En person testar en talande termometer på en annan persons panna.
Under den nordiska konferensen på Almåsa var ett tema digitalisering och hälsa. Här testas en talande termomenter.

Thomssons nyheter #12 2019

Nyligen hölls en nordisk konferens om vilka fördelar och svårigheter digitaliseringen kan medföra. Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

SRF reagerar på Legimusappen

Nu byggs aktivitetshuset på Almåsa

Torgmöte för rätten till daisyspelare

Rehabilitering i fokus

Senaste nytt kring medlemsutveckling

Nordiska möten på Almåsa

Debattartikel om elsparkcyklar

Arbetsgivarkonferens på Almåsa

Ny sekreterare för beslutsorgane

SRF reagerar på Legimusappen

SRF skriver till MTM om brister i Legimus.

En nyligen genomförd uppdatering av talboks- och taltidningsappen Legimus har föranlett SRF att kontakta Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Appen har ändrats till det sämre på flera punkter, och vi har fått många klagomål.

 

Vissa problem tycks ha rättats till i ytterligare en uppdatering som vi inte hunnit sätta oss in i fullt ut, men utan tvekan finns stor utvecklingspotential. Flera instabilitetsproblem har rapporterats, bland annat ändras hastigheten för uppspelning mitt under läsning. Användare har också plötsligt blivit utloggade. Det finns personer som upplevt problem med att ändra kontraster och att bokmärken försvunnit. 

Appen avviker från vedertagna standarder, bland annat gällande menyflikar och detaljerad information om en bok. Vi undrar också varför appen saknar stöd för läsning av fulltextböcker med hjälp av punktskriftsskärm. Det verkar heller inte vara möjligt att avgöra vilken sida man befinner sig på, vilket är ett måste för exempelvis studerande som behöver göra källhänvisningar. Det finns ytterligare exempel på problem. SRF begär nu en dialog med MTM i syfte att appen ska förbättras. Detta kommer också att tas upp på MTM:s brukarråd i oktober. 

Nu byggs aktivitetshuset på Almåsa

Nu sätter den efterfrågade renoveringen av Almåsas pool och gym igång.

Iris Förvaltnings styrelse har beslutat att dra igång bygget av det så kallade ”aktivitetshuset” på synskaderörelsens konferens- och rekreationsanläggning Almåsa. Det innebär en återuppbyggnad av pool och gym. Bygget drar igång inom kort, och väntas ta cirka ett år. 

Ritning av ombyggnaden av Almåsas pool och gym.

Torgmöte för rätten till daisyspelare

Gävleborg är den enda region i Sverige där synskadade konsekvent nekas daisyspelare som hjälpmedel från syncentralen. I protest mot detta genomförde SRF Gävleborg ett torgmöte på Stortorget i Gävle den 15 augusti.

På torgmötet hölls appeller, och material om daisytekniken delades ut. Undertecknad (Håkan Thomsson) var en av talarna. Torgmötet fick god uppmärksamhet i massmedia. Riksförbundet överväger nu hur vi kan stödja SRF Gävleborg i deras kamp för rätten att kunna läsa talböcker. 

Rehabilitering i fokus

Habilitering och rehabilitering är ju ett av de prioriterade områdena under kongressperioden 2018-2020. Den 26 augusti hölls ett möte för att lägga upp det kommande arbetet med dessa frågor.
Brukarrådsutbildningar kommer att genomföras runt om i landet. En bekymmersam sak är att de synkurser som finns vid vissa folkhögskolor har allt svårare att gå runt ekonomiskt. Dessa kurser är mycket viktiga i rehabiliteringen. 

Ett annat problem är att det saknas tillräcklig utbildning av synpedagoger och andra synrehabiliterare. Många går i pension, och det är svårt att ersätta dessa personer med kompetent arbetskraft. 

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen skulle behöva förstärkas väsentligt. Här vill SRF se ett nationellt kunskapscenter.
Utmaningarna är många. Men desto viktigare är det att SRF arbetar med rehabiliteringsfrågorna. Mycket återstår att göra även efter den här kongressperioden. 

Senaste nytt kring medlemsutveckling

Den 23 augusti hade arbetsgruppen för det prioriterade området medlems- och organisationsutveckling sin höstupptakt. Med under delar av dagen var representanter för Unga med Synnedsättning (US). 

På mötet diskuterades sammanställningen av den undersökning som gjordes under april och maj genom telefonintervjuer med olika medlemskategorier. Över 1000 personer fick här lämna sina synpunkter på hur SRF fungerar, vad som är viktigt med organisationen och var nya medlemmar får kännedom om SRF. Både nya och långvariga medlemmar, och utträdda ur organisationen, har intervjuats. Detta material ska nu diskuteras brett i organisationen. Då kan vi utveckla SRF med utgångspunkt från våra nya kunskaper. 

Nordiska möten på Almåsa

I år var det Sveriges tur att arrangera den så kallade ”utvidgade nordiska konferensen” (UNK) som hålls vartannat år, och där tio deltagare från varje land inbjuds. Konferensen cirkulerar mellan Finland, Norge, Island, Danmark och Sverige.
Årets konferens hölls på Almåsa Havshotell, Västerhaninge, från måndag kväll till fredag morgon den 26-30 augusti.

Övergripande tema var möjligheter och utmaningar med den snabba digitaliseringen:

  • Vad krävs för att digital teknik ska vara ett verktyg för synskadade personer och bidra till aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet?
  • Hur kan vi undvika att synskadade personer hamnar i ett digitalt utanförskap? 

Direkt efter UNK höll nordiska samarbetskommittén (NSK) och nordiska kvinnokommittén (NKK) möten på Almåsa. NKK lade fokus på att planera en kvinnokonferens som ska genomföras på Island nästa höst. I NSK diskuterades bland annat problemen med elsparkcyklar. Vidare hade vi ett givande samtal med Maria Montefusco, som arbetar på Nordens Välfärdscenter och är sekreterare i Nordiska ministerrådets funktionshinderråd.

Diana Stentoft från Danmark, som kandiderar till styrelsen för World Blind Union (WBU), som har generalförsamling i juni nästa år, deltog under mötet och presenterade sig själv och sina idéer. Hon menade att WBU behöver nya arbetsformer och friska krafter för att vara en relevant organisation. 

Debattartikel om elsparkcyklar

I Dagens Samhälle den 19 augusti publicerades en debattartikel om elsparkcyklar undertecknad av mig (Håkan Thomsson).
Där skrev jag bland annat:
”Synskadades Riksförbund har länge påpekat att vanliga cyklar utgör liknande problem som elsparkcyklarna. Men på grund av att elsparkcyklarna hyrs ut så tycks de hanteras mera vårdslöst än cyklister vanligen hanterar sin egen, privatägda cykel. Här ligger ett stort ansvar på uthyrningsföretagen i form av justeringar av prissättningen. Kanske borde man inte kunna checka ut förrän man parkerat elsparkcykeln på en för ändamålet avsedd plats?”

Artikeln avslutades med:
”Kommunerna bör ha ett nära samarbete med polisen för att säkerställa att elsparkcyklarna framförs på ett lagligt sätt och parkeras på lämpliga ställen. Ett alternativt sätt att hantera frågan vore att förbjuda elsparkcyklarna helt och hållet. Ett förbud är ju en ganska drastisk åtgärd, men blir det ingen bättre ordning kanske ett förbud är enda lösningen. Det är hur som helst helt oacceptabelt att trottoarerna får vara avstjälpningsplats för elsparkcyklar.” 

Länk till debattartikeln ”Kommunalt ansvar att få ordning på elsparkcyklarna”. 

Protesterna mot elsparkcyklarna fortsätter. En aktion där lappar med budskap sattes på dåligt placerade elsparkcyklar uppmärksammades i P4 Göteborg den 2 september. Där intervjuades förbundsstyrelseledamoten och tillika ordföranden i SRF Göteborg, Alireza Ghanbar Alipour. 

Länk till P4 Göteborgs inslag om lappning av elsparkcyklar. 

En bättre gatumiljö är viktig för oss synskadade, oavsett var vi bor. Ett tips är att problemen med cyklar och elsparkcyklar kan uppmärksammas med någon form av aktivitet på Vita käppens dag den 15 oktober.  

Arbetsgivarkonferens på Almåsa

Den 23-25 augusti genomförde SRF en konferens på Almåsa Havshotell för de distrikt och föreningar som är anslutna till riksförbundets löneservice. Kursen samlade 40 personer, varav fyra ledsagare.

Huvudpunkten var arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare. Här guidades vi av Anitha Kiianlinna från Sensus studieförbund. Här gavs fördjupade kunskaper om arbetsmiljöuppgifter, och ett utkast till avtalsmall om fördelning av arbetsmiljöansvaret diskuterades.

Två av våra erfarna arbetsledare, Bo Lang och Peter Tjernberg delade med sig av sina erfarenheter som arbetsledare i distrikt. Dessutom tog vi upp frågor kring kollektivavtalet, SRF:s personalhandbok, policydokument, utbildning och kompetensutveckling för anställd personal inom SRF samt riksförbundets interna ekonomiska stöd. 

Ny sekreterare för beslutsorganen

Sally Backström Thunström är nyanställd på SRF. 

Paulina Korbak har fått nya arbetsuppgifter på SRF. Hon ska nu arbeta med SRF Fritid.

Paulina efterträds nu av Sally Backström Thunström. Sallys första arbetsdag var den 19 augusti.
Sally nås på tfn 08-39 92 26, eller e-post sally.backstrom.thunstrom@srf.nu

Vi hälsar Sally välkommen till SRF! 

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Nyhetsbrevet finns även på vår webbplats kompletterat med bilder och länkar:

www.srf.nu/thomssonsnyheter