Marie Olsson har täckjacka med huva och röda handskar. Håkan Thomsson talar i en mikrofon. Han har en mönstrad röd toppluva och bär SRF:s band hängade från axeln.
Den 27 februari 2018 i snöstorm höll Håkan Thomsson tal på Mynttorget om hotet mot handikappersättningen.

Thomssons nyheter #01 2019

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Punktskriftsdagen uppmärksammad

Debattartikel om Paralympics i Sverige

Krönika över året som gått 

Punktskriftsdagen uppmärksammad

Den 4 januari firas varje år den internationella punktskriftsdagen. SRF hade sänt ut ett pressmeddelande som uppmärksammades i ett antal tidningar. På Dagens Samhälles debattsida hade undertecknad (Håkan Thomsson) en artikel med rubriken: Synskadades Riksförbund: Ge oss ett EU-val som känns. Här skrev jag bland annat: ”Tillgång till information är en demokratifråga. Synskadades Riksförbund uppmanar härmed varje parti att ta fram önskat valmaterial i olika läsformat, däribland punktskrift”.
Länk till debattartikeln i Dagens Samhälle den 4 januari.

Även i radio informerade SRF:are om punktskriften den 4 januari. I P4 Göteborg deltog Alireza Alipour, i P4 Malmöhus Maria Thorstensson och i P4 Kristianstad Knut Thorstensson. Själv medverkade jag i två direktsändningar, först med allmän information om punktskrift i Vaken med P3 och P4, och därefter angående valinformation i punktskrift i P1 Morgon. Ett stort genomslag för punktskriften denna dag alltså!
Länk till mediernas rapportering om Punkskriftsdagen. 

Debattartikel om Paralympics i Sverige

Annandag jul publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter till stöd för ett Paralympics i Stockholm år 2026. Artikeln var undertecknad av Margareta Israelsson, ordförande Sveriges paralympiska kommitté, Rasmus Isaksson, ordförande DHR (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet), Harald Strand, ordförande FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Håkan Thomsson, ordförande Synskadades Riksförbund. 

I debatten om ett OS och Paralympics i Stockholm och Sverige år 2026 finns en rad åsikter och uppfattningar. I artikeln lyfts de möjliga, positiva effekterna av ett Paralympics i Sverige fram:
”För oss som representerar personer med rörelsenedsättning, synskador och intellektuella funktionsnedsättningar är ett argument kraftigt överskuggande allt annat: Paralympics i Stockholm kan bli ett fantastiskt verktyg för att inspirera fler till fysisk aktivitet – inte minst barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Det skulle också bidra till att stärka Stockholms arbete inom tillgänglighet och bidra till att göra samhället mer tillgängligt för alla”.

Länk till debattartikeln i Dagens Nyheter 26 december 2018. 

Debatten om huruvida Stockholm ska ansöka om att arrangera vinterspelen 2026 går vidare. Förutsättningarna för att arrangera ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara vinter-OS och Paralympics kan dock knappast bli bättre. 

Krönika över året som gått

Här följer några av mina subjektiva tillbakablickar från året som gått. Läs och minns … 

Kongressen 2017 pekade ut habilitering och rehabilitering samt medlems- och organisationsutveckling som prioriterade områden för den kommande kongressperioden. I januari hade vi en kick-off för arbetet med rehabfrågorna, och tre grupper har sedan arbetat vidare med detta område. En enkät till landets syncentraler gav oss viktig kunskap om situationen kring hjälpmedelsförskrivning, avgifter, personal och kompetensförsörjning. 

Även för medlems- och organisationsutvecklingsarbetet hölls en kick-off under våren, och i september antogs en ny handlingsplan som tar upp medlemsrekrytering, engagemang, organisationsutveckling och kamratstöd. Kongressen pekade även ut att vi ska anordna ett Medlemsforum 2019, och planeringen av detta har pågått under större delen av 2018. 

Kampen för att få behålla schablonen i handikappersättningen var den enskilt största frågan första halvåret 2018, och här kraftsamlade vi verkligen! Det var en massiv insats från SRF:are runt om i hela landet, och metoder som användes var lokala möten med riksdagsledamöter, inlägg i sociala medier, mejl, insändare och debattartiklar samt inte minst vår namninsamling. 

Den 27 februari samlades cirka 200 personer i snöyra och 12 minusgrader för ett möte på Mynttorget utanför riksdagshuset. Arrangör var SRF tillsammans med Unga med Synnedsättning (US), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). Vårt krav var att få behålla schablonbeloppen när handikappersättningen skulle bli till merkostnadsersättning. Här överlämnade SRF vår namninsamling med 2716 namn till en företrädare för riksdagens socialförsäkringsutskott. SDR hade också gjort en namninsamling med drygt 2000 underskrifter, och även den överlämnades. Dagen därpå medverkade jag i P1 Morgon, och ytterligare ett par veckor senare var Ulrika Norelius Centervik med som förstanyhet i SVT Rapport på samma tema. 

Vi hängde i med politiska uppvaktningar för att förmå socialförsäkringsutskottet att skriva motioner för att ändra regeringens förslag. Det kom ett par sådana motioner och i maj blev det en extra snabbremiss. Slutligen blev det ett enigt utskott som föreslog att schablonen skulle kvarstå för blinda och döva när handikappersättningen den 1 januari 2019 skulle ändras till merkostnadsersättning. Den 13 juni klubbades beslutet i riksdagen. Detta var en mycket stor intressepolitisk framgång för SRF! 

I slutet på 2017 inledde SRF ett samarbete med optikerkedjan Specsavers och i början av 2018 presenterade vi en gemensam rapport om ögonhälsa. Vi syntes tillsammans i tv-reklam under våren. 

De allmänna valen den 9 september satte redan tidigt prägel på SRF-arbetet. Vi ordnade bland annat en konferens för synskadade politiker, och dessa presenterades sedan i vår medlemstidning Perspektiv. Vidare uppvaktade vi ledande politiker från sju av riksdagspartierna under perioden april till juni. Vårt valbudskap handlade om rätten att komma ut, genom ledsagning, färdtjänst, bättre rehabilitering och ökad status för den vita käppen. 

Ledarhundsverksamhetens framtid har fortsatt att diskuteras med Myndigheten för delaktighet (MFD). MFD håller på att göra en konsekvensanalys av ett övertagande, vilken ska vara klar i början av år 2019. Hur MFD skulle kunna driva ledarhundsverksamheten bättre än SRF känns som en gåta för de flesta av oss.

Utredningen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har fortsatt 2018, men under hösten framstod det tydligt att utredningen skulle bli en besvikelse ur SRF-synpunkt. Utredningen blir offentlig den 10 januari 2019. Under hösten startade vi ett rättighetsprojekt, som ska ta fram sätt att hävda synskadades rätt till ledsagning enligt LSS. Även det kulturprojekt som föreslogs i en kongressmotion har kommit igång under hösten.

I vår rapport om väntetiderna i ögonvården kunde vi konstatera att dessa blivit något längre sedan förra undersökningen. De tre landsting/regioner som klarade sig bäst i granskningen var Gotland, Halland och Stockholm.

Länk till Väntetider i ögonvården 

I somras blev SRF:s stora levnadsnivåundersökning bland synskadade klar. Den tog upp aspekter som arbete, hälsa och ekonomi. Bland annat kunde vi se att sysselsättningsgraden sjunkit från 53 procent i tidigare mätningar till att nu endast vara 47 procent. Detta faktum gav oss anledning att träffa Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i augusti. Vi pekade här på några faktorer som kan ligga till grund för de sjunkande siffrorna, bland annat den bristfälliga arbetslivsinriktade rehabiliteringen, negativa attityder och fördomar kring synskadades kapacitet samt de svårigheter att komma i kontakt med rätt handläggare på Arbetsförmedlingen som såväl arbetssökande som arbetsgivare upplever. Mötet utmynnade inte i några konkreta löften, men förhoppningsvis kan det leda till att en intern process kommer igång inom Arbetsförmedlingen.

Länk till SRF:s levnadsnivåundersökning 2018. 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och Håkan Thomsson i Almedalen.

Almedalen var som vanligt en av sommarens höjdpunkter. SRF ordnade ett miniseminarium på ABF:s scen på eftermiddagen den 5 juli. Här samtalade SRF:s 1:e vice ordförande Niklas Mattsson med Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom och riksdagsledamoten Teres Lindberg (S) på temat "Är digitaliseringen en möjlighet eller ett hot mot demokrati och lika rättigheter". Vi deltog även i panelsamtal som andra anordnade, och vi berättade om våra möten och upplevelser i sociala medier. 

Under Almedalsveckan träffade SRF-representanterna företrädare för den ideella sektorn, facket och näringslivet, flera generaldirektörer och myndighetspersoner samt flera massmediala profiler. Ministrar vi mötte var Gustav Fridolin, Lena Hallengren, Alice Bah Kuhnke och Mikael Damberg. Bland alla de riksdagsledamöter vi mötte kan nämnas Anders Ygeman, gruppledare S, Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson M, och Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson M. EU-parlamentarikerna Max Andersson och Soraya Post samt partisekreterarna för KD, MP och L tillhörde också personer som SRF mötte i Almedalen. Det hela var en mix av inbokade och spontana möten. Vi deltog i flera mingel och åhörde partiledarnas tal. 

När det gäller vårt internationella utbyte så besökte en delegation från SRF, synskadeorganisationen i Lettland i maj. Här studerade vi bland annat den lettiska synskaderehabiliteringen. SRF har fortsatt att verka inom European Blind Unions jämställdhetsprojekt och ledde ett seminarium i Wien i november. Vårt internationella utvecklingssamarbete fortsatte med förnyade projekt i Bosnien (Sarajevo), Nicaragua, Rwanda och Tanzania samt genom Africa Union of the Blind i Ghana och Namibia. I november besökte World Blind Unions högste tjänsteman, Jose Viera, SRF. 

Samarbetsorganisationen Lika Unika upplevde en kris år 2018. I mars meddelade Neuroförbundet att de avsåg lämna organisationen. Vid årsmötet i maj kunde ingen ordförande och ingen valberedning väljas. I december beslutade såväl Hörselskadades Riksförbund som SRF att lämna Lika Unika. SRF:s utträde gäller från och med den 1 januari 2020. 

För att stärka våra distrikt har en serie arbetsgivarutbildningar anordnats för distriktsstyrelser, förutom de två arbetsledarutbildningar som genomförts i februari respektive augusti. Organisationsrådet har fått en stärkt roll efter kongressen 2017. Numera hanterar organisationsrådet årligen verksamhetsberättelse, bokslut och frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Årets ledarhundsvalpar 2019 sändes ut i 2 miljoner exemplar.

Vår kalender Årets ledarhundsvalpar 2018 trycktes i 1,7 miljoner exemplar och inbringade brutto 12,9 miljoner kronor, vilket är ett nytt omsättningsrekord. Under året startade också ett försök med månadsgivare, vilket även det föll väl ut. Nu är kalender 2019 utskickad i 2 miljoner exemplar. SRF går in i år 2019 med en stark och välskött ekonomi.

Länk till Årets ledarhundsvalpar 

Ja, mycket mera hände naturligtvis år 2018, och sammanfattningen får bli att det var ännu ett spännande år i SRF-arbetet. Låt oss nu med tillförsikt tillsammans vandra vidare in i år 2019! 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev