Illustration av Coronaviruset
Föreningsåret som gick präglades av pandemin.

Thomssons nyheter #01 2021

Coronaviruset präglade naturligtvis år 2020. Men året började ändå normalt skriver Håkan Thomsson i sin årskrönika.

2021-01-12
Nyhetsbrevet görs av förbundsordförande Håkan Thomsson.

Ledarhund skakad av nyårssmällare

Uppmärksamhet på Punktskriftens dag

Dags att nominera ledamöter till beredningsutskottet

Fremia – vår nya arbetsgivarorganisation

Årskrönika över år 2020

Ledarhund skakad av nyårssmällare

När Per-Gunnar Engstrand, Jönköping, tog en promenad med sin ledarhund Milton i bostadsområdet vid femtiden på nyårsafton hamnade han mitt i ett fyrverkeri. Hunden blev mycket skakad. Per-Gunnar tog sig hem och försökte lugna hunden. De har också varit på djursjukhuset för kontroll.

– Nu är han okej igen, men man vet ju inte hur han skulle reagera om vi är ute och går och det helt plötsligt börjar smälla igen, säger Per-Gunnar Engstrand.

Händelsen uppmärksammades stort i massmedia. Per-Gunnar gjorde också en polisanmälan. Han har fått mycket positiv återkoppling från allmänheten, och hoppas att all uppmärksamhet stärker synskadades och ledarhundarnas situation.

Uppmärksamhet på Punktskriftens dag

Louis Brailles födelsehem i den franska byn Coupvray.

Den internationella punktskriftsdagen firas varje år den 4 januari. Detta med anledning av att punktskriftens konstruktör, fransmannen Louis Braille, föddes den 4 januari 1809. SRF brukar försöka få uppmärksamhet i medierna för punktskriften denna dag.

I år såg vi ett antal insändare som lyfte punktskriften, bland annat i Upsala Nya Tidning, Dala-Demokraten och Jönköpings-Posten. Punktskriften togs också upp i tidningen 8 sidor.

Riksförbundet skickade ut ett pressmeddelande om det samarbete med Lego Foundation som nu inleds. Lego har tagit fram boxar med svensk punktskrift på klossarna. Dessa boxar kan från och med den 4 januari beställas från SRF av förskolor och skolor som har barn och elever med synnedsättning.
Notera att dessa boxar inte går att köpa eller låna då de är framtagna som ett renodlat pedagogiskt material.

På Facebook lade riksförbundet ut en film där samarbetet med Lego Foundation presenterades. I dagsläget har filmen haft 6 700 tittare.
Inlägget nådde drygt 14 000 personer på Facebook. På bildbloggen Instagram fanns en bild med samma tema, och även SRF:s hemsida uppmärksammade Punktskriftsdagen och samarbetet med Lego.

Länk till Lego med punktskrift.

Dags att nominera till beredningsutskottet

Organisationsrådet kommer den 4 mars 2021 att välja ett beredningsutskott som ska lämna förslag till kongressen på uttalanden samt förbereda val av valberedning och föreslå arvoden till valberedningen. Utskottet kan alltså börja arbeta före kongressen.

Beredningsutskottet ska bestå av kongressombud. Distrikt och branschföreningar ombedjes nominera kandidater till beredningsutskottet. Dessa ska vara tillfrågade och ha tackat ja. Nomineringar till beredningsutskottet sänds senast den 1 februari via e-post till: nominering@srf.nu

Fremia – vår nya arbetsgivarorganisation

Den 1 januari 2021 bildades Fremia som en sammanslagning av arbetsgivarorganisationerna KFO och Idea. Fremia är således SRF:s nya arbetsgivarorganisation.

Fremia har 5000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 145 000 anställda. Ett nytt kollektivavtal har precis trätt i kraft. Exakt vilka förändringar det innebär för SRF och våra anställda håller nu på att analyseras.

Årskrönika över år 2020

Coronaviruset präglade naturligtvis år 2020. Men året började ändå normalt. På Internationella Punktskriftsdagen den 4 januari uppmärksammades betydelsen av att synskadade elever kan få lära sig punktskrift i tidningar och P4-kanaler, bland annat med uttalanden av förbundsstyrelseledamöterna Jenny Näslund och Annika Östling. I riksförbundets arbetsplan utpekades år 2020 som punktskriftens år.

Redan den 7-10 januari genomfördes en fortbildning för distriktens ombudsmän/verksamhetsutvecklare, och som ett led i denna gjordes ett studiebesök i riksdagshuset där vi guidades av Bengt Eliasson från Liberalerna. I slutet av februari genomfördes en kanslistfortbildning och en arbetsgivarkurs med delvis gemensamma pass.

