Thomssons Nyheter #19

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Senaste nytt om handikappersättningen

Eva Björk ur tiden

Förstärkning av diskrimineringslagen

Viktigt Arvsfondsprojekt avslaget

10-årsjubileum för EGDF

Träff om personröstning

Axplock från förbundsstyrelsens decembermöte

Några datum att notera

Tips om programinformation via telefon

Jul- och nyårshälsning

Senaste nytt om handikappersättningen

Arbetet för att få behålla handikappersättningen i nuvarande form går vidare. Distrikten ombeds ta kontakt med sina respektive riksdagsledamöter för att diskutera denna fråga. Det är oklart när förslaget kommer på riksdagens bord, men troligen tidigt i vår. Då kommer SRF att ordna en manifestation där vi hoppas på stort deltagande från landet. Information om detta kommer att spridas så fort vi har tidpunkten klar för oss. 

Riksförbundet förbereder nu ett brev som ska gå ut till riksdagspartierna efter de kommande helgerna. Här argumenterar vi för att få behålla schablonersättningen för gravt synskadade och blinda. Vi pekar också på brister i det förslag som regeringen lämnade till lagrådet den 23 november. Brevet med argument kommer också att sändas till distrikten, och det kan tjäna som inspiration vid träffar med politiker.

Argument för den nuvarande handikappersättningen är bland annat att stora delar av de merkostnader som synskadade har är svåra att precisera och beräkna. Därför är en schablonersättning det enda rimliga. Exempel på detta är att personer med nedsatt syn måste handla i affärer som ger god personlig service. Vi kan inte på egen hand hitta extrapriser, och många av oss klarar inte att handla via internet. Men hur kan vi styrka den typen av merkostnader? 

Vi har också ofta merkostnader i samband med ledsagning, syntolkning eller annat synstöd, som till exempel ledsagares biljetter vid idrottsevenemang, bio- eller teaterbesök och dylikt. Ledarhundsförare har merkostnader som inte är avdragsgilla. Det är också högst rättsosäkert att Försäkringskassan ska bedöma skäligheten i merkostnaderna. Kampen för att säkra handikappersättningen går vidare! 

Eva Björk ur tiden

Det är med stor sorg som vi tvingas acceptera att vår tidigare medarbetare Eva Björk har gått ur tiden. Hon lämnade oss onsdagen den 13 december i en ålder av 65 år.

Eva Björk har arbetat på SRF:s rikskansli sedan 1983, och hon gick i pension så sent som den 31 oktober. Under åren har hon haft många olika uppdrag i sitt arbete. Bland annat var hon kanslichef 2012-2016. Eva har även varit mycket aktiv som förtroendevald, framförallt i SRF Stockholms och Gotlands län. 

Evas insatser för synskadades sak har varit ovärderliga. Hon var också en varm och klok person. Vår saknad är svår, och våra tankar går till maken Lennart samt till barnen och barnbarnet.

Viktigt Arvsfondsprojekt avslaget

SRF lämnade i juni in en ansökan till Allmänna Arvsfonden om ett treårigt projekt för att stärka den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Projektet hade stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för gravt synskadade och blinda i Sverige är allvarligt eftersatt. SRF hade hoppats kunna förändra detta genom Arvsfondsprojektet, där företaget Work for you skulle vara utförare. Men Allmänna Arvsfonden avslog ansökan, och nu måste vi hitta nya vägar för att nå en förstärkt arbetslivsinriktad rehabilitering.

10-årsjubileum för EGDF

Sara Shamloo Ekbland och Finn Hellman hälsar på den maltesiska ministern Marie-Louise Coleiro Preca. 

EGDF (European Guide Dog Federation) höll sin årliga konferens på Malta den 30 november till 1 december. I år var det dessutom organisationens 10-årsjubileum. SRF deltog med ledarhundsverksamhetens brukarråd och delar av ledarhundsverksamhetens personal. 

Konferensen inleddes med ett enkelt årsmöte. Finn Hellman, som är aktiv i SLHF (Sveriges Ledarhundsförare) är nu adjungerad till styrelsen för EGDF. Om han får finansiering kan han bli invald i styrelsen nästa år. 

Vid konferensen hölls flera intressanta föredrag. Bland annat gjordes en tillbakablick över de tio år som organisationen funnits, men man blickade också framåt. 

Stort fokus lades på tillgängligheten för ledarhundsekipage. Här anser EGDF att man bör ha samma regler för ledarhundar och assistanshundar. Överhuvudtaget anser EGDF att ledarhunden är en typ av assistanshund, medan vi i Sverige brukar definiera ledarhunden som en tjänstehund. Det pågår ett europeiskt standardiseringsarbete avseende assistanshundar, där ledarhunden ingår. 

Ett annat pass under konferensen handlade om teknik. Kombinationen av ledarhund och smart telefon framhölls som ett mervärde av två föreläsare. Sara Shamloo Ekblad, som är ordförande i SLHF, berättade om de studier hon gjort av ledarhundsskolor i USA och Kanada. Det var ett uppskattat inslag, och hon fick en hel del frågor. Hon avser att skriva en bok om detta. 

Träff om personröstning

Möjligheten att personrösta med bibehållen valhemlighet är en fråga som SRF arbetat länge med. Den 8 december uppvaktade en delegation från SRF statssekreterare Catharina Espmark samt Petra Forslid på justitiedepartementet. Här berättade vi om och demonstrerade en lösning som tagits fram av Karl-Otto Rosenqvist, som är synskadad medlem i SRF Skåne. 

Lösningen handlar om att förse valsedlarna med en så kallad QR-kod. På så sätt kan en smart telefon eller en surfplatta identifiera valsedeln, och innehållet kan läsas upp med syntetiskt tal. Om stilstorleken på valsedlarna standardiseras kan man med hjälp av en specialframtagen ram kryssa för den kandidat man önskar. 

Detta är ett utkast till lösning, och SRF vill att justitiedepartementet beslutar att närmare utröna idéns möjligheter. Från departementets sida var man försiktigt positiva. De har press på sig från ett tillkännagivande från riksdagen att lösa frågan om synskadades röstning med bibehållen valhemlighet. Det lär dock inte ske till de allmänna valen 2018, men kanske kan lösningen testas vid EU-valet 2019 om tekniken visar sig hålla måttet.

Förstärkning av diskrimineringslagen

Regeringen lade under hösten fram ett förslag till skärpning av lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund, och det har nu godkänts av riksdagen. Det är undantagsregeln för företag som har färre än tio anställda som tas bort. Detta har SRF argumenterat för ända sedan lagen infördes. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2018. 

Axplock från förbundsstyrelsens decembermöte

Den 15 december genomfördes årets sista sammanträde för SRF:s förbundsstyrelse. Mötet ägnades huvudsakligen åt aktuella frågor samt att utse olika representanter i samrådsorgan och tillsätta arbetsgrupper. 

Etikgruppen, som ska tillse att vi följer vårt etiska program och pröva nya verksamheter ur ett etiskt perspektiv, fick följande sammansättning: Niklas Mattsson, ordförande, Alireza Ghanbar Alipour, Jenny Näslund, Maria Sjötång och Anita Svenningsson. Kansliets handläggare i gruppen är Jeanet Kjöller. 

En handlingsplan inför de allmänna valen 2018 fastlades med temat ”rätten att komma ut”. Det handlar om ledsagning, färdtjänst och en bättre rehabilitering samt stöd från syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande. Ett annat beslut var att Medlemsforum 2019 ska äga rum i Stockholm, närmare bestämt på Stockholm Waterfront Congress Centre. Från förbundsstyrelsen ska Roland Gustafsson och Jenny Näslund delta i planeringen av medlemsforumet, som går under rubriken ”Spräng Gränserna”. Vid förra mötet utsågs kontaktpersoner för distrikt och branschföreningar, och det beslutet kompletterades med att Håkan Thomsson blir kontaktperson för SRF Jönköpings län.

Fem arbetsgrupper för de av kongressen prioriterade områdena inrättades. Tre av dessa grupper ska arbeta med påverkan för stärkt habilitering och rehabilitering ur olika aspekter. En annan arbetsgrupp ska förverkliga strategin för medlemsutveckling och den sista arbetsgruppen ska driva frågorna kring jämställdhet och likabehandling. 

Håkan Thomsson och Maria Thorstensson ska företräda SRF i den nordiska samarbetskommittén (NSK). I nordiska kvinnokommittén (NKK) representeras SRF av Annika Östling och Maria Sjötång. Niklas Mattsson fortsätter som SRF:s företrädare i nordiska biståndskommittén (NBK). 

Några datum att notera

Här är några datum för SRF-aktiviteter år 2018 värda att notera:

  • 26 januari: Organisationsrådet i SRF-salen, Enskede
  • 22-23 februari: Arbetsledarfortbildning, Enskede/Almåsa
  • 23-25 februari: Träff för synskadade politiker, Almåsa
  • 21-22 mars: Introduktion för nyanställda, Enskede/Almåsa
  • 23-25 mars: Kurs för synskadade egenföretagare, Almåsa
  • 15 juni: Organisationsrådet, plats ej klar
  • 24-26 augusti: Arbetsledarfortbildning, Almåsa
  • 12-13 september: Fortbildning för administrativ personal, Enskede/Almåsa
  • 21-23 september: DOFS, Almåsa (DOFS = kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförande och förbundsstyrelsen) 

Tips om programinformation via telefon

Det går att få programinformation från såväl Sveriges Radio (SR) som Sveriges Television (SVT) via telefon.
För SR ring 020 69 69 69.
För SVT så ring 08-784 20 00.
Ett faktablad om detta, som kan användas vid medlemsträffar, finns att beställa från kontorsservice@srf.nu

Jul- och nyårshälsning

Ja, så närmar sig julen och även ett nytt år. Jag vill passa på att önska nyhetsbrevets alla läsare en riktigt fin jul och att vi får ett spännande och positivt nytt år 2018!

HÅKAN THOMSSON
08-39 91 11
E-post hakan.thomsson@srf.nu