Thomssons nyheter #08

2021-06-07

SRF högt rankat av allmänheten

Paketskåp skapar problem

Fokus på bildbeskrivningar

Statskontoret granskar Försäkringskassan

Möte om syntolkutbildningen

Sverige inrättar MR-institut

Skissa loss i Radio SRF

Nytt rekord för kalenderkampanjen

SRF högt rankat av allmänheten

I en Sifomätning som publicerades i slutet av maj rankades SRF på fjärdeplats bland 36 organisationer. Det personliga intrycket av organisationen, dess kvalitet och huruvida organisationen är att lita på, var några av de frågor som besvarades av Kantar Sifo:s webbpanel.

Högst poäng fick Friluftsfrämjandet, följt av Naturskyddsföreningen och Astma- och Allergiförbundet. SRF kom alltså fyra, och femte plats belades av Reumatikerförbundet. SRF fick 54 poäng, och resultat över 50 indikerar högt anseende. Genomsnittspoängen för de 36 organisationerna var 39.

Länk till nyhet om guldmedaljen.

Paketskåp skapar problem

Det blir allt vanligare med paketskåp/paketboxar där e-handelskunder på egen hand hämtar ut sina paket. Med hjälp av en SMS-kod eller mobilt Bank-ID öppnar konsumenten paketskåpet och tar ut sin vara. Men detta kräver syn.

Företagen som tillhandahåller paketskåp har glömt bort synskadade kunder. Därför bjuder nu SRF in till en konstruktiv dialog för att hitta fungerande lösningar.

Den 20 maj uppmärksammades Världsdagen för medvetenhet om digital tillgänglighet. SRF lyfte då frågan om användbara paketskåp i ett pressmeddelande.

– E-handel kan underlätta inköpen för personer med synnedsättning om hemsidor och appar är tillgängliga. Men hela köpkedjan från beställning till uthämtning måste fungera, sade SRF:s intressepolitiska handläggare Henrik Götesson i vårt pressmeddelande.

Frågan har uppmärksammats genom en intervju med undertecknad (Håkan Thomsson) i nättidningen Altinget. Hur en fungerande lösning skulle utformas är svårt att säga, men SRF vill nu träffa aktuella företag för en dialog.

Länk till nyhet om otillgängliga paketskåp.

Fokus på bildbeskrivningar

Hur beskriver man en bild? Vilka detaljer är viktiga och vilka måste utelämnas för att helheten ska bli begriplig? Ska alla bilder beskrivas, oavsett deras funktion?

Dessa och ytterligare frågeställningar avhandlades vid ett digitalt heldagsseminarium om bildbeskrivningar torsdagen den 27 maj. Arrangör var Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Dagen var ett samarbete mellan MTM:s vetenskapliga råd, brukarråd och punktskriftsnämnd. Från SRF deltog Håkan Thomsson och Henrik Götesson från brukarrådet och Fredrik Larsson från Punktskriftsnämnden. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, medverkade vid seminariet.

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och ordförande i Punktskriftsnämnden, inledde med att beskriva forskningsläget rörande bildbeskrivningar. Hon gav också exempel på vilka delar i en bild som lämpligen behöver beskrivas beroende på i vilket sammanhang den förekommer. Ulrica Lejbro, talboksspecialist på MTM, gav sedan exempel på hur olika externa leverantörer beskrev bilder.

Tre medarbetare på SPSM berättade om avvägningar och val kring bilder i deras läromedelsproduktion. Därefter diskuterade seminariedeltagarna i grupp kring olika bildbeskrivningar och målgrupper.

Det är inte bara synskadade som kan ha glädje och nytta av bildbeskrivningar. Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola och ledamot i MTM:s vetenskapliga råd, föreläste om bildbeskrivningar för personer med dyslexi. Ett eget pass på seminariet ägnades åt användarperspektiv, och avslutningsvis diskuterades vilken forskning som vore intressant i bildbeskrivningarnas värld. Intressanta frågor är hur artificiell intelligens kan användas på detta område, och om bildbeskrivningar då kan anpassas efter individuella önskemål.

 

Statskontoret granskar Försäkringskassan

Regeringen har givit Statskontoret i uppgift att granska Försäkringskassan, bland annat på grund av de många utförsäkringarna av långtidssjuka. Denna problematik lyftes då SRF hade digitalt möte med statssekreterare Alejandro Firpo tidigare i år.

