Thomssons nyheter #18 2017

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Senaste nytt om handikappersättningen

Skrivelse till LSS-utredningen om ”synstöd”

Ryska synskadeorganisationen besökte Sverige

SRF vill bryta tystnadskulturen

Möte med Sveriges Radio

Nästa organisationsråd

Nya kontaktpersoner för distrikt och branschföreningar

Dags att söka internt ekonomiskt stöd

Senaste nytt om handikappersättningen 

Två veckor senare en aviserat, alltså den 23 november, lämnade regeringen sitt förslag till lagrådet angående att avskaffa handikappersättningen och ersätta den med en merkostnadsersättning. SRF:s intensiva påverkansarbete märks tydligt i förslaget. Dock innebär förändringen fortfarande väsentliga försämringar för gravt synskadade. Framförallt försvinner att blinda och döva kunnat få den högsta handikappersättningen till följd av sin diagnos. Regeringen menar att alla merkostnader måste kunna styrkas. Det blir därför förmodligen viktigt att spara kvitton av olika slag.

Regeringen föreslår att merkostnadsersättning ska kunna lämnas för: Merkostnader för hälsa, vård och kost, slitage inklusive rengöring, resor, hjälpmedel, hjälp i den dagliga livsföringen, boende och övriga ändamål. Merkostnaderna ska skälighetsprövas av Försäkringskassan, och det är oklart på vilka grunder en merkostnad kan anses oskälig. Det skulle behöva förtydligas. 

Regeringens förslag innebär att hjälp från anhöriga inte kan ingå i merkostnadsersättningen om den inte kan dokumenteras med en löneutbetalning eller en faktura. 

Avgifter för exempelvis färdtjänst eller hemtjänst får räknas som merkostnad. Det sägs dock inget om taxiresor som man måste betala därför att färdtjänsten i vissa fall inte kan användas. Det sägs heller inget om merkostnader som uppstår då man har med sig en ledsagare, exempelvis på bio eller teater, och själv måste betala ledsagarens biljett. 

Även en större bostadsyta kan vara en merkostnad, om den används för exempelvis hjälpmedel. Allmänt fördyrande levnadsförhållanden, som inte kan styrkas, kan knappast räknas med, även om det finns en kategori för ”övriga ändamål”. 

Den som idag har handikappersättning tycks få behålla den tills den ska omprövas, exempelvis vid pension. Endast personer som fått en varaktig funktionsnedsättning före 65 års ålder kan ansöka om merkostnadsersättning. Ansökan görs till Försäkringskassan, som prövar merkostnadernas storlek, och sedan får man en fastlagd ersättning som klassas i fem nivåer. Omprövning sker normalt vart fjärde år. 

Riksförbundets kansli håller på att ta fram argument och frågeställningar som kan vara bra att använda om distrikten träffar riksdagsledamöter. Detta material mejlas till distrikten inom kort.

Länk till regeringens lagrådsremiss.

Skrivelse till LSS-utredningen om ”synstöd”

I en skrivelse till LSS-utredningen lyfter SRF idén om att en av insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska vara ”synstöd”.
I ”synstöd” inkluderas all typ av stöd och service som man behöver på grund av sin synskada. Utöver ledsagning kan det handla om postläsning, hjälp att sortera tvätt, hjälp att använda internet och så vidare. 

SRF skriver bland annat:

”Enligt LSS-utredningens direktiv ska man titta på hur träffsäkra insatserna är. SRF menar att insatsen ledsagarservice inte är helt träffsäker vad gäller gravt synskadade, blinda och dövblinda. Vi föreslår därför att insatsen ledsagarservice ersätts med eller kompletteras med ”synstöd”. Insatsen skulle exempelvis kunna benämnas ”ledsagarservice och synstöd”. Som gravt synskadad, blind eller dövblind har man såväl ett mycket omfattande orienteringshandikapp som ett mycket omfattande informationshandikapp”. 

