En kvinna skriver punktskrift på en grön punktskriftsmaskin.

Thomssons nyheter #05

Rätten att lära sig punktskrift i skollagen föreslås i flera riksdagsmotioner. Alla har rätt till ett läs- och skriftspråk,

Innehåll

Debatt om punktskrift i skollagen
Skrivelse till Folkhälsomyndigheten om vaccinationer
Seminarium om SRF:s Europaarbete
Ernkrans och Ygeman på funktionshinderdelegationen
En taltidning i takt med tiden
Möte med SKR
SRF ordnar digitalt arbetsmarknadsseminarium

Debatt om punktskrift i skollagen

Den 8 april debatterade riksdagen skolfrågor. Det fanns motioner från enskilda ledamöter från S, M och KD som krävde att rätten till punktskrift skulle skrivas in i skollagen. Förbundsstyrelseledamoten Annika Östling har intervjuats av SVT Nyheter om detta.

På morgonen den 8 april hade undertecknad (Håkan Thomsson) en debattartikel i nättidningen Altinget med rubriken ”Skriv in rätten till punktskrift i skollagen”. I artikeln argumenterar jag för att synskadade ska få lära sig använda punktskrift:

”Alla människor har rätt till ett läs- och skriftspråk. Punktskriften är det läs- och skriftspråk som ger bäst möjlighet till ett aktivt liv med utbildning, arbete och fritid. Uppläst text kan aldrig fullt ut ersätta punktskrift, som ger känsla för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad”.

Länk till debattartikel i Altinget.

Länk till motioner om punktskrift i skollagen.

Skrivelse till Folkhälsomyndigheten om vaccinationer

I en skrivelse till Folkhälsomyndigheten tar SRF upp svårigheterna för synskadade att följa rekommendationen att hålla fysisk distans, exempelvis vid ledsagning. Med anledning av skrivelsen blev vår intressepolitiska chef Per Wictorsson intervjuad i Morgonekot i Sveriges Radio P1.

”En kort promenad kan räcka för att ofrivilligt komma för nära andra människor och därmed utsätta både sig själv och andra för smittorisk”, skriver SRF. Per Wictorsson framhöll i Ekointervjun att det är viktigt att vaccinationen fungerar för synskadade. Det handlar både om att boka tid och att kunna ha med sig ledsagare vid vaccinationstillfället. I skrivelsen föreslår SRF att Folkhälsomyndigheten justerar sin rekommendation om prioritetsordning och inbegriper personer som beviljats ledsagarservice i fas 2 av vaccinationen mot covid-19.

Länk till SRF:s skrivelse till Folkhälsomyndigheten.

Länk till Dagens Ekos inslag den 6 april med Per Wictorsson.

Seminarium om SRF:s Europaarbete

SRF har ett ganska omfattande engagemang inom ramen för European Blind Union, EBU. På förmiddagen den 11 mars genomfördes ett teamsseminarium om vårt Europaarbete. Seminariet vände sig till intresserade i distrikten och på rikskansliet.

Maria Thorstensson berättade om EBU-styrelsen, där hon är ledamot. De hade ett livemöte i början av 2020, och sedan dess har de tvingats mötas digitalt på grund av coronasituationen. Styrelsen har ett övergripande ansvar för EBU:s verksamhetsplan och ekonomi. Håkan Thomsson beskrev liaising commissions påverkansarbete. Det är en kommitté som har till uppgift att bevaka och påverka frågor inom EU. Genom åren har det exempelvis handlat om punktskrift på läkemedelsförpackningar, varningsljud på tysta elfordon, tillgänglighetsdirektivet och Marrakeshavtalet om anpassad litteratur. Vanligtvis hålls ett fysiskt möte per år, och i övrigt sker utbyte via e-post. I höstas blev det istället ett digitalt möte, och här föreslogs att fler korta digitala möten kunde hållas med olika teman. Det arbetssättet har dock inte kommit igång ännu.

Maria Sjötång pratade om projektet för att lyfta fram synsvagas frågor, där SRF ska ordna en konferens i höst. Eva Nilsson redogjorde för det så kallade GEAR-projektet om att öka jämställdheten genom att stärka kvinnors ställning i synskadeorganisationerna. Sverige leder projektet där flera aktiviteter gått att genomföra digitalt.

