Ett rött virkat hjärta ligger i snön med texten ”Sköt om dig” i punktskrift.
Sköt om dig i jul.

Thomssons nyheter #16 2020

Nya medlemsregistret igång och viktiga datum 2021.

2020-12-22

Nya medlemsregistret igång

Möte om färdtjänst med statssekreteraren

Pris till SRF:s förbundsjurist

Förtydligande angående medlemsavgiften 2021

Arbetsmarknadsfrågor i fokus

Kampanjen slut men arbetet fortsätter

Jönköping fick EU-utmärkelse för tillgänglighet

Paus för Synlinjen

Viktiga datum 2021

Jul- och nyårshälsning

Nya medlemsregistret igång

Den 7 december sjösattes även medlemsdelen i vårt nya register Prisma. Givardelen har redan varit igång under ett halvår. Detta innebär att vårt gamla register Surfa inte längre används av SRF. Unga med Synnedsättning (US) kommer dock att fortsätta använda Surfa under en övergångsperiod.

Det är många utbildningsinsatser som återstår. Dessutom kan alltid barnsjukdomar uppstå i sådana här sammanhang. Men låt oss hoppas att den stora investering som vårt nya registersystem innebär kommer att visa sig vara till nytta för hela SRF-organisationen!

Möte om färdtjänst med statssekreteraren

Svårigheterna att som synskadad få tillgång till färdtjänst har noterats av SRF. Detta är en företeelse som återkommit de senaste åren. Hittills har det handlat om personer med synrester, men just nu driver vi ett mål där en helt blind person nekas färdtjänst. Detta ärende ska överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Att som synskadad nekas färdtjänst innebär mycket stora svårigheter för individen, och är enligt SRF:s sätt att se på saken helt oacceptabelt. Det är också ett brott mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ett annat problem inom färdtjänsten som uppstått på flera håll är att den som behöver resa inom eller till och från sitt arbete tvingas betala en så hög egenavgift att det knappast lönar sig att arbeta. För att uppmärksamma regeringen på dessa två frågor begärde SRF under hösten en träff med representanter från infrastrukturdepartementet.

Den 14 december genomfördes ett digitalt möte. Från SRF deltog vår intressepolitiska chef Per Wictorsson, handläggare Jimmy Pettersson, förbundsjurist Anna Quarnström och undertecknad (Håkan Thomsson). Dessutom deltog Unga med Synnedsättnings politiska sekreterare Fabian van Blaricum. Representanter för infrastrukturdepartementet var statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg samt Lars Falksveden.

Vi presenterade de problem vi uppmärksammat och krävde ett förtydligande av Färdtjänstlagen som innebär att svårigheter att orientera sig på egen hand ska ge rätt till färdtjänst. Vi framförde också att avgifterna för så kallade arbetsresor behöver ses över så att arbete ska löna sig. Som vanligt fick vi inga tydliga svar, men frågan är nu i alla fall lyft till regeringen.

Pris till SRF:s förbundsjurist

SRF:s förbundsjurist Anna Quarnström, som också är ordförande i Funktionsrätt Stockholm och Hörselskadades Riksförbund i Stockholm, har tilldelats STIL-priset Hjärter Ess för år 2020.
Ur motiveringen:
Med stor kunskap om Funktionsrättskonventionen kombinerat med lysande förmåga att identifiera det svenska samhällets förtryck och diskriminering varhelst det dyker upp har hon som få andra lyckats få upp frågor som rör mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen.

STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige är ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen.

Vi inom SRF har ständigt glädje och nytta av Anna Quarnströms stora kompetens och engagemang. Stort grattis Anna!

Förtydligande angående medlemsavgiften 2021

Organisationsrådet beslutade den 23 oktober att distrikt och branschföreningar erlägger en förbundsavgift som är 50 kronor per medlem för 2021, att förbundsstyrelsen bemyndigas att besluta om medlemsavgift 2021 i hela SRF-organisationen för de medlemmar som är anslutna till både Synskadades Riksförbund och Unga med Synnedsättning (US), i syfte att rabattera SRF-medlemskapet för denna grupp, samt att möjlighet till familjemedlemskap införs från och med den 1 januari 2022 om inte annat beslutas av kongressen 2021.

Beslutet blev dock tyvärr otydligt. Det har av flera av oss tolkats som att den reducerade medlemsavgiften för personer under 32 år tagits bort. Andra hävdar att organisationsrådet inte fattade något beslut om den saken. Kansliet begärde därför att förbundsstyrelsen skulle tolka beslutet så att medlemsaviseringen 2021 skulle kunna genomföras utan frågetecken.

Till saken hör att SRF och US sedan i våras har haft en arbetsgrupp som skulle lägga fram förslag om hur avgiften för dubbelanslutna medlemmar skulle utformas, men något sådant förslag har ännu inte presenterats.