SRF exemplifierar vidare med att synskadade ska kunna ha möjlighet till motion och fysisk aktivitet och i förlängningen en hälsa på jämlika villkor. Gym, Friskis och Svettis och andra anläggningar för motion och idrott är typiska platser där synstödet är minst lika viktigt som själva ledsagningen. 

Ryska synskadeorganisationen besökte Sverige

 

Håkan Thomsson och Alexandre Neumyvakin från ryska VOS.

I förra veckan besöktes Stockholm av en delegation från den ryska synskadeorganisationen VOS. Syftet med besöket var främst att hitta avsättning för produkter som tillverkas i organisationens fabriker. 

Den 22 november bjöd SRF delar av delegationen på middag på Regissörsvillan i Solna. Från VOS deltog deras ordförande Alexandre Neumyvakin, tillika 1:e vice ordförande i European Blind Union. Även Gaine Oganisian, redovisningsansvarig, och Irina Arakcheeva internationellt ansvarig, deltog från VOS.
SRF representerades av förbundsordförande, de fem styrelseledamöter som nyvaldes vid kongressen, vår intressepolitiska chef Neven Milivojevic samt pressekreterare Åsa Nilsson. 

Under middagen hade vi tillfälle att berätta om våra respektive organisationer. VOS har 210000 medlemmar och ungefär 75 distrikt. Organisationens fabriker sysselsätter cirka 15000 personer varav cirka 9000 är synskadade. 

SRF vill bryta tystnadskulturen

Den 22 november antog samarbetsorganisationen Lika Unikas styrelse, där SRF ingår, ett uttalande under rubriken Bryt tystnadskulturen. I uttalandet står bland annat:

”Vi ser #Metoo-rörelsen som ytterst angelägen, inte minst för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning som ofta utsätts för övergrepp men i stället för kraftfulla reaktioner möts av tystnad och avsexualisering. Vårt uppdrag att arbeta för förändring av samhället där mänskliga rättigheter ska gälla alla ställer hårda krav på företrädare på alla nivåer i våra organisationer. Det handlar om att leva som vi lär, om att reagera och agera och bidra till att sexuella övergrepp uppmärksammas och att tystnadskulturen bryts”. 

Den 27 november uppmärksammade radioprogrammet Kaliber att chaufförer som trakasserat färdtjänstkunder sexuellt fortfarande kör färdtjänst. Detta är oacceptabelt, vilket SRF tydligt uttalat. 

Lika oacceptabelt är att Funktionsrätt Sveriges ordförande, före detta Vänsterpartiledaren Lars Ohly, kan representera funktionshinderrörelsen trots att han är avstängd från Vänsterpartiet på grund av att han nyligen sexuellt trakasserat en kvinna i partiet. Ohly har erkänt händelsen men tycker inte han gjort något olagligt. Har vi hört det förr? 

SRF är inte medlemsorganisation i Funktionsrätt Sverige på riksnivå, men vi vill inte samverka med Funktionsrätt Sverige om de företräds av en person som sysslar med sexuella trakasserier. Vi bryter tystnadskulturen och tar ställning för varje människas rätt att slippa bli sexuellt trakasserad. 

Möte med Sveriges Radio

Den 23 oktober hade undertecknad (Håkan Thomsson) ett möte med Elle-Kari Höjeberg från Sveriges Radio. Detta var en uppföljning på ett kort möte som jag hade med Sveriges Radios VD Cilla Benkö i Almedalen i somras. 

Elle-Kari Höjeberg är chef för P2, men också funktionshinderansvarig på företaget. Vi pratade om hur utestängda många synskadade känner sig när man hänvisar till webben för fler nyheter, sportresultat, opinionssiffror och liknande. Jag menade att det borde finnas plats i direktsändningarna för att återge allt väsentligt.
Elle-Kari Höjeberg följde hur jag använde Sveriges Radios hemsida med webbläsare, vilket knappast är lika smidigt som för seende. 

