En vit käpp fastnar i ett cykelhjul.

Thomssons nyheter #07

Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga, skriver ett trettiotal organisationer i en debattartikel i Aftonbladet om regioner och kommunner som skär ner i sina hjälpmedelsbudgetar.

2021-05-24

Taltidningsutredningen skapar möjligheter

Hjälpmedel på väg att bli klassfråga

Aktuellt från MTM

Två internationella konferenser

Ny ordförande i FSDB

Funktionshinderperspektiv i nordisk politik

Iris Förvaltnings bolagsstämma

Taltidningsutredningen skapar möjligheter

Den 19 maj genomförde SRF ett digitalt seminarium där vår intressepolitiska handläggare Henrik Götesson gick igenom förslagen i den taltidningsutredning som Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, nyligen överlämnat till regeringen. Förslagen bereds nu på kulturdepartementet.

Utredningen föreslår att den teknik som idag används för att tillgängliggöra dagstidningar för synskadade ska få ett bredare användningsområde. Redan idag används distributionskanalen också för länstaltidningar och för utlåning av talböcker. Men MTM föreslår att även gratistidningar, medlemstidningar och samhällsinformation skulle kunna förmedlas på samma sätt. SRF menar att alla tidningar och tidskrifter ska ingå, och även SRF-information behöver kunna distribueras på detta vis. När CD-skivorna så småningom fasas ut måste det finnas ett enkelt sätt för synskadade att ta del av information digitalt.

Utredningen menar att behov av samhälls- och krisinformation på tal inte ska räcka för att få en särskild spelare. Den ståndpunkten tyckte deltagarna på SRF-seminariet var oacceptabel. När det finns en enkel och användbar distributionskanal som fungerar för synskadade så borde den användas fullt ut.

Hjälpmedel på väg att bli klassfråga

Den 15 maj publicerades en debattartikel i Aftonbladet undertecknad av 30 organisationer, däribland SRF. I debattartikeln skriver de 30 förbunden:

”Tack vare snabba tekniska landvinningar kan allt fler funktionsnedsättningar kompenseras med hjälpmedel. Det främjar jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Men nu är hjälpmedel på väg att bli en klassfråga. Regioner och kommuner minskar sina hjälpmedelsbudgetar i tron att det leder till reella besparingar”.

I artikeln understryks att förskrivning av hjälpmedel är en hälsoekonomiskt lönsam insats som ökar människors självständighet i vardagen och delaktighet i samhället. Men ökade kostnader för individen slår hårt mot personer som redan tidigare är i en ekonomiskt utsatt situation.

De 30 förbunden skriver: ”Dessutom ser vi en utveckling där allt fler hjälpmedel går över till egenansvar, inte längre är förskrivbara och därmed behöver bekostas av individen själv”. Och avslutar: ”Nu behövs en tydlig nationell styrning för en jämlik hjälpmedelsförsörjning. Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället får aldrig bli en klassfråga”.

Aktuellt från MTM

Den 20 maj genomfördes det senaste brukarrådet i Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. SRF representerades av undertecknad (Håkan Thomsson).

Ett viktigt pass under mötet var att produktstrateg Pontus Jeppsson pratade om MTM:s kvalitetsarbete. Han har den senaste tiden fokuserat på kvaliteten i talböcker och punktskriftstryck. Framförallt handlar det om att höja kvaliteten i nyproduktion, men även arkivet behöver gås igenom, menade han. De tekniska systemen som utvecklas bör ge förutsättningar för bättre kvalitet och också för att upptäcka fel. Ny talsyntes ska börja användas. Skärpta krav på leverantörerna kommer att införas inför ny upphandling. Genomgång av inläsardatabasen görs, med särskilt fokus på engelska inläsningar.

Från SRF betonades vikten av ekonomiska incitament för leverantörerna att arbeta för hög kvalitet. Afasiförbundet underströk vikten av att kunna reglera, och även sänka, hastigheten på talsyntesen med bibehållen lyssningskvalitet.

Ellen Follin berättade om MTM:s strategi för språklig mångfald. Den handlar om tillgängliga medier på andra språk än svenska och engelska. Målgrupp kan vara invandrare eller andra som vill ta del av litteratur på olika språk, inklusive de nationella minoritetsspråken i Sverige. SRF lyfte frågan om samisk punktskrift. I ett projekt har samisk punktskrift utvecklats, men för mer information hänvisades till punktskriftsnämnden. Här nämndes att det finns samisk punktskrift utvecklad i Norge och Finland, och att det finns en nordsamisk talsyntes i Norge.

Det är relativt få titlar som MTM producerar på andra språk än svenska och engelska. På arabiska görs exempelvis cirka 20 titlar om året. MTM kan även förvärva titlar på andra språk. Här finns ett nordiskt samarbete. Stöd för denna verksamhet är Marrakeshavtalet, som möjliggör att dela anpassad litteratur mellan de länder som är anslutna till avtalet. Här används den så kallade ABC-katalogen med information om titlar som är tillgängliga genom Marrakeshavtalet och hur man kan få tag i dessa titlar. Från och med april har en tjänst i ABC-katalogen möjliggjort för enskilda att använda katalogen, men det är än så länge ett försök i tre länder där Sverige inte ingår. MTM undersöker också möjligheterna att ansluta sig till den amerikanska tjänsten Booksheer.

Under hösten sker lanseringen av nya Legimus. Det ska bli en mjuk övergång. Brukarrådet menar att information bland annat kan spridas via Legimusappen. Detta var sista mötet med nuvarande brukarråd. I mitten av september vill MTM ha in namn på ledamöter och ersättare till det nya brukarrådet.

Två internationella konferenser

Mobilitykonferensen IMC17 skulle ha hållits i Göteborg i juni 2020, men på grund av coronapandemin blev den framflyttad till april i år och genomfördes digitalt. SRF sponsrade konferensen, och SRF:s andra vice ordförande Maria Thorstensson framförde en hälsning. Den synskadade forskaren Stig Larsson föreläste om orientering och förflyttning i teori och praktik genom att belysa några nyligen publicerade arbeten inom social forskning och humanitet. Forskare från ett flertal länder föreläste, och ett antal workshops genomfördes.

Under det avslutande passet deltog två blinda paralympier, Nicolina Pernheim och Viktoria Karlsson. De intervjuades av Kristina Fagher, som studerat idrottens betydelse. Nicolina och Viktoria delgav sina erfarenheter om vilken betydelse idrotten har haft för deras möjlighet att leva självständigt.

Även flera projekt med navigeringsappar presenterades. Ett av dem är Vision&Motion, en träningsapp som har tagits fram av Chalmers tillsammans med den ideella föreningen MIS, Motion och idrott för synskadade i Göteborg.

Bara några dagar senare genomfördes konferensen ”Tactile Reading”. Den skulle hållits fysiskt i Oslo, men även denna konferens blev digital på grund av coronan. Ämnet var alltså taktil läsning med punktskrift i fokus.

Det här var den andra konferensen med namnet Tactile Reading. Den första genomfördes i Stockholm 2017. Föreläsningar varvades med parallella seminarier.

Länk till nyhet om IMC17

Länk till Tactile Reading

Ny ordförande i FSDB

Klas Nelfelt är ny ordförande i Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB. Han valdes vid deras kongress som genomfördes den 21 - 23 maj. Kongressen genomfördes digitalt via zoom.

Klas Nelfelt är bosatt i Göteborg. Han efterträder Amanda Lindberg, Uppsala. På fredagen deltog undertecknad (Håkan Thomsson) en stund under kongressen och framförde en hälsning från SRF.
Länk till FSDB.

Funktionshinderperspektiv i nordisk politik

På eftermiddagen den 5 maj genomfördes en workshop via Zoom om integrering av funktionshinderperspektiv i nordiska ministerrådet och nordisk politik. Deltog gjorde nordiska funktionshinderrådet däribland undertecknad (Håkan Thomsson), företrädare för unga med funktionshinder i Norden samt kontaktpersonerna i nordiska ministerrådets interna nätverk för integrering av funktionshinderperspektiv. Workshopen leddes av Maria Montefusco som arbetar på NVC (Nordens Välfärdscenter).

Två inspirerande föreläsningar hölls. Först berättade Anders Meilvang, som arbetar inom den grönländska organisationen för funktionshindersamarbete, NIIK (Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat), om situationen på Grönland. Positivt är att Grönland har en oberoende ”handikapptalesman”. Eftersom Grönland bara har cirka 60000 invånare har de funktionshinderspecifika föreningarna mycket få medlemmar, varför ett samarbete inom rörelsen är extra viktigt. Han berättade om kampanjen ”Giveme5!” som genomfördes inför det grönländska valet i april, där en video spreds i sociala medier.

Därefter berättade Maren Hagen Fuglesang, projektledare vid Unge Funksjonshemmede i Norge, om deras projekt Kronisk inkludering. En rapport som beskriver mobbing, utestängning och hatbrott mot funktionshindrade i skolan har tagits fram. Kronisk inkludering är ett digitalt, kompetenshöjande verktyg som utvecklats av Unge Funksjonshemmede för att jobba med inkludering, och mot hat och mobbing i skolan.

Slutligen beskrev företrädarna för nordiska ministerrådet sitt arbete med funktionshinderfrågorna. En framgång i att minska gränshinder i Norden är att Island kortat karantänstiden för ledarhundar. Det uttrycktes önskemål från ministerrådet att vid något möte i gränshinderrådet ha medverkande från funktionshinderrådet. Angående utbildning och forskning så berättades att en nordisk master i funktionshinderstudier ser ut att kunna komma igång i samarbete mellan tre nordiska universitet. På kulturområdet är ett kommande steg att samla direktörer för nordiska kulturinstitutioner för att sätta igång samtal kring funktionshindrades tillgång till kulturen som utövare och konsumenter. Ministerrådets social- och hälsosektor är finansiär för NVC och nordiska funktionshinderrådet. De ska även vara med och finansierar en nordisk konferens om synpedagogik i Danmark 2022.

Länk till Nordiska funktionshindersrådet

Iris Förvaltnings bolagsstämma

Iris Förvaltning AB är ett bolag som ägs till 100 procent av Synskadades Stiftelse. Iris Förvaltning äger i sin tur Almåsa, fastigheterna i Enskede där bland annat SRF har sitt rikskansli samt bedriver redovisningsbyrå. Sedan i höstas har också affärsområdet synkunskap dragits igång.

Den 20 maj hade Iris Förvaltning sin bolagsstämma, vilken i år genomfördes via Teams. Ulla Bergeros och Roland Gustafsson lämnade styrelsen efter många år, och undertecknad (Håkan Thomsson) nyvaldes till styrelsen. Efter bolagsstämman består Iris Förvaltnings styrelse av Henrik Bonde, ordförande, Carina Rick, Håkan Thomsson, Maria Thorstensson och Hampus Wännerdahl.

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Länk till tidigare utgivna nyhetsbrev.