En person står på en scen och talar. Scenens bakvägg är pryds av SRF:s logga i vitt och blått.
"Jag grät faktiskt av lycka. Jag vill tacka Socialstyrelsen för detta besked, och samtidigt tacka alla som hjälpt oss att hålla hoppet vid liv" skriver Håkan Thomsson i sitt nyhetsbrev.

Thomssons nyheter #14 2020

2020-11-02 Synskadades Riksförbund får sin ansökan om nästa års statsbidrag prövad. Socialstyrelsen omprövar beslutet efter Synskadades Riksförbunds överklagan i förra veckan. Besked väntas i slutet av december.

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

En glädjens dag!
SRF:s ögonvårdspris 2020 utdelat
Vita käppens dag
Innehållsrik ombudsmannafortbildning
Lika Unika avvecklat
Organisationsrådet 23 oktober
Nytt från Almåsa 

En glädjens dag!

SRF-huset i Enskede.

Idag, den 2 november, fick SRF det mycket glädjande beskedet att Socialstyrelsen kommer att behandla vår ansökan om statsbidrag för funktionshinderorganisationer. Bidraget regleras i en förordning, men själva formerna finns i en föreskrift som Socialstyrelsen själva utfärdar. Detta gjorde det möjligt att överklaga Socialstyrelsens beslut att inte hantera ansökan för att den inkommit försent. 

Den 27 oktober lämnade SRF in vår överklagan, och idag fick vi alltså beskedet att Socialstyrelsen omprövat sitt beslut. 

Jag (Håkan Thomsson) grät faktiskt av lycka. Jag vill tacka Socialstyrelsen för detta besked, och samtidigt tacka alla som hjälpt oss att hålla hoppet vid liv. Detta innebär att vi kan se fram emot ett normalt år 2021, åtminstone rent ekonomiskt. 

SRF:s Ögonvårdspris 2020 utdelat

Professor Neil Lagali och docent Inger Berndtsson ögonvårdspristagare 2020. 
Foto: Ulrik Svedin/Linköpings universitet och Sofia Andersson.

Förbundsstyrelsen beslutade tidigare i år att Ögonvårdspriset 2020 skulle delas mellan docent Inger Berndtsson vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, och professor Neil Lagali vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet. Den totala prissumman är 100 000 kronor. 

Tanken var ursprungligen att dela ut Ögonvårdspriset på Internationella ögondagen den 8 oktober vid en ceremoni i Stockholm. Detta visade sig dock inte genomförbart på grund av coronapandemin. Istället valde vi att dela ut priset till var och en på plats. Kommunikationerna mellan Göteborg och Linköping är inte så bra, och vi gjorde därför bedömningen att priset skulle delas ut i Göteborg den 5 oktober och i Linköping den 8 oktober.

Den 5 oktober delade jag (Håkan Thomsson) ut priset till Inger Berndtsson. Utdelningen skedde på Pedagogen vid Göteborgs Universitet och i närvaro av representanter för SRF Göteborg och SRF Älvsborg. Ingers chef, prefekt Anna-Carin Jonsson, var också närvarande och uppvaktade Inger med blommor. Utdelningen dokumenterades på video. 

Prisutdelningen i Linköping skedde den 8 oktober i ett grönområde nära ögonkliniken på Universitetssjukhuset. Här fick jag överlämna priset till Neil Lagali i närvaro av representanter för SRF Östergötland. Även här dokumenterades utdelningen på video. 

Inger Berndtsson får priset för att hon fördjupat kunskaperna om synnedsättningens konsekvenser och framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering. Uppgiften är som ett kall för henne som hon möter med stort engagemang och nyfikenhet. 

Neil Lagali har skapat förutsättningar för synskadade med ögonsjukdomen aniridi att mötas på europeisk nivå. Med kompetens, engagemang och ödmjukhet har han lyckats sätta fokus på sällsynta ögonsjukdomar och lägga grunden för framtida landvinningar. 

De båda är mycket välförtjänta pristagare. De kommer att bjudas in att berätta om sina livsverk vid SRF:s kongress 2021.

Länk till Ögonvårdspriset 

Vita käppens dag

Trots coronaviruset så uppmärksammade SRF den vita käppens dag den 15 oktober på många håll. I Kalmar län gjordes flera promenader, och i Härnösand fick politiker prova att gå med vit käpp. I Jönköping diskuterades tillgängligheten i Asecs köpcentrum, och i Motala lappades felparkerade cyklar. Flera insändare och debattartiklar fanns i pressen denna dag. 

Riksförbundet hade gått ut med ett pressmeddelande om att den vita käppen borde vara utan kostnad för synskadade. Detta uppmärksammades den 15 oktober i Lunchekot i P1, där Lars-Erik Piippo intervjuades. Han är aktiv i SRF Karlstad, och Värmland är en av de regioner som tar hjälpmedelsavgift för vit käpp. Så gör även Dalarna och Uppsala, och här uttalade sig SRF:are i massmedia i denna fråga.

Länk till Om oss i medierna på Vita käppens dag. 

Innehållsrik ombudsmannafortbildning

Den 29 september-1 oktober genomfördes en fortbildning för distriktsombudsmän/verksamhetsutvecklare i Enskede och på Almåsa. Dagen före, alltså den 28 september, hölls en introduktion för nyanställda ombudsmän, och Denna fullföljdes på morgonen den 29 september. 

På programmet stod bland annat ett seminarium om MDR som är en EU-förordning om säkerhet hos medicintekniska produkter. Dit kan synskadehjälpmedel komma att räknas, vilket blir fördyrande för leverantörerna eftersom särskild certifiering då krävs. Detta kan i sin tur innebära minskat utbud av synskadehjälpmedel. Vårt rikskansli tittar vidare på denna fråga. 

Fysisk tillgänglighet, akustiska trafiksignaler, syn- och hörselinstruktörskampanjen och anhörig stöd stod också på programmet. Unga med Synnedsättnings ordförande Frida Karlander höll i en mycket konstruktiv diskussion om samarbetet mellan US och SRF. 

Lika Unika avvecklat

Den samarbetsorganisation för funktionshinderförbund som gått under namnet Lika Unika är nu avvecklad. Det skedde vid ett årsmöte den 2 oktober. Lika Unika bildades 2009 och initiativtagare var bland andra SRF. 

Det avslutande årsmötet leddes av Lika Unikas ordförande Mia Modig. Årsredovisning för 2019 var framtagen och dessutom fanns en redogörelse för transaktioner som skett under 2020. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet. 

Arvsfondsprojektet Lika Unika Akademi har sedan tidigare tagits över av Svenska FN-förbundet. Det går ut på att utbilda kring FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt funktionshindervinklar på FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Styrelsen beslutade i november 2019 att överföra överskottet från Lika Unika till arbetet som bedrivs inom ramen för Lika Unika Akademi.

Mia Modig har försökt få kontakt med FN-förbundet, som dock inte visat intresse för dessa tillgångar. Årsmötet beslutade därför att följa stadgarna. Det innebär att fördela kvarvarande kapital, cirka 900 000 kronor, mellan de två kvarvarande medlemsförbunden, det vill säga Sveriges Dövas Riksförbund och riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, i syfte att användas för arbetet med mänskliga rättigheter i dialog med tidigare medlemsförbund. 

Organisationsrådet 23 oktober

Årets andra organisationsråd genomfördes på Almåsa samt via Teams fredagen den 23 oktober. Till att leda mötet utsågs Karl-Gunnar Roth. 

Rapporter och information lämnades, bland annat om situationen gällande statsbidraget för funktionshinderorganisationer. Eftersom kongressen flyttats till juni nästa år så fattades beslut om förbundsavgift för år 2021:

  • att distrikt och branschföreningar erlägger en förbundsavgift som är 50 kronor per medlem för år 2021,
  • attförbundsstyrelsen bemyndigas att besluta om medlemsavgift 2021 i hela SRF-organisationen för de medlemmar som är anslutna till både Synskadades Riksförbund och Unga med synnedsättning, i syfte att rabattera SRF-medlemskapet för denna grupp,
  • att möjlighet tillfamiljemedlemskap införs från och med den 1 januari 2022 om inte annat beslutas av kongressen 2021. 

Verksamhetsinriktningen som antogs vid kongressen 2017 förlängs till och med den 30 juni 2021. Ny verksamhetsinriktning fastställs av kongressen i juni. Ett inslag vid organisationsrådet var också en diskussion om samarbete mellan Unga med Synnedsättning och SRF. Båda organisationerna har mycket att vinna på ett närmare samarbete. Även om detta fungerar ganska bra på riksnivå så finns stor utvecklingspotential när det gäller SRF-distriktens samarbete med US-distrikten. 

Nytt från Almåsa

Aktiv träning i Almåsas nya gym.

Almåsa Havshotell har nu invigt sitt nya gym. Här finns en rad fräscha maskiner som fungerar bra att använda för synskadade.
Ett träningskök har också skapats i det hus som kallas Ådfjärden. Detta används bland annat för den utbildning för syn- och hörselinstruktörer som genomförs under hösten. 

Poolen är däremot försenad. Enligt de senaste uppgifterna blir den inte klar förrän efter årsskiftet.

Kom ihåg att gästsynpunkter bäst lämnas genom att mejla till:
bramoten@almasa.se 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till årets tidigare nyhetsbrev.