Håkan Thomsson i vit badrock och svarta träskor klipper av det röda bandet  på gångvägen som leder till Almåsas inomhuspool.

Thomssons nyheter #06

Äntligen är den klar Almåsas nya pool som invigdes den 1 maj av förbundsordföranden Håkan Thomsson.

2021-05-03

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Synlinjen öppen igen

Katarina Ewerlöf fick Ljudbokens Hederspris

Ledarhundsdagen uppmärksammad

Regler för elsparkcyklar har utretts

SRF-seminarium om arbetsmarknadsfrågor

NTF genomförde digital kongress

DO överklagar diskrimineringsärende till HD

Avslagna riksdagsmotioner om punktskrift

Medlemsundersökning på gång

Ny pool invigd på Almåsa

Spielmeyer-Vogt-föreningen har bytt namn

Dags att söka stöd till organisationsutveckling

Datum att notera

Synlinjen öppen igen

 

Den 19 april återstartades Synlinjen. Dit kan såväl SRF:are som andra ringa och fråga om allt möjligt kring synskador och synskadade. Det kan till exempel handla om SRF, rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter med mera. Dessutom kan man anmäla problem som uppstått, exempelvis kring färdtjänstresor eller ledsagning i samband med tågresor.

Telefonnummer till Synlinjen är: 08-39 93 00. Synlinjen telefontider är måndagar, tisdagar och onsdagar klockan 10:00–15:00, lunchstängt klockan 11:30 -12:30. E-post: synlinjen@srf.nu

Katarina Ewerlöf fick Ljudbokens Hederspris

Ljudbokens Hederspris delas årligen ut vid galan Storytel Awards. Priset är inrättat av Synskadades Stiftelse, som också utser jury. I år var ljudboksgalan digital och ägde rum den 29 april. Hederspriset gick till Katarina Ewerlöf för hennes såväl kvantitativa som högkvalitativa insatser på talboks- och ljudboksområdet.

I år var det alltså en inläsare, eller uppläsare som det brukar benämnas i ljudboksbranschen, som tilldelades prissumman på 25 000 kronor samt en statyett. Av coronaskäl genomfördes prisutdelningen i förväg, utomhus på Riddarholmen i Stockholm. Det hela filmades. Prisutdelare

var undertecknad (Håkan Thomsson), och för mig kändes det fantastiskt roligt att få lämna över priset till Katarina Ewerlöf eftersom hon är en av mina favoritinläsare.

Länk till den syntolkade prisceremonin.

Länk till Storytel Awards (syntolkad).

Ledarhundsdagen uppmärksammad

Sista onsdagen i april varje år är den Internationella Ledarhundsdagen. Några större valborgsfiranden var ju inte aktuella i år, men i ett pressmeddelande vädjade Synskadades Riksförbund till allmänheten att låta bli att använda fyrverkerier på gator och torg. SRF hänvisade till händelsen på nyårsafton då en ledarhund i Jönköping blev skrämd av fyrverkerier och inte kunde arbeta på flera dagar. I pressmeddelandet uttalade sig förbundsstyrelseledamöterna Maria Thorstensson och Annika Östling, tillika ledarhundsförare.

Dagen uppmärksammandes i massmedia, framförallt med flera radioinslag. Ett gott exempel var P4 Norrbottens intervju med Margareta Pettersson i Boden som har ledarhunden Leo.

Länk till Om oss  i medierna på Ledarhundsdagen.

Regler för elsparkcyklar har utretts

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett behov av regler för ”eldrivna enpersonsfordon”, vilket i stor utsträckning handlar om elsparkcyklar. SRF lämnade muntliga såväl som skriftliga inspel till Transportstyrelsens utredning den 16 december 2020.

Transportstyrelsen menar att det är trafikreglerna för cyklar som gäller när man framför elsparkcyklar. Myndigheten vill också öka tryggheten för gångtrafikanter. Enligt förslaget ska en elsparkcykel inte få köras på en gångbana. Transportstyrelsen hoppas att väghållare i framtiden minskar användandet av kombinerade ytor och ersätter dessa med tydligt åtskilda gångbanor och cykelbanor.

Transportstyrelsen anser att det redan idag finns tillgängliga verktyg i form av lagstiftning, som gör det möjligt för både kommuner och polisen att hantera konsekvenserna av uthyrning av elsparkcyklar. Exempel på sådana verktyg är lagen om offentlig upphandling, ordningslagen, lagen om straff för vissa trafikbrott och lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Myndigheten rekommenderar att dessa används på ett nationellt samordnat sätt.