Det är positivt att regeringen uppmärksammar den ekonomiska utslagning som drabbar personer som mister ersättning från Försäkringskassan samtidigt som de inte kan ta sig in på arbetsmarknaden. För många blir då det enda återstående alternativet att söka försörjningsstöd hos sin kommun. SRF menar att den nu rådande ordningen inte är värdig ett välfärdssamhälle som bygger på alla människors lika värde.

Möte om syntolkutbildningen

Den utbildning för syntolkar som finns i Sverige bedrivs på Fellingsbro folkhögskola i Örebro län. Det är en viktig utbildning, som dock har drabbats av ekonomiska nedskärningar. Den senaste kursen genomfördes som distansutbildning, vilket är ett allvarligt hot mot kvaliteten. Vi har också fått signaler om att utbildningen kan vara nedläggningshotad.

Den 4 maj hade SRF ett möte med rektorn för Fellingsbro folkhögskola Torkel Freed och regionrådet i Örebro Irén Lejegren (S). SRF representerades av förbundsstyrelseledamoten Agneta Elfving samt Per Wictorsson och Henrik Götesson från rikskansliet.

Vid mötet klargjordes att syntolkutbildningen inte är nedläggningshotad, men att kostnaderna ses över. Extern finansiering undersöks. Detta är någonting SRF behöver bevaka fortlöpande.

Under nästa syntolkutbildning, som lockat många sökande, kommer två fysiska träffar att äga rum. Detta är ett steg i rätt riktning. Vid mötet gavs löfte om att SRF och Unga med Synnedsättning kommer att bjudas in till folkhögskolan för ett fysiskt möte och en fortsatt dialog kring utbildningens utveckling.

Sverige inrättar MR-institut

Regeringen kommer inom kort att presentera ett förslag till riksdagen om inrättande av ett institut för mänskliga rättigheter (MR). Myndigheten ska komma igång den 1 januari 2022 och vara lokaliserad i Lund. En viktig uppgift för myndigheten är att utgöra Sveriges oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av funktionsrättskonventionen, det vill säga FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På initiativ från SRF beslutade årsmötet 2013 i den dåvarande samarbetsorganisationen Lika Unika att ha som ett av sina mål att en MR-institution skulle inrättas i Sverige. Detta blev sedermera ett mycket högt prioriterat mål för Lika Unikas arbete. MR-institutet är en viktig framgång för den svenska funktionshinderrörelsen.

Länk till nyheten om MR-institutet.

Skissa Loss i Radio SRF

Tisdagen den 8 juni klockan 18:00 är det äntligen dags! Plocka fram dina bästa hörlurar och lyssna till vinnarbidragen i kulturprojektets konsttävling Skissa Loss, där deltagarna hade till uppgift att beskriva ett konstverk som de föreställde sig för sitt inre på temat frihet.

De tre vinnarbidragen, författade av Eva Klang, Astrid Scott och Cecilia Ramstedt, har nu omvandlats till ljudkonstverk genom samarbete med tre ljudkonstnärer, och vid morgondagens vernissage får vi äntligen höra samtliga verk uppföras. Utöver våra vinnare och tonsättare medverkar även representanter från Moderna Museet, Konstfrämjandet, Audiorama och vår branschförening SKKF. Detta är alltså ett helt digitalt arrangemang som sänds i Radio SRF, tisdag 8 juni klockan 18:00.

Länk till Skissa Loss.

Nytt rekord för kalenderkampanjen

SRF:s kalender ”Årets ledarhundsvalpar” är en stor succé! 2021 års kalender gav ett nytt otroligt fint omsättningsrekord. Vid april månads utgång hade intäkterna passerat 16.620.000 kronor medan kostnaden var 4.787.000 kronor. Kalender 2021 trycktes i 998 081 exemplar.

 

Resultatet är exceptionellt positivt. Trots att den utgivna upplagan var 16,3 procent mindre jämfört med 2020 har gåvointäkterna ökat med 1,9 miljoner kronor samtidigt som kostnaderna minskat med 251.000 kronor. Detta innebär att nettoöverskottet för årets kalender blev 11.833.000 kronor, ett förbättrat nettoresultat med 22,23 procent.

Vår kalender har genom åren dragit in över 100 miljoner kronor till SRF. Den har dessutom bidragit till ökad kännedom om Synskadades Riksförbund. Det är en fantastisk kombination!

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Länk till tidigare utgåvor.