Unga med Synnedsättning, US, fick i januari besked att de inte skulle få något statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor på grund av för lågt medlemsantal. US har fått extra bidrag från Synskadades Stiftelse och har därmed kunnat klara av att ställa om verksamheten. Förhoppningsvis kommer de att få statsbidrag igen från och med år 2022.

Den 1 januari 2020 flyttade Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, formellt till Malmö där årets första brukarråd genomfördes den 11 februari. Dagen dessförinnan gjorde undertecknad (Håkan Thomsson) och SRF:s pressekreterare Åsa Nilsson ett besök på Dansk Blindesamfunds kansli i Taastrup strax utanför centrala Köpenhamn.

Kongressförberedelserna pågick för fullt i början av året. Bland annat fastställdes förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar samt kommande verksamhetsinriktning. Motionstiden gick ut den 30 april. På organisationsrådet i juni tvingades vi besluta att skjuta fram kongressen till år 2021 på grund av det rådande coronaläget, och det innebar att vi öppnade upp för ytterligare motionsskrivning fram till den 1 december.
Vi ser nu fram emot en kongress den 17 - 20 juni 2021.

Arbetet med en kampanj för att öka antalet syn- och hörselinstruktörer rullade igång i början av året. Den 9 mars hölls en stor kampanjupptakt i Gotlandssalen på Södermalm i Stockholm med runt 50 deltagare. Men på grund av coronan kom mycket av kampanjarbetet av sig. Dock förlängdes kampanjen till årets slut, och under hösten startade Iris Förvaltning en syninstruktörsutbildning. Arbetet fortsätter under år 2021, även om det inte sker i kampanjform.

Den finskspråkiga synskadeorganisationens logotyp.

I början på mars gjordes ett stort studiebesök på Iiris-huset i Helsingfors. Deltagare var SRF:s representanter i det nordiska samarbetet samt personal från rikskansliet. I Iiris-huset finns bland annat rehabiliteringsverksamhet, ett museum samt kontor för den finskspråkiga synskadeorganisationen.

Första halvan av mars bedrevs fortfarande verksamheten relativt normalt. Själv var jag (Håkan Thomsson) med och återbildade lokalföreningen SRF Tingsryd den 1 mars, och jag hann också besöka årsmötena i SRF Gällivare, SRF Kiruna och SRF Norrköping. Men coronarestriktionerna gjorde att vi så småningom tvingades ställa om, och börja planera för den alltmer besvärliga situationen. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten handlade om fysisk isolering av äldre, det vill säga en majoritet av SRF:s medlemmar. Myndigheter började ordna sina brukarråd och motsvarande digitalt. Årliga evenemang, såsom Storytels ljudboksgala och politikerveckan i Almedalen, ställdes in. World Blind Unions generalförsamling, som skulle ägt rum i Spanien i maj blev framflyttad till i år.

SRF tog fram telefonkonferensnummer som distrikt och föreningar kunde använda för att genomföra årsmöten, studiecirklar eller dylikt. Vår webbradio, Radio SRF, började sända direkt varje vardag från den 30 mars för att sprida information och skapa dialog med medlemmarna. Sändningarna gick även att följa via telefon. Resorna med SRF Go ställdes in och ledarhundsverksamheten bytte kurser på Almåsa mot hembesök. En telefonkonferens med distrikts- och branschföreningsordförandena med tema corona genomfördes på eftermiddagen den 22 april. Telefonmöten med distriktsombudsmännen började genomföras varannan vecka för erfarenhetsutbyte och att stimulera till genomförbara aktiviteter i coronatider.

En rundringning till SRF:s medlemmar initierades från rikskansliet. Denna genomfördes huvudsakligen av lokalföreningar och distrikt, men också med stöd från riksförbundet. Syftet var att medlemmarna skulle få en mänsklig kontakt och kunna berätta om sin situation. Rundringningen blev mycket uppskattad, och vi nådde på detta sätt en stor majoritet av SRF-medlemmarna. Under våren sändes också ett antal nyhetsbrev ut till de medlemmar som vi hade mejladresser till.

Den politiskt initierade reformeringen av Arbetsförmedlingen har varit en källa till oro och problem under hela året. Den 27 april hade SRF en telefonkonferens med Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och biträdande direktören för området Arbetssökande, Maria Kindahl. Bristerna i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen diskuterades. SRF lyfte behovet av ett nationellt kompetenscenter på detta område. Särskilt riskerar personer som drabbas av en grav synskada under sitt arbetsliv att slås ut från arbetsmarknaden på grund av det stora glapp som finns mellan regionernas basrehabilitering och den otillräckliga rehabilitering som Arbetsförmedlingen idag erbjuder. Vi betonade vidare att Arbetsförmedlingens insatser måste vara omfattande, och att deras egna synspecialister bättre bör tas tillvara. Det Krävs dessutom en avsevärt snabbare och enklare handläggning när det gäller lönestöd, arbetstekniska hjälpmedel och stöd till personligt biträde.

En annan fråga som diskuterades var behovet av personlig service som komplement till Arbetsförmedlingens ökade digitalisering. Under hösten har den samlade funktionshinderrörelsen skrivit till arbetsmarknadsministern angående arbetsmarknadspolitiken, och SRF har även gjort en egen skrivelse med specifikt synskadeperspektiv. Frågorna diskuterades med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid ett Skypemöte med regeringens funktionshindersdelegation den 9 december. Oron för detta område kvarstår dock.

Bad vid bryggan på SRF:s barn- och ungdomsläger.

I juni började coronasituationen förbättras, och SRF kunde genomföra vårt traditionella barn- och ungdomsläger veckan efter midsommar. Saker och ting såg ut att kunna normaliseras.
Men den 16 september framkom att SRF lämnat in vår ansökan om statsbidrag för funktionshinderorganisationer en dag för sent till Socialstyrelsen. Vi begärde dispens, men den 7 oktober fick vi besked att ingen dispens skulle beviljas. Detta ledde till stor turbulens och oro i hela organisationen. Vi överklagade beslutet, och den 2 november meddelade Socialstyrelsen att vår ansökan trots allt skulle behandlas. Men oron och upprördheten inom SRF har fortsatt, och som en följd av detta har förbundsstyrelsen tillsatt en utredning om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön vid rikskansliet.

Under året har flera viktiga projekt bedrivits. Synlinjen startades den 2 mars. Rättighetsprojektet, som handlar om synskadades möjlighet att få ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, slutfördes under hösten. Kulturprojektet Skapa Loss har fortgått med diverse uppskattade aktiviteter.
I år startade SRF också ett projekt för att stötta synskadade i Myanmar (Burma). Detta projekt bedrivs genom Forum Syd, som förövrigt nyligen bytte namn till Forum Civ.

Ett stort och viktigt arbete med framtagandet av vårt nya medlems- och givarregister Prisma har pågått hela året. Givardelen lanserades i maj, och medlemsdelen kom igång den 7 december. Väsentliga utbildningsinsatser har gjorts, och vi hoppas nu att denna stora satsning ska visa sig vara lyckosam.

I samarbete med Arla har SRF under hösten kunnat sprida information om punktskrift på mjölk- och filpaket. Detta har varit en fantastisk möjlighet att nå ut till stora grupper. Vi har också skrivit brev till flera statsråd angående punktskriften, och i september stod vi tre förmiddagar utanför riksdagen med punktskriftsinformation. Arlakampanjen vände sig i första hand till skolungdom, och särskilda skolpaket har kunnat beställas från SRF under kampanjen.

Länk till Punktskolan.

Samarbetsorganisationen Lika Unika avvecklades i praktiken i slutet av år 2019. Men det hela skedde formellt vid ett digitalt årsmöte den 2 oktober 2020.

Årets ögonvårdspristagare Neil Lagali och Inger Berndtsson.

En annan viktig sak i oktober var att SRF:s Ögonvårdspris delades ut till Inger Berndtsson och Neil Lagali. Inger fick sitt pris den 5 oktober i Göteborg, och Neil erhöll sitt pris i Linköping den 8 oktober. Den vita käppens dag uppmärksammades runt om i landet den 15 oktober och fick stort genomslag i massmedia.

Det tycks bli vanligare att synskadade nekas färdtjänsttillstånd, vilket ju är helt oacceptabelt. Med anledning av denna trend hade vi ett digitalt möte med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg och Lars Falksveden vid infrastrukturdepartementet den 14 december. Vi krävde här att Färdtjänstlagen förtydligas så att det klart framgår att synskadade ska ha rätt till färdtjänst.

Ja, detta var ett urval av allt som hände under år 2020. Det blev ett annorlunda år, men vi har ändå visat att SRF behövs.

Låt oss nu hoppas att den pågående vaccineringen kan leda till att tiderna normaliseras och att vi kan återgå till fler fysiska träffar!

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.