SRF har framfört att ordningslagen behöver ändras så att den går att tillämpa på "friflytande mobilitetstjänster". Obligatoriskt krav på tillstånd för uthyrningsföretagen, som ska förenas med lokala föreskrifter om var fordonen får ställas ut, måste finnas. När det gäller parkering av elsparkcyklar har SRF framfört att vi vill se att kommunerna kan ställa krav på uthyrningsföretagen när det gäller tydliga uppställningsplatser, som är möjliga att upptäcka med den vita käppen och via skillnad i kontrast. SRF vill också att elsparkcyklar förses med varningsljud när de är i rörelse. Nu är det alltså regeringen som har bollen i elsparkcykelfrågan.

SRF-seminarium om arbetsmarknadsfrågor

Den 22 april ordnades ett Teams-seminarium om arbetsmarknad för representanter från distrikten samt förbundsstyrelsen. Totalt deltog ett 40-tal personer.

Jenny-Ann Karlsson berättade om SRF Östergötlands verksamhet riktad till synskadade arbetssökande. Hon är vice ordförande i distriktet och arbetar som kurator på syncentralen. Deltagarna träffas i grupp, delges kunskaper, utbyter tankar och erfarenheter, gör studiebesök och kan få enklare individuellt stöd. Grundtanken är att uppmuntra positivt tänkande. Klimatet i gruppen är öppet och respektfullt. Många har också fått jobb eller påbörjat utbildning. Det hela drivs av SRF i samarbete med syncentralen och Arbetsförmedlingen. Så här i coronatider har fysiska möten ersatts av gruppsamtal per telefon.

En beskrivning gavs av det 73-punktsprogram om arbetsmarknaden som funktionshinderrörelsen har utarbetat. SRF har deltagit aktivt i framtagandet. Texten håller nu på att slutjusteras. Sedan ska 73-punktsprogrammet presenteras för regeringen och andra politiska företrädare.

Anna Ytell och Lena Carlbom berättade om så kallade arbetsintegrerande sociala företag, ASF. De arbetar själva i sådana verksamheter i Hudiksvall respektive Falkenberg. Här gäller att ta vara på var och ens förmåga och kompetens. Ett ASF finansierar sin verksamhet genom de tjänster de säljer. AFS ska skapa anställningar för personer med arbetshinder, skapa delaktighet genom gemensamt (kooperativt) ägande och bestämmande, återinvestera vinsterna genom anställningar eller utbildning samt vara organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Anna och Lena berättade också om sin intresseorganisation Skoopi som är en gemensam röst för de arbetsintegrerande sociala företagen.

Seminariet avslutades med en diskussion om hur SRF ska komma vidare med arbetsmarknadsfrågorna. Här konstaterades att i förslaget till verksamhetsinriktning för 2021 - 2024, som ska beslutas vid kongressen i juni, är arbetsmarknad ett prioriterat område. Riksförbundet jobbar med påverkan gentemot politiker och Arbetsförmedlingen centralt. Men även på distriktsnivå går det att åstadkomma bra saker, vilket SRF Östergötland visat. Distrikten bör bland annat bygga upp goda kontakter med Arbetsförmedlingens regionala synspecialister.

NTF genomförde digital kongress

 

SRF är medlemsorganisation i NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Den 14 april höll NTF sin kongress, och i år blev den digital. Kongress hålls vartannat år.

Undertecknad (Håkan Thomsson) har varit styrelseledamot i NTF sedan 2017. Jag lämnade nu styrelsen, men blev invald i valberedningen. Min förhoppning är att SRF ska samverka närmare med NTF i trafikfrågor framöver. I NTF:s verksamhetsinriktning för 2021 - 2023 är oskyddade trafikanter prioriterad målgrupp.

Länk till NTF.

DO överklagar diskrimineringsärende till HD

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beslutat att överklaga diskrimineringsärendet mot Försäkringskassan till Högsta domstolen (HD). Det handlar om att synskadade föräldern Ulrika Norelius Centervik inte kunde anmäla vård av barn på Försäkringskassans hemsida. DO vann i tingsrätten men förlorade i hovrätten. I själva sakfrågan är alla överens, men det juristerna tvistar om är huruvida det varit en diskriminering i lagens mening.

Avslagna riksdagsmotioner om punktskrift

De tre motioner från S, KD respektive M, som krävde att rätten till punktskrift skulle skrivas in i skollagen, avslogs av riksdagen. Det var visserligen en besvikelse, men det är ändå positivt att det nu inom olika politiska läger finns riksdagsledamöter som stödjer SRF:s krav. Vi ska fortsätta att driva denna fråga!

Medlemsundersökning på gång

Under maj ska 600 synskadade i förvärvsåldern intervjuas av Kantar Sifo på uppdrag av SRF. Denna gång är temat arbete och försörjning, stöd och service samt erfarenheter under coronapandemin. Årets undersökning riktar sig till medlemmar i Synskadades Riksförbund och Unga med Synnedsättning.