Behovet av att enkelt kunna få programinformation och sändningstider via telefon diskuterades också. En annan fråga var radiosportens referat, som ibland inte når upp till rimlig kvalitet. Elle-Kari Höjeberg noterade synpunkterna och uttryckte att det varit ett intressant och givande möte. Hon lovade att titta vidare på om synpunkterna kan beaktas. 

Nästa organisationsråd

Kommande organisationsråd är i Stockholm fredagen den 26 januari 2018. Förslaget till dagordning är inte klart, men bland annat ska vi ägna oss åt kongressperiodens prioriterade områden samt fördjupa oss i organisationsrådets nya roll. 

Kallelse och förslag till dagordning skickas ut vecka 51. Men berörda kan redan nu boka in den 26 januari i sina almanackor. 

Nya kontaktpersoner för distrikt och branschföreningar

Förbundsstyrelsen sammanträdde den 23-24 november och utsåg nya kontaktpersoner för distrikt, branschföreningar och Unga med Synnedsättning enligt följande:

SRF Skåne, Maria Thorstensson och Per Karlström

SRF Blekinge, Maria Sjötång

SRF Kalmar län, Laoko Sardar Abdulla och Maria Sjötång

SRF Kronoberg, Laoko Sardar Abdulla

SRF Jönköpings län, Anita Svenningsson

SRF Halland, Niklas Mattsson

SRF Göteborg, Agneta Elfving

SRF Bohuslän, Alireza Ghanbar Alipour

SRF Älvsborg, Anita Svenningsson

SRF Skaraborg, Roland Gustafsson

SRF Östergötland, Alireza Ghanbar Alipour

SRF Sörmland, Roland Gustafsson

SRF Örebro län, Agneta Elfving

SRF Värmland, Agneta Elfving

SRF Stockholms och Gotlands län, Per Karlström och Annika Östling

SRF Uppsala län, Håkan Thomsson

SRF Västmanland, Annika Östling

SRF Dalarna, Annika Östling

SRF Gävleborg, Niklas Mattsson

SRF Västernorrland, Peter Tjernberg

SRF Jämtlands län, Peter Tjernberg

SRF Västerbotten, Jenny Näslund

SRF Norrbotten, Maria Thorstensson

Synskadade Persisktalande, Per Karlström och Alireza Ghanbar Alipour

Synskadade arabisktalande, Maria Thorstensson

Synskadade kurder, Per Karlström

Synskadade öst- och centraleuropéer, Håkan Thomsson

Synskadade afrikaner, vakant (oklart om föreningen är aktiv)

Schackförbundet, Peter Tjernberg och Håkan Thomsson

Konstnärer och konsthantverkare, Roland Gustafsson

Seglarna, Alireza Ghanbar Alipour och Roland Gustafsson

RP-föreningen, Laoko Sardar Abdulla

Spielmeyer-Vogt-föreningen, Niklas Mattsson

Lhon, Maria Sjötång

Aniridi, Anita Svenningsson

Unga med Synnedsättning, Roland Gustafsson och Anita Svenningsson

 

Dags att söka internt ekonomiskt stöd

Nu är det dags för distrikt, branschföreningar och lokalföreningar att söka internt ekonomiskt stöd från riksförbundet.
Sista ansökningsdag brukar vara 30 november, men eftersom det är kongressår så har ansökningstiden flyttats fram till den 15 februari 2018. Stöd för organisationsutveckling kan även sökas senast den 31 maj 2018. Det är vid det sistnämnda ansökningstillfället som stöd till ekonomiskt svaga lokalföreningar ska göras, och det är distriktet som lokalföreningen tillhör som ska lämna in ansökan. 

För alla interna ekonomiska stöd gäller att verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2016 måste bifogas.

Ansökan görs till Gunilla Thomsson gunilla.thomsson@srf.nu

 

HÅKAN THOMSSON
Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu