Texten Synlinjen i blått och en pratbubla med tre prickar i.
Den 2 mars startar rådgivningen Synlinjen.

Thomssons nyheter #03

Till Synlinjen kan personer vända sig med frågor som rör synskador eller synskadades livssituation.

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. 

Synlinjen öppnar

MTM - ny organisation och nya lokaler

SRF:s medlemsantal 2019-12-31

Besök hos Dansk Blindesamfund

Funktionshinderrörelsen skriver till Eva Nordmark

Aktuellt inför kongressen 2020 

Synlinjen öppnar

Måndagen den 2 mars startar SRF den så kallade Synlinjen. Hit kan personer vända sig med frågor som rör synskador eller synskadades livssituation. Synlinjen drivs i projektform, men förhoppningsvis kan den bli en permanent SRF-verksamhet. 

Synlinjen nås via telefon måndagar till torsdagar klockan 10:00-11:30 och klockan 12:30-15:00.
Telefonnummer till Synlinjen är 08-39 93 00. Det går också bra att mejla: synlinjen@srf.nu 

MTM – ny organisation och nya lokaler

Hillevi Sundholm på MTM är ansvarig för att låntagarna ska bli mer nöjda. 

För ungefär två år sedan beslutade regeringen att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, skulle flytta till Malmö. Från senaste årsskiftet finns nu MTM där, i nya lokaler i Bylgiahuset nära Malmö central. Den 11 februari var det dags för det första brukarrådet i de nya lokalerna. 

Före brukarrådet hade undertecknad (Håkan Thomsson) ett möte med MTM:s generaldirektör Magnus Larsson. Här diskuterade vi de brister som uppstått i MTM:s service till följd av flytten. Framförallt under hösten 2019 har bland annat antalet producerade talböcker minskat och högskolestuderande fått försenad och ibland kvalitetsmässigt undermålig studielitteratur.
Detta är oacceptabelt. Magnus Larsson lovade att MTM ska göra sitt bästa för att så snabbt som möjligt nå hög kvalitet i verksamheten. Flytten har inneburit stora problem med kompetenstapp bland personalen samt personalbrist. Endast cirka 10 procent av de anställda har följt med till Malmö. 

Brukarrådet ägnades i första hand åt att gå igenom det nya arbetssätt som MTM inför i och med flytten. Det är en rejäl omorganisation som genomförts med nya verksamhetsområden. Vi fick också en rundvandring i de nya lokalerna. Vid brukarrådet betonades vikten av att vi får lämna våra synpunkter tidigt i processerna, så att de kan beaktas exempelvis vid upphandlingar.
MTM håller fortfarande på med rekrytering av personal. För närvarande har man anställt cirka 70 personer. Ytterligare tio till femton anställda ska tillkomma, alltså totalt en liten minskning av personalstyrkan jämfört med för ett par år sedan. 

SRF:s medlemsantal 2019-12-31

Vid årsskiftet hade SRF totalt 11901 fysiska personer som medlemmar jämfört med 11995 ett år tidigare. Av dessa var 8488 synskadade, 35.6 procent män och 64.3 procent kvinnor. Antalet synskadade medlemmar minskade under året med 97 personer.

Antalet stödjande medlemmar uppgick till 3413. Av dessa var 197 vårdnadshavare till synskadat barn. 62 procent av medlemmarna var 70 år eller äldre. Det visar SRF:s årliga medlemsstatistik. 

Besök hos Dansk Blindesamfund

 

I Danske Handicaporganisationers Hus i Taastrup, utanför Köpenhamn har cirka 25 funktionshinderorganisationer sina kanslier. 

Den 10 februari gjorde undertecknad (Håkan Thomsson) samt SRF:s pressekreterare Åsa Nilsson ett besök hos Dansk Blindesamfund (DBS) i Danske Handicaporganisationers Hus i Taastrup strax utanför centrala Köpenhamn. Huset är specialbyggt för sitt ändamål och invigdes den 12 december 2012. Byggnaden har ett starkt arkitektoniskt uttryck. Det är format som en fyruddig sjöstjärna och inomhus har de olika avdelningarna färgerna röd, blå, grön respektive rosa. Akustiken i lokalerna är mycket behaglig. DBS har lokaler på plan 4, som är den översta våningen. Cirka 300 anställda har sina arbetsplatser i huset, och där finns också sammanträdesrum i olika storlekar samt hjälpmedelsbutik, restaurang och gym.


 

Vi hade en längre genomgång med John Heilbrunn som är vice ordförande i DBS. Vi hälsade även som hastigast på Thorkild Olesen som är ordförande för såväl DBS som den samlade danska funktionshinderrörelsen. 

John Heilbrunn berättade om DBS och dess verksamhet. DBS bedriver rehabiliteringskurser av olika slag för barn, vuxna och äldre vid Fuglsangcentret i Fredericia. De har svårt att få samhället att ta det fulla ansvaret för finansieringen, och bidrar därför med egna medel. DBS arbetar också intressepolitiskt, bland annat med inkluderande utbildning, arbetsmarknad, ledsagning och färdtjänst.


 

Håkan Thomsson orienterar sig på en taktil historisk karta av Danmark.

Danmark har cirka sex miljoner invånare. Landet är uppdelat på fem regioner med sammanlagt 98 kommuner. Dansk Blindesamfund har en lite annorlunda konstruktion jämfört med SRF. De har en huvudstyrelse som består av 25 personer. Dessa väljs av landsmötet. Styrelsen utser i sin tur ett verkställande utskott (forretningsudvalg), vars ledamöter är heltidsanställda för sina uppdrag och utses på tvåårsperioder. 

DBS har ett strängt medlemskriterium för röstberättigade medlemmar med en syngräns på 10 procent. Idag har organisationen cirka 7000 medlemmar, men den har varit större, cirka 12000 medlemmar för ett antal år sedan. Synskadade med bättre syn än 10 procent kan bli så kallade aktivitetsmedlemmar.
Länk till Dansk Blindesamfund.  

Funktionshinderrörelsen skriver till Eva Nordmark

”Gör ett ordentligt omtag om arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning”! Det är rubriken på en skrivelse som funktionshinderrörelsen sände den 11 februari till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Skrivelsen är framtagen av Funktionsrätt Sverige och dessutom undertecknad av ordförandena för tio förbund som står utanför Funktionsrätt, däribland SRF. 

I skrivelsen framhålls att det finns en mängd personer med funktionsnedsättning som upplever stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. ”De senaste årens historiskt starka arbetsmarknad har gynnat de flesta grupper utom denna, vilket tyder på att de arbetsmarknadspolitiska stöden inte fungerar tillfredställande. Utmaningarna ligger inte enbart hos Arbetsförmedlingen och myndighetens framtida uppdrag, utan även i hur de arbetsmarknadspolitiska stöden är utformade och hur de styrs. Och på i vilken grad företag och offentlig sektor är beredda att anställa personer med funktionshinder”. 

I skrivelsen betonas att personer med funktionsnedsättning i behov av arbetsmarknadspolitiska stöd inte är en homogen grupp: ”Tvärtom är behoven mycket varierande beroende på funktionsnedsättning och individuella förutsättningar. Vissa kan ha ett primärt behov av fungerande arbetshjälpmedel, andra har behov av stödpersoner i form av personligt biträde, SIUS-konsulenter eller liknande”. 

Slutligen uttrycks: ”Från en samlad funktionsrättsrörelse vill vi gärna bidra till att hitta lösningar för en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik för våra grupper. Vi föreslår att regeringen tillsätter en speciell utredning kring detta. Och från funktionsrättsrörelsen medverkar vi gärna aktivt i ett utvecklingsarbete. Vi har stor erfarenhet och kompetens, är måna om att alla olika funktionshinderperspektiv beaktas och vill bidra med vår kunskap i ett lösningsfokuserat arbete. Det förutsätter att regeringen och dess samarbetspartier är beredda att ta ett rejält omtag i arbetsmarknadspolitiken för våra medlemsgrupper”. 

Aktuellt inför kongressen 2020

 
Kongress 2020 hålls i centrala Göteborg.

SRF:s fjortonde ordinarie kongress genomförs på Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg, den 22-25 oktober. Kallelse med ombudsfördelning, preliminär dagordning, preliminär arbetsordning och tidplan inför kongressen skickades ut den 20 februari. 

Två viktiga handlingar har redan sänts ut i SRF-organisationen: Förslag till nya stadgar den 11 februari och förslag till jämställdhets- och likabehandlingsstrategi den 12 februari. Inom kort kommer även förslag till verksamhetsinriktning för åren 2021-2023 att sändas ut. Den som vill ändra i dessa förslag, eller har något annat som man vill ha behandlat på kongressen, kan skriva en motion. Motionen bör ha en rubrik som beskriver vad den handlar om, en kortfattad text med argument samt avslutande att-satser med konkreta förslag. Motionen ska vara underskriven med namn och datum. Alla SRF-medlemmar har motionsrätt, liksom lokalföreningar, distrikt, branschföreningar och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

Kongresshandlingar kan beställas på önskat läsmedium från SRF:s kontorsservice på tfn 08-39 92 20 eller e-post
kontorsservice@srf.nu

Valberedningen ska förbereda val av förbundsordförande, 1:a vice förbundsordförande, 2:a vice förbundsordförande, tio förbundsstyrelseledamöter samt auktoriserad revisor och verksamhetsrevisorer. När man lämnar förslag till valberedningen ska kandidaten vara tillfrågad och ha tackat ja. 

Organisationsrådet kommer den 11 juni att välja ett beredningsutskott. Detta utskott ska lämna förslag till kongressen på uttalanden samt förbereda val av valberedning och föreslå arvoden till valberedningen. Beredningsutskottet ska bestå av kongressombud. Distrikt och branschföreningar ombedjes nominera kandidater till beredningsutskottet. Dessa ska vara tillfrågade och ha tackat ja.
Viktigt att notera: 

  • För att valberedningen ska kunna förbereda valen ska nominering av kandidater sändas senast den 30 april till valberedningen@srf.nu 
  • För att val av beredningsutskott ska kunna förberedas ska nominering av kandidater sändas senast den 30 april till nominering@srf.nu 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.