Intervjuerna ske via telefon. Vilka som kontaktas för intervju kommer tas fram ur organisationernas medlemsregister. Uppringning sker från telefonnummer: 031- 727 39 32. Alla personuppgifter hanteras med största försiktighet.

Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om våra medlemmars levnadsförhållanden. De fakta vi får fram kommer kunna användas i vårt intressepolitiska och opinionsbildande arbete. Alla svar har alltså stor betydelse för SRF:s arbete!

Ny pool invigd på Almåsa

Vid påsk stod den nya poolen klar på synskaderörelsens konferens- och rekreationsanläggning Almåsa havshotell. Några tjuvbadade redan då, men i valborgshelgen genomfördes en officiell invigning av poolen. Lördagen den 1 maj vid 11-tiden klippte undertecknad (Håkan Thomsson) det symboliska bandet som fanns utomhus på väg mot poolen, och sedan fick jag göra mitt premiärdopp. Poolen var därmed officiellt invigd, och på eftermiddagen var det fritt fram att nyttja gym, pool och bastu.

Almåsa hade tidigare en pool, men den var från 1970-talet och höll inte längre. Den nya poolen är något mindre, men lämpar sig ändå väl för simning. Och den nya poolen har varit efterlängtad. Det var efter rekreationen vid årsskiftet 2015/2016 som den gamla poolen tömdes och sedan revs. Planerna var ursprungligen att ha en ny pool på plats efter ungefär ett år, men det har som synes tagit väsentligt längre tid och många seriösa överväganden har behövt göras på vägen. Men nu har alltså Almåsa en pool igen, vilket vi är många som gläds åt!

Det punktskriftskonstverk som tagits fram inom ramen för SRF:s kulturprojekt Skapa Loss pryder nu väggen i korridoren utanför omklädningsrummen till gymmet och poolen, och på eftermiddagen fanns projektledaren Kim Vestin på plats för att berätta om konstverket. Poolinvigningen firades slutligen med en fyrarättersmiddag på lördagskvällen. Nu har alltså Almåsa en mycket fräsch sim- och gymanläggning som vi i synskaderörelsen kan vara stolta över.

Spielmeyer-Vogt-föreningen har bytt namn

Spielmeyer-Vogt-föreningen, som är branschförening i SRF, har bytt namn till Svenska NCL Föreningen. Föreningen verkar för att ge stöd till barn och ungdomar som drabbats av någon form av Neuronala Ceroida Lipofuscinoses (NCL) och även ge stöd till deras föräldrar, syskon och nära anhöriga. NCL är en grupp av sjukdomar som även kallas Batten Disease. Det finns olika former och beteckningar av NCL varav samtliga är sällsynta diagnoser, men där NCL3, även kallad Spielmeyer Vogts sjukdom eller juvenil batten, är den vanligast förekommande formen i Sverige. Föreningen startades 2008 efter att ha varit en aktiv föräldragrupp sedan 1984.

Genom sin verksamhet verkar föreningen för att öka förståelsen för denna grupp av sjukdomar hos anhöriga, skola, myndigheter, vårdpersonal med flera, och arbetar för att drabbade barn och ungdomar ska integreras i samhället på bästa sätt. Föreningen ger även genom sin verksamhet praktiska råd och stöd till de familjer som berörs och kan bistå med råd och hjälp när det gäller eventuella skrivelser, ansökningar och överklaganden gentemot myndigheter och kommuner. Föreningen är även insatt och på många sätt direkt engagerade i den forskning som bedrivs på området.

Länk till Svenska NCL Föreningen

Dags att söka stöd till organisationsutveckling

Distrikt och branschföreningar kan nu söka internt ekonomiskt stöd till organisationsutveckling för andra halvåret 2021. Stöd kan ges till arbete med nya organisationsformer, tillgänglighetsanpassningar och lokal verksamhet i behov av stöd. Ansökningar ska sändas via mejl, senast den 31 maj, till:
ekonomistod@srf.nu

För frågor kontakta Gunilla Thomsson, tfn 08-39 91 66, eller e-post: gunilla.thomsson@srf.nu

Datum att notera

Några datum som kan vara bra att notera:

  • 8 maj: Sveriges Ledarhundsförares årsmöte
  • 25 maj: Digital arbetsledarkurs
  • 14 juni: Ordinarie organisationsråd via teams
  • 17 - 20 juni: SRF:s digitala kongress
  • 21 - 30 juni: World Blind Unions digitala generalförsamling
  • 1 - 4 juli: Unga med Synnedsättnings riksstämma

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.