stefan Nilsson (MP), Jan Lindholm (MP) och Per Lodenius (C). Hittills har vi enbart mött försiktigt positiva reaktioner på idén. Den ska nu skriftligt föras fram till LSS-utredningen.

Kort från kongressen 2017

 

Självständighet ger styrka. Det är tema för SRF:s verksamhetsinriktning 2018-2020 där habilitering och rehabilitering är prioriterade områden. Även medlems- och organisationsutveckling prioriteras, och år 2019 ordnas ett stort medlemsforum dit alla medlemmar bjuds in. 

Det var den 26-29 oktober som SRF:s kongress genomfördes på Quality hotel View i Hyllie, Malmö. Kongressen samlade 85 ombud för distrikt och branschföreningar. Dessutom fanns förbundsstyrelsen, granskningsutskottet, valberedningen, observatörer för Unga med Synnedsättning, personal och inbjudna gäster på plats. 

En hel del ändringar av stadgarna genomfördes. Bland annat blir det fortsättningsvis organisationsrådet som årligen ska ta ställning till riksförbundets årsredovisning och besluta i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter.
Granskningsutskottet avskaffas och ersätts med tre förtroendevalda verksamhetsrevisorer. Möjlighet till familjemedlemskap införs för barnfamiljer där minst en person är synskadad. Årsavgiften för ett sådant familjemedlemskap blir 300 kronor. Det omdiskuterade förslaget om att branschföreningarna skulle ha minst 50 synskadade medlemmar för att få rösträtt på kongressen och organisationsrådet antogs inte. 

SRF:s ögonvårdspris tilldelades Sten Andréasson, Lund, och Gun Olsson, Kalmar. Bland de gäster som besökte kongressen kan nämnas Madeleine Harby Samuelsson som är statssekreterare på socialdepartementet. Arnt Holte från Norges Blindeforbund höll ett mycket uppskattat seminarium om habilitering och rehabilitering. Flera utställare fanns också på plats, bland annat Almåsa, tre hjälpmedelsföretag samt Bankomat AB. 

Strategier antogs för medlemsutveckling samt för jämställdhet och likabehandling. Sju uttalanden antogs. Bland dessa kan nämnas ett till försvar för handikappersättningen och ett som krävde en rättssäkrare asylprocess där hänsyn tas till eventuella funktionsnedsättningar. 

Länk till kongressens sju uttalanden

Kongressen valde också ny förbundsstyrelse. Denna har följande sammansättning:

Håkan Thomsson, ordförande, Niklas Mattsson, 1:a vice ordförande, Maria Thorstensson, 2:a vice ordförande, Alireza Ghanbar Alipour, Agneta Elfving, Roland Gustafsson, Per Karlström, Jenny Näslund, Laoko Sardar Abdulla, Maria Sjötång, Anita Svenningsson, Peter Tjernberg och Annika Östling. (På bilden står förbundsstyrelsen inte i omnämnd ordning)

Som SRF:s auktoriserade revisor utsågs Svante Nylén från Grant Thornton, med Johan Andersson från samma firma som ersättare. Till verksamhetsrevisorer valde kongressen Margaretha Häll Assarsson, sammankallande, Tommy Andersson och Per Karlsson med Eva Söderström som ersättare. 

Till valberedning valdes Eva Björk, sammankallande, Robert Balte, Dan Jonsson, Petter Lindström, Lise-Lott Naess, Camilla Svensson och Elvira (”Vispen”) Sjöblom. 

Vid kongressmiddagen på lördagskvällen avtackades Monica Ericsson för ett långt engagemang vid SRF:s barnläger. Här avtackades också vår medarbetare Eva Björk som arbetat vid riksförbundet sedan 1983, först som ombudsman och senare som chef. 

Lokaler, ljud och personlig service kring arrangemanget fungerade mycket bra. Dock var serveringen vid middagarna onödigt långsam. Debatterna var stundtals hårda, men de fördes på ett sakligt och positivt sätt.
Stort tack till ombud, mötesfunktionärer, personal, ledsagare och övriga kongressdeltagare för fyra fina dagar! Nästa ordinarie SRF-kongress går av stapeln hösten 2020. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu