Mötesdeltagare runt bord på konferensen GEAR
Deltagare från drygt 20 europeiska länder var med på GEAR-mötet i Malmö.

Thomssons nyheter #09

Kvinnors ställning behöver stärkas inom synskadeorganisationerna i Europa. Håkan Thomsson rapporterar från den europeiska jämställdhetskonferensen i Malmö den 14-16 juni.

Jämställdheten i fokus i Malmö

Aktiviteter för stärkt ledsagning

Organisationsrådet 14 juni

Lika Unika avvecklas

Två viktiga webbenkäter

Nominera till fyllnadsval

Dags för DOFS

Några viktiga datum 

Jämställdheten i fokus i Malmö


Kicki Nordström, i bildens mitt, med stor erfarenhet att leda utbildningar för kvinnor, var med på GEAR-mötet.  

Kvinnors ställning behöver stärkas inom synskadeorganisationerna i Europa. Men för att uppnå jämställdhet behöver också männen involveras. Det var en av de slutsatser som kan dras efter den europeiska jämställdhetskonferens som SRF arrangerade den 14-16 juni. Konferensen var ett led i det projekt som SRF driver tillsammans med den österrikiska synskadeorganisationen på uppdrag av European Blind Union, EBU. Konferensen ägde rum på Quality hotel i Hyllie, Malmö. 

På konferensen gjordes historiska tillbakablickar, bland annat av Kicki Nordström som på 1990-talet genomförde en rad ledarskapsutbildningar för kvinnor världen över. Hon var president i World Blind Union 2000-2004. 

Den norska delegationen presenterade forskning kring synskadade kvinnor och män i jämförelse med befolkningen i övrigt. De tog också upp me too-kampanjen och berättade hur de hanterat dessa frågor inom Norges Blindeforbund.
Tiina Nummi Södergren gick igenom hur man kan koppla FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men också till barnkonventionen och kvinnokonventionen.

Anja Uršič från den sloveniska organisationen Union of the Blind and Partially Sighted of Slovenia.

En deklaration med uppmaning att verka för att stärka kvinnornas ställning inom de nationella synskadeorganisationerna samt i EBU antogs. I deklarationen pekades också på synskadade kvinnors utsatta situation med utgångspunkt från den norska forskningen. 

Aktiviteter för stärkt ledsagning

Deltagarna från SRF syntes väl i rosa kampanjtröjor med budskapet Rättvis utmaning. 

Under parollen ”Rättvis utmaning” kampanjar SRF just nu för en flexibel kommunal ledsagning utan avgifter. Vi vet hur viktig en väl fungerande kommunal ledsagning är. Om insatsen är flexibel, av god kvalitet och beviljas utifrån individens behov ger ledsagningen förutsättningar för synskadade att ha en fungerande vardag, att uppnå en bättre fysisk och psykisk hälsa samt att delta i samhällsliv och sociala sammanhang på jämlika villkor. Men kostnader, begränsningar och avslag på ansökningar gör att vi inte får samma möjlighet som andra till hälsa och delaktighet.

Kampanjen inleddes med att medlemmar från Stockholmsföreningen och Uppsaladistriktet samt personal från rikskansliet promenerade 5 km i Blodomloppet på Djurgården i Stockholm tisdagen den 11 juni. Deltagarna bar kepsar och rosa t-shirts med texten ”Rättvis utmaning”. Utmaningen ska vara det man gör, inte att få tillgång till ledsagare.

 

Rättvis utmaning är att kunna lämna sitt hem för till exempel en löptur med ledsagar..

En kampanjfilm har tagits fram, vilken sprids i sociala medier. Material i form av utkast till insändare och lämpliga bilder att sprida i sociala medier har tagits fram som distrikt och lokalföreningar kan använda. 

En rapport har sammanställts utifrån en enkätundersökning till landets kommuner rörande ledsagarservice enligt socialtjänstlagen. Här visar det sig att många kommuner tar ut avgifter, och där avgift tas ut är den i genomsnitt hela 243 kronor per timme. Vidare har en intervjuundersökning gjorts om betydelsen av ledsagarservice. Dessa material går att beställa från vår kontorsservice, tfn 08-39 92 20 eller e-post till kontorsservice@srf.nu 

Organisationsrådet 14 juni

Årets andra organisationsråd ägde rum fredagen den 14 juni. Ombud från distrikt och branschföreningar samlades i SRF-salen på Sandsborgsvägen 52 i Enskede. SRF:s tidigare intressepolitiska chef, Neven Milivojevic, som var ombud för Aniridi Sverige vid detta organisationsråd, tackades med en blomma och en present för sina insatser som chef. Till att leda mötet valdes riksdagsledamoten Bengt Eliasson (L).

Genomförda åtgärder med anledning av bifallna kongressmotioner godkändes. Dock finns fortfarande ett antal motioner som återstår att verkställa. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning fastställdes, och på förslag från revisorerna beviljades förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Nya riktlinjer för valberedningen fastställdes och medlemsforum utvärderades. Överlag fick medlemsforum ett högt betyg. Vidare beslutade organisationsrådet att medlemsavgifter ska avse kalenderår. Det innebär att den som betalar sin medlemsavgift sista kvartalet, måste betala igen efter årsskiftet. Under punkten ”öppet forum” diskuterades bland annat SRF:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna. 

Lika Unika avvecklas

Vid ett extra årsmöte den 3 juni beslöts att samarbetsorganisationen Lika Unika avvecklas. Detta kommer att ske successivt, men all verksamhet ska vara avslutad vid kommande årsskifte.

Från SRF:s sida menar vi att samarbetet mellan funktionshinderorganisationerna behöver finna nya former. Istället för en administrativt tung organisationsmodell bör samarbetet bli mera nätverksbaserat framöver. 

Två viktiga webbenkäter

SRF gör just nu en webbenkät om skärmläsare. För ytterligare information så kontakta vår intressepolitiska handläggare Henrik Götesson på tfn 08-39 91 49 eller e-post till Henrik.gotesson@srf.nu

Enkäten nås via länken. 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vill ha din hjälp för att ta reda på hur det är att lyssna på uppläst text. Enkäten är öppen för alla, och är en del av en undersökning som sker i samarbete mellan MTM och Kungliga Tekniska Högskolan. För ytterligare information går det bra att kontakta Christina Tånnander på MTM, tfn 08-580 027 82 eller e-post till christina.tannander@mtm.se

Länk till enkäten om lyssna på uppläst text.

Använd gärna några minuter i sommar åt dessa båda enkäter! 

Nominera till fyllnadsval

Dan Jonsson, Luleå, har bett att få lämna riksförbundets valberedning. Därför behöver ett fyllnadsval göras. Detta kommer att ske vid ett extrainsatt organisationsråd som äger rum på Almåsa söndagen den 22 september klockan 13.00- cirka 14.30.

Nomineringar ska ha inkommit senast måndagen den 2 september. De nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att kandidera.

Distrikt och branschföreningar ombeds sända nomineringar till:
nominering@srf.nu 

Dags för DOFS

Den 20-22 september (fredag kväll till söndag) är det åter dags för DOFS. DOFS står för kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförande och förbundsstyrelsen.
DOFS:en genomförs på Almåsa. Programmet är inte klart än, men vi kommer bland annat att ägna oss åt medlemsutvecklingsfrågor. I direkt anslutning till DOFS:en blir det också ett kort organisationsråd. Inbjudan kommer till distrikt och branschföreningar inom några dagar.

Den som vill påverka programinnehållet under DOFS:en får gärna mejla till undertecknad, se uppgifter sist i nyhetsbrevet. 

Några viktiga datum

Här följer några viktiga datum att notera.

 • Möte med arbetsgruppen för det prioriterade området medlems- och organisationsutveckling, Enskede
 • 23-25 augusti: Arbetsledarfortbildning, Almåsa
 • 26 augusti: Möte med arbetsgrupperna för prioriterade området habilitering och rehabilitering, Almåsa
 • 26-30 augusti: Utvidgad nordisk konferens, Almåsa
 • 30-31 augusti: Möten i nordiska samarbetskommittén och nordiska kvinnokommittén, Almåsa
 • 11-12 september: Kanslistfortbildning, Enskede/Almåsa
 • 16-19 september: Distriktsombudsmannafortbildning, Almåsa
 • 20-22 september: DOFS, almåsa
 • 22 september: Organisationsråd, Almåsa
 • 7-11 oktober: Africa Forum, Etiopien
 • 15 oktober: Vita käppens dag
 • 28-30 oktober: European Blind Unions generalförsamling, Italien 

Ha en fin midsommar!

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.