Ett projekt som ligger i startgroparna är PARVIS, som går ut på att stärka och utveckla nya metoder för det intressepolitiska arbetet i Europa. Cecilia Ekstrand berättade om PARVIS. Det är Sverige och Nederländerna tillsammans med EBU-kansliet som leder projektet som ska pågå i två år. Cecilia berättade även om det punktskriftsprojekt som leds av Danmark, men där även SRF varit med. Ett informativt och spännande seminarium!

Ernkrans och Ygeman på funktionshinderdelegationen

Årets första möte med regeringens funktionshinderdelegation ägde rum den 17 mars och undertecknad (Håkan Thomsson) representerade SRF. Även denna gång genomfördes mötet via Skype och telefon.

Socialminister Lena Hallengren (S) inledde mötet och lämnade sedan över till Matilda Ernkrans (S) som är minister för högre utbildning och forskning. Till Matilda Ernkrans framförde vi bland annat att det är viktigt att få sin högskolelitteratur samtidigt som kurskamraterna. Universitet och högskolor skulle behöva fastställa sina litteraturlistor med bättre framförhållning inför kurserna, och det vore positivt med ett tidigare antagningsbesked. SRF passade också på att lyfta behovet av en synpedagogutbildning vid något universitet.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) berättade hur regeringen arbetar för att Sverige ska ligga i framkant på digitaliseringsområdet. Här framförde jag att särskilda pengar måste satsas på handhavandeutbildning för personer med funktionsnedsättning för att komma till rätta med det digitala utanförskapet. Några sådana satsningar planeras tyvärr inte, vilket är olyckligt.

En taltidning i takt med tiden

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har nu presenterat sitt regeringsuppdrag kring hur dagens system för dagstidningar på daisy skulle kunna utvecklas och inkludera fler tjänster. MTM föreslår att bland annat gratistidningar och medlemstidningar ska distribueras med samma system. Likaså skulle krisinformation kunna spridas genom denna kanal.

SRF ser positivt på att tjänsten utvecklas. Nu ligger bollen hos regeringen.

Länk till MTM:s utredning En taltidning i takt med tiden  

Möte med SKR

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, är en organisation som tillvaratar regionernas och kommunernas intressen. Den 18 mars hade SRF ett digitalt möte med Emma Everitt, vid avdelningen för socialtjänst, och Anna Thomsson, vid sektionen för vård- och omsorg. Från SRF deltog Henrik Götesson, Lennart Karlsson, Jimmy Pettersson och Håkan Thomsson.

Mötet inleddes med fokus på vår oro för försämrade förutsättningar för synskadade, både i rehabilitering på regionnivå och gällande kommunalt stöd. Pandemin har förstärkt utsattheten.

Fyra sakområden diskuterades:

  • Kvalitet och utveckling av regionernas rehabilitering.
  • Synkompetensen i kommunerna och förebyggande arbetssätt såsom syn- och hörselinstruktörer
  • Behov av bättre samordning mellan region och kommun kring personer med synnedsättning
  • God hjälpmedelsförsörjning

Vi beskrev synskadades situation generellt och hur verksamheterna skulle behöva utvecklas. Eftersom det var handläggare som vi mötte så kunde de egentligen inte svara så mycket, men de tog till sig våra frågor och var positiva till att ha ytterligare kontakter.

SRF ordnar digitalt arbetsmarknadsseminarium

Torsdagen den 22 april klockan 10:00-15:30 genomför SRF ett webbseminarium om synskadades möjligheter till arbete och sysselsättning. Varje distrikt kan delta med två representanter. Det är ett steg i att se vad vi tillsammans som organisation kan göra för synskadade som vill arbeta men idag inte får chansen.

På programmet står bland annat:

  • Coachgrupper för synskadade arbetssökande, SRF Östergötland delar med sig av sina erfarenheter
  • Skapa jobb i sociala företag – organisationen Skoopi ger en inspirationsföreläsning om hur det kan gå till
  • Ett 73-punktsprogram för arbete åt personer med funktionsnedsättning, ett samarbete inom funktionshinderrörelsen

Det kommer också att finnas tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring vilken roll SRF kan spela för synskadade som har svårt att hitta vägen in på arbetsmarknaden. Situationen idag försvåras av kaoset kring Arbetsförmedlingen samt pandemin med alla dess effekter.

För frågor så kontakta Lennart Karlsson, tfn 08-39 91 60, eller e-post lennart.karlsson@srf.nu

HÅKAN THOMSSON
Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90
E-post hakan.thomsson@srf.nu