Vid sitt möte den 10-11 december gjorde förbundsstyrelsen följande förtydligande:

Att kansliet uppdras att genomföra medlemsavisering 2021 för barn och ungdom under 32 år med en enhetlig medlemsavgift på 100 kronor.

Det är tråkigt att det blivit oklarheter kring denna fråga, men nu är det alltså klarlagt vad som gäller för år 2021. Distrikt och föreningar uppmanas att inte fastställa medlemsavgift för år 2022 förrän efter kongressen i juni 2021.

Arbetsmarknadsfrågor i fokus

Arbetsförmedlingens omorganisation i kombination med coronapandemin har inneburit att funktionshindrades situation på arbetsmarknaden blivit mycket problematisk. Vi har fått många signaler om svårigheter för såväl arbetssökande som arbetsgivare att få kontakt med Arbetsförmedlingen.

I november genomfördes ett möte mellan ett stort antal funktionshinderorganisationer. Detta ledde till en gemensam skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Den 3 december sände SRF in en egen skrivelse där vi tog upp arbetsmarknadsfrågorna ur ett synskadeperspektiv. En förstärkt arbetslivsinriktad rehabilitering för synskadade, förbättrad personlig service och att synspecialisterna ska användas mera, var frågor som vi lyfte fram.

Vid ett möte med regeringens funktionshindersdelegation den 9 december medverkade Eva Nordmark, och vi fick då möjlighet att framföra våra synpunkter direkt till henne. Men det är inte bara på central nivå som Arbetsförmedlingen kan påverkas. Distrikten kan ta kontakt med de synspecialister som finns runt om i landet och diskutera hur verksamheten kan stärkas.

Kampanjen slut men arbetet fortsätter

Under stora delar av år 2020 har vi bedrivit en kampanj för att kommunerna ska anställa fler syn- och hörselinstruktörer. Ett viktigt led i detta arbete är den utbildning i synkunskap som drogs igång på Almåsa i oktober. Denna har behövt förändras en del på grund av det nya utbrottet av corona, men tanken är att utbildningen fullföljs tidigt under år 2021.

Även om nu själva kampanjen avrundas innebär det inte att arbetet för fler syn- och hörselinstruktörer upphör. Kampanjen var en start på det som med nödvändighet måste vara ett långsiktigt arbete. Materialet som tagits fram är lika aktuellt framöver. Så även om kampanjen är slut så fortsätter arbetet för fler kommunala syn- och hörselinstruktörer.

Jönköping fick EU-utmärkelse för tillgänglighet

Jönköping har tilldelats EU Access City Award. Det är en utmärkelse som belönar systematiskt tillgänglighetsarbete. SRF:s förbundsstyrelseledamot Anita Svenningsson, som själv bor i Jönköping, menar att priset är välförtjänt.

Tidigare har de svenska städerna Göteborg och Borås erhållit samma utmärkelse. Grattis Jönköping!

Paus för Synlinjen

Synlinjen har varit igång sedan i mars i år. Den har finansierats med hjälp av projektbidrag från Synskadades Stiftelse. Men i november tog projektpengarna slut. Kansliet fick i uppdrag att se hur Synlinjen skulle kunna drivas vidare med ordinarie personal. Detta har dock inte bedömts vara möjligt.

Förbundsstyrelsen har i förslaget till kommande verksamhetsinriktning pekat på Synlinjen som en viktig verksamhet. Då finansieringen inte är löst så pausas nu Synlinjen, men min personliga förhoppning är att den snart ska kunna komma igång igen.

Viktiga datum 2021

Förbundsstyrelsens första möte år 2021 blir den 28-29 januari. Den 3 mars genomförs en branschföreningsträff via Teams.

Nästa organisationsråd kommer att genomföras via Teams den 4 mars. Här väljs ett beredningsutskott som ska arbeta både före och under kongressen. Utskottet har till uppgift att förbereda uttalanden och val av valberedning samt arvode till valberedningen. Medlemsutvecklingsfrågor och organisationskultur står också på dagordningen.

Det ordinarie organisationsrådet hålls också via Teams den 14 juni. Då ska förbundsstyrelsens redovisningshandlingar för år 2020 behandlas liksom redovisning av åtgärder med anledning av bifallna kongressmotioner.

Sedan har vi kongressen. Den ska ju genomföras den 17-20 juni. Målsättningen är en fysisk kongress i Göteborg, men reservplanen är att kunna genomföra kongressen digitalt ifall coronavirusets härjningar omöjliggör att vi kan träffas.

Jul- och nyårshälsning

Ja, snart är det jul, och för många av oss blir den lite annorlunda i år. Vi får försöka umgås i små grupper och med försiktighet i dessa coronatider. Och sedan följer det nya året. Förhoppningsvis kan vi börja vaccineras, så att livet kan återgå mera till det normala.

Jag vill önska nyhetsbrevets alla läsare en fin och avkopplande jul, och ett positivt nytt år!

HÅKAN THOMSSON

Telefon: 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev