Ministern har ljust vågigt hår till axlarna. En röd jumper under den svarta kavajen med S-rosen på kavajslaget. Hon talar i en mikrofon i riksdagens pressrum.
Socialminister Lena Hallengren (S) presenterade den 21 februari ett förslag att stöd med andning och sondmatning ska bedömas som grundläggande behov i LSS.

Thomssons nyheter #03

Socialminister Lena Hallengren återkommer med förslag om vad som ska ske med ledsagarservice. Det framkom när en nyhet om LSS presenterades den 21 februari.

Ny chef för intressepolitiska gruppen

Viktigt seminarium om betalkortsterminaler

Besök från Norge

Halv seger i daisyfrågan i Gävleborg

Årets branschföreningsträff

Aktuellt om LSS

FSDB lämnar Lika Unika

Informationstätt organisationsråd

Nytt medlemsregister planeras

Sök pengar till punktskriftsaktiviteter

Ny chef för intressepolitiska gruppen

Per Wictorsson ny intressepolitisk chef på SRF. 

Den 18 februari började Per Wictorsson som chef för intressepolitiska gruppen vid SRF:s rikskansli. Per är 59 år, och har en lång chefsbakgrund. Senast arbetade han som chef för hemtjänsten i Lidingö stad. 

Per Wictorsson blir nu chef för SRF:s intressepolitiska verksamhet, vårt internationella arbete samt ansvarig för forskningsfrågorna. Han har varit synskadad länge, och är numera i praktiken blind.
Vi hälsar Per välkommen till SRF-kansliet! 

Viktigt seminarium om betalkortsterminaler

Håkan Thomsson överlämnar sitt visitkort i punktskrift till Ica-bankens Christian Palmé. 

Att betala med kort har blivit allt nödvändigare i takt med att alltfler affärer, caféer och restauranger inte tar emot kontanter. SRF har sedan länge haft kontakt med tillverkare av betalkortsterminaler för att beskriva hur dessa kan göras fullt användbara för synskadade. Viktigt här är att veta vilket belopp kunden godkänner samt att utan hjälp kunna mata in sin personliga kod.

Hittills har så gott som alla kortterminaler haft kännbara knappar. Frågan om att kunna avläsa beloppet har dock varit olöst. Nu har vi därtill fått signaler om att pekskärmar börjat användas, och då blir även kodinmatningen ett stort problem.

För att få en bred dialog kring betalkortsterminalerna bjöd SRF in till ett seminarium som genomfördes på förmiddagen den 21 februari i Gotlandssalen i Stockholm. Vid seminariet deltog, förutom SRF och Unga med Synnedsättning, även representanter för betalkortstillverkare, banker, Svensk Handel och Visita.

I dialogform diskuterade vi synskadades behov av att kunna använda kort, och hur det skulle kunna ske med full integritet. Kortterminaltillverkarna har naturligtvis ett moraliskt ansvar att göra produkter som även är tillgängliga för synskadade. Men även tillverkarnas kunder, det vill säga banker, handeln, hotell och restauranger, reseföretag med flera, har ett ansvar att inte efterfråga otillgängliga kortterminaler.
Genom vår dialog tror vi att dessa olika intressenter fått upp ögonen för synskadades situation. SRF ser detta seminarium som ett första steg i en fortsatt bred dialog kring dessa frågor. 

Besök från Norge

 Unn Ljöner Hagen och Christine Kjäret från Norges Blindeforbund.

Den 5 februari gästades SRF av två representanter för Norges Blindeforbund (NBF). Det var NBF:s ordförande Unn Ljöner Hagen och Christine Kjäret, som är intressepolitisk handläggare.

På förmiddagen berättade Unn Ljöner Hagen om hur NBF arbetar med Metoo-problematik. De har anlitat en extern firma för att ta emot anmälningar som rör trakasserier av olika slag. 

På eftermiddagen gavs en föreläsning om NBF:s rehabiliteringskurser. Däremot saknas ett system för stöd i hemmiljön motsvarande syn- och hörselinstruktörer i Sverige.

Besöket från NBF var mycket uppskattat. Nu planeras ett större studiebesök för SRF:s personal till NBF och deras huvudkontor i Oslo.

Länk till Norges Blindeforbunds webbsida. 

Halv seger i daisyfrågan i Gävleborg

Region Gävleborg är ensamma i landet om att kategoriskt vägra att dela ut daisyspelare som hjälpmedel till synskadade. SRF Gävleborg har i 20 år hävdat att synskadade måste få daisyspelare för att läsa böcker och ha tillgång till information.

Nu har frågan tagit en oväntad vändning. Syncentralen i Gävleborg nekar fortfarande synskadade daisyspelare, men regionen har beslutat att köpa in 20 spelare som finns till utlåning vid biblioteken i länet. Om behov finns ska ytterligare spelare köpas in.

Det är naturligtvis oacceptabelt att daisyspelare inte kan fås som hjälpmedel från syncentralen. Men att de nu ska kunna lånas från biblioteken är ändå en halv seger. 

Årets branschföreningsträff

Årets branschföreningsträff genomfördes på SRF-kansliet i Enskede torsdagen den 31 januari. Sju branschföreningar deltog.

Karin Hjalmarson medverkade och tog upp medlemsutveckling ur ett branschföreningsperspektiv. Lena Nisula Wester presenterade riksförbundets punktskriftskurser och möjligheten att söka ekonomiskt stöd till punktkurser. Gunilla Thomsson redogjorde för de interna ekonomiska stöd som branschföreningarna kan söka från riksförbundet. Information gavs också om det projektstöd som kan sökas från Synskadades Stiftelse.
Länk till information om branschföreningar  

Aktuellt om LSS

Hjälp med andning och sondmatning är grundläggande behov som ska berättiga till personlig assistans. Därför kommer LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) att förtydligas. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) vid en presskonferens i riksdagen den 21 februari. 

Detta är första steget i en process att förbättra LSS, vilket S, MP, C och L är överens om i den så kallade januariöverenskommelsen. Man kan tycka att det är självklart att hjälp med andning och sondmatning måste vara grundläggande behov, men rättstillämpningen är oklar och då är det ju skönt att regeringen vill förtydliga detta.
En reflexion är att kampen att spara kostnader på indragna LSS-insatser blivit omänsklig och helt absurd.

LSS kom ju till för att garantera personer med omfattande funktionshinder goda levnadsförhållanden. Rättstillämpningen har dock med åren inneburit en förflackning, och därför behövs nu fler och långtgående reformer. I nättidningen Altinget publicerade undertecknad (Håkan Thomsson) en debattartikel den 11 februari med rubriken ”Vifta inte bort våra behov”. I artikeln uttryckte SRF kritik mot LSS-utredningen som den 10 januari lämnade sina förslag till regeringen.

Länk till Altinget debatt

Antalet synskadade som beviljats ledsagning enligt LSS har minskat kraftigt de senaste tio åren. Det kan förklaras med flera märkliga domar i kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. Domar som kan tolkas som att gravt synskadade och blinda inte ingår i den så kallade personkrets som lagen gäller för. LSS-utredningen har helt nonchalerat denna problematik, som det i direktiven fanns stöd för att titta på. SRF menar att gravt synskadades och blindas rätt till LSS borde förtydligas i lagtexten där personkretsen definieras. 

I utredningen föreslås att ledsagning ska bakas in i den nya insatsen ”personlig service och boendestöd”. En breddning av insatsen är bra. Utöver ledsagning behöv vi kompletterande stöd exempelvis i form av vardagssyntolkning, postläsning, klädvård, digitala tjänster och dylikt. Men det finns en uppenbar risk att behov av ledsagning inte kommer att bedömas som ett tillräckligt skäl för att få rätt till stöd genom LSS. Vi fruktar att allt färre får ledsagarservice om den tas bort som en egen insats i LSS. Det vore mycket bättre om ledsagarservice får vara kvar med sitt rätta namn.
Vi menar att ledsagning måste vara grunden även om andra former av personligt stöd också behövs. Insatsen kunde förslagsvis benämnas ”ledsagarservice och kompletterande personligt stöd”. 

Artikeln i Altinget avslutas: ”Enligt januariöverenskommelsen ska LSS utredas på nytt. Vifta då inte bort våra behov. Den nya utredningen bör istället tydliggöra vår rätt till stöd enligt LSS. Tydliggöra personer med grav synnedsättning/blindhet som tillhörande personkrets 3 och tydliggöra att ledsagarservice är en mycket relevant insats inom LSS för att bryta isolering och öka vår delaktighet i samhället”. 

På presskonferensen den 21 februari ställde Radio SRF frågor till socialministern om hur arbetet med LSS-utredningen går vidare.
Som svar på frågan om LSS-utredningen ska ut på remiss bad Lena Hallengren att få återkomma längre fram. Detsamma var hennes svar om vad som händer med insatsen ledsagarservice. 

SRF fortsätter att lyfta ledsagarfrågan i olika sammanhang, dels med politiker på olika nivåer, men också vid en stor manifestation på Sergels torg den 3 maj som en del i vårt Medlemsforum. 

FSDB lämnar Lika Unika


Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, har meddelat att även de söker utträde ur samarbetsorganisationen Lika Unika. Det innebär att Lika Unika med stor sannolikhet kommer att avvecklas. Beslut om det fattas i så fall vid Lika Unikas årsmöte den 22 maj. 

Informationstätt organisationsråd

Ann Edlund och Sirkka Husso var med organisationsrådet i SRF-salen. 

Information om kulturprojektet Skapa loss, LSS-utredningen och rättighetsprojektet upptog förmiddagen vid årets första organisationsråd som ägde rum i SRF-salen i Enskede den 1 februari. Kim Vestin berättade att kulturprojektet i första hand ska stimulera skapande och kreativitet. Projektet startade i höstas och ska pågå i tre år. 

Länk till kulturprojektet Skaka loss

Dennis Ivarsson berättade om rättighetsprojektet där synskadade ska få hjälp att utforma ansökningar om stöd till ledsagning enligt LSS. Dennis menade att utformningen av ansökan är helt avgörande för resultatet. Att så många får avslag på sina ansökningar beror på att de formulerats fel och att de sökande lyfter fram fel saker. En mall för hur en ansökan bör se ut kommer att tas fram.

Länk till rättighetsprojektet 

Efter lunch presenterade Kicki Lundmark valberedningens tidplan inför kongressen 2020. Valberedningen vill gärna delta vid regionala träffar för att där inhämta tankar och förslag för det kommande valet av ordförande och styrelse. Klart är ju att undertecknad (Håkan Thomsson) inte kommer att fortsätta som förbundsordförande efter nästa kongress eftersom stadgarna föreskriver att förbundsordföranden bara kan sitta i tre kongressperioder. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att återkomma med förslag på nya riktlinjer för valberedningens arbete till nästa organisationsråd.

Länk till valberedningen 

Ulrika Norelius Centervik informerade sedan om Medlemsforum, där målet är att minst 1000 medlemmar ska delta. Hon trodde att målet var inom räckhåll.

Länk till Medlemsforum

Lena Ridemar informerade om de stora problem vårt medlemsregister Surfa ställer till. Därefter var det fritt forum. Här väcktes frågan om det bör finnas begränsningar i stadgarna om hur länge en ordförande får sitta på distrikts- och lokalföreningsnivå. Det konstaterades att en sådan förändring kräver kongressbeslut om den ska gälla i hela organisationen, men det står varje distrikt och förening fritt att skriva in sådana begränsningar i sina egna stadgar. 

Organisationsrådet sändes som vanligt i Radio SRF. På en fråga informerades att vi hade 63 lyssnare.

Länk till Radio SRF 

Nytt medlemsregister planeras

Vid sitt möte den 1-3 februari beslutade förbundsstyrelsen att SRF behöver ett nytt medlemsregister. Det nuvarande registret fungerar helt otillfredsställande, och registerleverantören visar ingen reell vilja att lösa alla de problem som finns.

Projekteringen påbörjas nu, och förhoppningsvis kan vi ha ett nytt register igång till årsskiftet. Det kommer inte vara smärtfritt att byta register, men förbundsstyrelsen anser att vi inte ha något val. 

Pengar finns till punktskriftsaktiviteter

Punktskrift finns även på vanliga spelkort.

Punktskriften öppnar oanade möjligheter. Intresset att lära sig punktskrift ökar bland synskadade. Nu finns möjlighet för distrikt, lokalföreningar och branschföreningar inom SRF att söka bidrag för att ordna punktskriftsaktiviteter.

Exempel på aktiviteter som kan få stöd från riksförbundet är inspirationsdagar, snabbkurser, studiecirklar eller träffar med tema punktskriften och den digitala tekniken. Låt fantasin flöda!

Ansökan, med en enkel beskrivning av syfte, program och kostnad, ska vara insänd senast den 5 april. För frågor kontakta Lena Nisula Wester, tfn 08-39 91 70. Ansökan mejlas till punktskrift@srf.nu

Länk till basfakta om punktskrift 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nummer av Thomssons nyheter.