Håkan Thomsson håller upp ett målat porträtt i en oval guldram föreställande honom själv med grått vågigt hår i axelhöjd och mustasch.. På målningen har han sin vita käpp i ena handen.n vita käpp .
Precis som alla sina företrädare i SRF-historien finns nu ett målat porträtt av förbundsordförande Håkan Thomsson. Konstnär: Lene Aronsson

Thomssons nyheter #09

I Håkan Thomssons sista nyhetsbrev tackar han alla läsare för denna tid och för all respons på nyhetsbrevet.

2021-06-15

Oskattbara ljudbilder

Funktionshindersdelegationen

Årets ordinarie organisationsråd

Nu finns en ordförandelägenhet

Möte med Voi

Funktionshinderrörelsens historiska roll

Tack till läsarna

Oskattbara ljudbilder

Nu finns ljudboken ”Ljudbilder, ett fotoalbum för synskadade” på Daisy. Den innehåller en berättelse om SRF:s historia med unika inspelningar och intervjuer.

Ljudboken är framtagen som svar på en kongressmotion från 2014. Deltagarna i årets digitala kongress får ljudboken som kongressgåva.

Funktionshindersdelegationen

Regeringens funktionshindersdelegation hade möte via Skype den 8 juni. Från SRF deltog Håkan Thomsson.

Socialminister Lena Hallengren (S) gav en bild av coronaläget. Det finns ett stort uppdämt vårdbehov till följd av pandemin. Socialstyrelsen ska se över detta och föreslå ändamålsenliga insatser. Pandemin riskerar också att öka den psykiska ohälsan. En bred strategi för främjande av psykisk hälsa ska tas fram. En nationell anhörigstrategi ska också tas fram eftersom anhöriga är viktiga frivilligarbetande aktörer inom vård och omsorg.

Synpunkten framfördes att insatser behövs för att bryta det digitala utanförskap som många med funktionshinder hamnat i. En annan oroväckande utveckling är minskade insatser, bland annat inom ledsagarservice.

Kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) pratade om tillgänglig idrott och unga funktionshindrades levnadsvillkor. Problem att få ledsagning både för motionsaktiviteter och tävlingsidrott lyftes av SRF. Dessutom efterlystes utbildning av ledare i idrottsföreningar för att underlätta integrering. Folkhögskolekurser med paraidrott efterlystes.

Frida Karlander, Unga med Synnedsättning, lyfte gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Här behövs mera insatser för att bryta deras utanförskap i samhället. Ministern sa att det kommer ett nationellt kunskapsstöd, där goda exempel kan spridas.

Avslutningsvis lyfte undertecknad (Håkan Thomsson) behovet av att diskutera rehabilitering vid ett kommande möte i funktionshindersdelegationen. Behovet av helhetssyn på vård, rehabilitering och hjälpmedel underströks av flera funktionshinderrepresentanter.

Årets ordinarie organisationsråd

Den 14 juni genomfördes årets ordinarie organisationsråd, vilket som vanligt direktsändes i Radio SRF. På programmet stod redovisning av åtgärder med anledning av bifallna kongressmotioner, Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning för år 2020, den auktoriserade revisorns berättelse och verksamhetsrevisorernas rapport. Då dessa handlingar gåtts igenom beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Mötesordförande var Lina Nordquist (bilden). Hon är riksdagsledamot för Liberalerna och sitter i socialutskottet. Lina fick utrymme att berätta om sitt uppdrag, och fick ett antal frågor bland annat om ledsagning, digitalisering, ledarhundar och syn- och hörselinstruktörer.

Nu finns en ordförandelägenhet

Den 11 juni fullföljdes affären där SRF köpt en lägenhet som ska kunna hyras ut till kommande förbundsordförande. Lägenheten ligger på Fågelkärrsvägen 2 D i Enskede.

I en riksorganisation är det en viktig sak att förbundsordföranden inte behöver komma från Stockholm. Då ska denna lägenhet underlätta. Införskaffandet av lägenheten är ett svar på en motion från kongressen år 2017.

Möte med Voi

Den 10 juni hade undertecknad (Håkan Thomsson) ett möte med Tina Ghasemi som är policyansvarig på elsparkcykelföretaget Voi. Vi diskuterade de problem som elsparkcyklarna orsakar, såväl vad gäller trafiksäkerhet som framkomlighet på trottoarer.

Ett varningsljud på elsparkcyklar har tagits fram i England, och det skulle behövas även här. Begränsade hastigheter kan styras med företagets teknik. Med samma teknik kan vissa gator eller områden stängas av från elsparkcyklar.

Problemet att elsparkcyklar står eller ligger i vägen för gångtrafikanter måste lösas. Här behöver kommunerna dels ha särskilda parkeringsplatser för elsparkcyklar och dels system för att frakta undan elsparkcyklar som står olämpligt.

Voi är ett av flera elsparkcykelföretag. Men Voi verkar förstå att det krävs rejäl ordning i elsparkcykelkaoset ifall de ska få synskadades och allmänhetens respekt.

Funktionshinderrörelsens historiska roll

Myndigheten för delaktighet, MFD, ordnade ett digitalt seminarium den 10 juni på temat hur civilsamhället/funktionshinderorganisationerna påverkat och bidragit till den demokratiska utvecklingen för personer med funktionsnedsättning under 1900-talet och fram till idag. Inledningstalare var Filip Wijkström, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Tre representanter från funktionshinderrörelsen gav sedan sina berättelser.

Birgitta Andersson från Handikapphistoriska Föreningen beskrev viktiga milstolpar för funktionshinderrörelsen. Håkan Thomsson berättade om SRF:s historia som byggare av modellverksamhet såsom punktskrifts- och talboksbiblioteket samt som intressepolitisk organisation. Elaine Johansson berättade slutligen om Intellektuellt funktionshindrades och deras anhörigas arbete för människovärde och hur de byggde sin organisation FUB.

Seminariet avslutades med frågestund och diskussion. Cirka 160 personer deltog.

Tack till läsarna

Detta är det sista nyhetsbrevet som jag ger ut i egenskap av förbundsordförande i SRF. Det första gavs ut den 17 januari år 2013.

Den 17 - 20 juni genomförs ju SRF:s digitala kongress. Jag har då varit ordförande under tre kongressperioder, vilket är den begränsning som regleras i stadgarna. Eftersom förbundsordförandeskapet är en heltidstjänst som kräver fullt fokus på uppgiften så tillhör jag de starka förespråkarna för att vi har en sådan avgränsning - det är bättre att sluta lite för tidigt än att sluta för sent.
Det blir dock ingen rast och ro för min del direkt efter kongressen. Den 21 - 30 juni ska nämligen Maria Thorstensson och jag vara ombud vid World Blind Unions digitala generalförsamling.

Länk till World Blind Unions generalförsamling.

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.