Presidiet under SRF-kongressen 2014 i Sundsvall. En blåvit flagga med SRF-loggan är upphängd bakom sekretariatet.
SRF-kongressen blir på grund av rådande pandemi digital. Bilden är från kongressen 2014 i Sundsvall.

Thomssons nyheter #02 2021

SRF-kongressen den 17-20 juni blir digital. Det avgörande argumentet för beslutet var att det är svårt att veta hur coronapandemin utvecklas samt att vaccineringen inte kommit igång i den takt vi alla hoppats på.

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Digital kongress i juni

Coronan präglar SRF-arbetet

Inbjudan att delta i projekt

Möten med producenter av anpassade medier

Arbetet med rehabfrågorna går vidare

Digital kongress i juni

SRF:s kongress den 17-20 juni 2021 kommer att genomföras digitalt. Det beslutade förbundsstyrelsen vid sitt möte den 28-29 januari. Det var nödvändigt att sätta ner foten i frågan om fysisk eller digital kongress. Dels behövde hotellet i Göteborg avbokas i mitten av februari för att undvika kostnader och dels behöver kansliet lång förberedelsetid för att en digital kongress ska kunna gå att genomföra på ett synskadeanpassat och demokratiskt sätt.

Frågan om fysisk eller digital kongress var inte enkel att besvara. Kansliet förordade en digital kongress, och efter att ingående ha diskuterat för- och nackdelar valde förbundsstyrelsen att följa denna rekommendation.
Det avgörande argumentet var att det är svårt att veta hur coronapandemin utvecklas samt att vaccineringen inte kommit igång i den takt vi alla hoppats på. Vi vet heller inte vilka regler och rekommendationer som kommer att gälla för resor och fysiska möten i juni.

En digital kongress är en gigantisk utmaning, ja man kan nog kalla det ett experiment. Många frågetecken återstår att lösa. Ett grundupplägg är att samla ombuden på ett 25-tal ställen där det ska finnas IT-kunnig personal på plats. Kansliet arbetar nu vidare för att ta fram ett fungerande koncept för kongressen 2021. Bland annat behöver arbetsordningen och arbetsformerna för kongressen ses över. Exempelvis kan planerade seminarier flyttas från kongressen och genomföras på annat sätt.
Mer information kommer, dels på organisationsrådet den 4 mars och dels i kongressinformation som skickas till distrikt och branschföreningar.

Coronan präglar SRF-arbetet

Coronapandemin har fortfarande ett starkt grepp om det svenska samhället och därmed påverkas förutsättningarna för föreningslivet. Det kommer att dröja några månader innan vaccineringen i landet har genomförts för alla vuxna personer. Detta påverkar SRF:s verksamhet, framförallt under våren.

Ingen reseverksamhet planeras för närvarande inom ramen för SRF Go. Fysiska kurser och konferenser undviks tills coronaläget förbättrats. Distriktsombudsmännen har månatliga telefonmöten för att hålla ångan uppe.
Organisationsråden den 4 mars och 14 juni samt branschföreningsträffen den 3 mars genomförs via Teams. Även samråd med olika myndigheter genomförs tillsvidare digitalt.

Det har kommit frågor till rikskansliet angående att föreningar anser det svårt att genomföra sina årsmöten under våren. Förbundsstyrelsen har diskuterat detta och anser att årsmöten ska genomföras i normal tid. Men att de kan ske digitalt eller via telefon. Det innebär att årsmöten ska vara genomförda senast den 31 mars i lokalföreningarna, och senast den 30 april i distrikt och branschföreningar.
Kompletta årsmöteshandlingar ska vara riksförbundet till handa senast den 15 maj. Detta är viktigt för att vi på bästa sätt ska kunna förbereda ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för funktionshinderorganisationer för 2022.

Förra året hade cirka 30 lokalföreningar, både stora och små, sina årsmöten via telefon. Det är en viktig uppgift för distrikten att stötta lokalföreningarna så att årsmöten via telefon kan genomföras. Ett tips är att först prova med andra telefonmöten med exempelvis föreläsningar eller bara småprat. Då kan medlemmarna vänja sig vi denna mötesform och teknik. Skulle ett årsmöte av någon anledning ändå inte kunna genomföras så är det trots det nödvändigt att alla årsmöteshandlingar tas fram i stadgeenlig tid.

Inbjudan att delta i projekt

SRF, Civilförsvarsförbundet och studieförbundet ABF inleder ett samarbete för att utbilda synskadade krisinstruktörer. Sveriges Civilförsvarsförbund är en frivillig försvarsorganisation som arbetar för ett säkrare samhälle både till vardags och i kris.
Om du har en synnedsättning eller är blind, och vill utbilda dig till instruktör inom Sveriges Civilförsvarsförbund så erbjuds här en möjlighet.

I mars 2021 ordnas introduktionsträffar om instruktörsuppdraget. Den 19-23 april hålls en kurs för blivande instruktörer om hot och risker i samhället och hur man kan bli säkrare och tryggare som medborgare, Detta kallas hemberedskap. I utbildningen ingår också första hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandkunskap samt barn- och seniorsäkerhet. Kursen hålls på Almåsa havshotell. Utbildning, litteratur på det läsmedia du önskar, logi och måltider är utan kostnad för deltagaren.
Om ersättning för förlorad arbetsförtjänst behövs under kurstiden kan detta ges av Synskadades Riksförbund. Efter godkänd utbildning kommer du själv som instruktör att utbilda i Civilförsvarsförbundets kurser för allmänheten mot ett mindre arvode från Civilförsvarsförbundet. Beroende på om pandemirekommendationer omöjliggör att kursen genomförs i april kommer utbildningen att flyttas fram till ett senare datum.

Är du 18 år eller äldre och tycker om att lära ut och hålla presentationer? Då är du välkommen att, senast den 19 februari, anmäla intresse till Åsa Hagelberg, nationell samordnare i Sveriges Civilförsvarsförbund, e-post asa.hagelberg@civil.se 

Kontaktperson på SRF är Arne Jungelin, telefon 08-39 93 33 eller e-post arne.jungelin@srf.nu

Möten med producenter av anpassade medier

SRF har genomfört två digitala träffar med producenter av synskadeanpassade läsmedier. Den 25 januari hade vi möte med Textalk och den 4 februari mötte vi Punkt Design, EMB-konsult och Programutveckling (PUAB).

Syftet med mötena var att skapa en relation med de producenter som är aktiva inom området samt att diskutera kvalitetsfrågor, hur marknaden fungerar med mera. Viktiga beställare av anpassade medier är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Men även SRF gör sådana beställningar, bland annat inom ramen för SRF Folkbildning.

Vi hade goda dialoger. Ett konstruktivt erfarenhetsutbyte är värdefullt för både producenterna och SRF. Förhoppningsvis kan vårt initiativ leda till närmare relationer till dessa producenter framöver.

Arbetet med rehabfrågor går vidare

SRF har skrivit till flera lärosäten för att lyfta behovet av utbildning av personer som sedan kan arbeta med synskaderehabilitering. Personalbrist är redan ett stort problem inom detta område eftersom det sker många pensionsavgångar samtidigt som arbetskraft med relevant utbildning saknas.

Under våren kommer en uppföljning med vidareutbildning att göras efter de brukarrådsutbildningar som genomförts regionalt 2019 och 2020. Denna uppföljning blir digital. Rikskansliet kontaktar nu berörda distrikt för att boka in tider. Dessutom planeras ett digitalt seminarium om arbetsmarknadsfrågor att genomföras under våren.

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.