Viviann har kort slingat hår, tonande glasögon och en svartmönstrad jumper. Hon ler.
Viviann Emanuelsson är invald i SRF:s valberedning.

Thomssons nyheter #13

Viviann Emanuelsson tar plats i SRF:s valberedning. Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Ny ledamot i valberedningen

Färdtjänstkampanj i november

Viktiga men hotade

Funktionshinderrörelsens senaste samarbete

DOFS 2019

Kongressplaneringen i full gång 

Ny ledamot i valberedningen

Viviann Emanuelsson, Stockholm, är ny ledamot i valberedningen. Hon valdes vid organisationsrådet som hölls på Almåsa havshotell på söndagseftermiddagen den 22 september. Viviann fick 14 av 26 röster. 

I övrigt godkände organisationsrådet åtgärder med anledning av några kongressmotioner, vilka framförallt handlade om ledsagarservice. En motion från år 2011, om att riksförbundet skulle ta fram ett material om ledarhundar och hundallergi, behandlades också. Ett sådant material har nu tagits fram. Det finns att beställa från kontorsservice på
tfn 08- 39 92 20 eller via e-post kontorsservice@srf.nu 

Färdtjänstkampanj i november

Under två veckor i november kommer SRF driva en färdtjänstkampanj på sociala medier. Tanken är också att via vår hemsida visa hur färdtjänsten fungerar i landets kommuner vad gäller begränsningar i antal resor samt möjlighet att beställa färdtjänst och resa dygnet runt.
Vid den fortbildning för distriktens ombudsmän som genomfördes den 16-19 september ägnades en hel del tid åt färdtjänstfrågorna. Andreas Pettersson från Södertörns högskola hade en heldag om hur SRF kan vara aktiva i offentliga upphandlingar. Det gäller att föra en dialog med politiker och tjänstemän då förfrågningsunderlaget börjar tas fram. Men även när upphandlingen är slutförd och avtal skrivits med en eller flera utförare så är det viktigt att SRF är med i kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Här är en dialog med utförarna en viktig del. 

I höst väntas regeringen lägga förslag med anledning av den färdtjänstutredning som remissbehandlades för ett år sedan. Vi vet inte vad som kommer att föreslås, men det är viktigt att ha beredskap att agera. 

Viktiga men hotade

Syn- och hörselinstruktörer är en viktig yrkesgrupp som bland annat arbetar med att göra enkla anpassningar i hemmet, såsom uppmärkning av disk- och tvättmaskiner eller se över belysningen i bostaden. De kan också träna synskadade i matlagning och orientering i närmiljön. Det handlar om att stärka synskadade individer och göra dem mera självständiga. 

Syn- och hörselinstruktörerna är anställda av kommunerna. Men då ekonomin sviktar händer det att kommunerna väljer att avveckla dessa tjänster, trots att självständiga individer kan leda till lägre hemtjänstkostnader. 

Den 6 september träffades representanter för SRF, Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Syn- och hörselinstruktörsföreningen i Sverige (SHIF-S). Vid mötet deltog också Jan Eidvall från Hagabergs folkhögskola. 

SRF ska under hösten kartlägga hur många syn- och hörselinstruktörer som finns, och i vilka kommuner de arbetar. SHIF-S har bara koll på sina medlemmar. Samtidigt finslipas det intressepolitiska material som tagits fram för att få kommunerna att ha syn- och hörselinstruktörer. 

Utbildning av syn- och hörselinstruktörer görs på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Men i flera år har utbildningen ställts in på grund av för få deltagare. 

Våren 2020 är det tänkt att bedriva en kampanj för fler syn- och hörselinstruktörer i Sverige. I det arbetet har distrikt och lokalföreningar en avgörande roll. Ett mål är också att nya syn- och hörselinstruktörer ska kunna utbildas på Hagaberg under hösten 2020. 

Funktionshinderrörelsens senaste samarbete

Den 17 september publicerades en debattartikel i Arbetet undertecknad av tio tunga företrädare för funktionshinderrörelsen, däribland Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige, Rasmus Isaksson, ordförande i DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, och Håkan Thomsson, ordförande i Synskadades Riksförbund. 

Debattartikeln handlar om funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. Ett citat ur artikeln lyder: ”Funktionshindersrörelsen har länge varit kritiska till den arbetslivsinriktade rehabilitering som erbjuds arbetssökande personer med funktionsnedsättning. Huvudskälet till vår kritik är att insatserna alltför sällan leder till arbete”. 

Vidare kan man läsa: ”När Arbetsförmedlingen nu reformeras måste stödinsatser utformas som verkligen leder till jobb för våra medlemmar. Den person som får ett jobb tar ett avgörande steg mot självförverkligande och bättre hälsa”. 

Länk till debattartikeln i Arbetet. 

DOFS 2019

Den så kallade DOFS:en, det vill säga kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförandena och förbundsstyrelsen, genomfördes på Almåsa havshotell den 20-22 september. Här hade också riksförbundets valberedning möte, och ett pass på DOFS:en bestod av presentation från valberedningen. De önskar få nomineringar av kandidater som förbundsstyrelseledamöter samt verksamhetsrevisorer senast den 30 april 2020.

SRF:s kommunikationsstrategi presenterades, och vikten av en gemensam grafisk profil för SRF-organisationen underströks. Vidare ägnades en hel del tid åt att gå igenom den undersökning bland medlemmar och utträdda medlemmar som genomfördes i april och maj, där synpunkter på SRF samlades in. Karin Hjalmarson presenterade resultat från undersökningen, och därefter följde diskussioner såväl i mindre grupper som i storgrupp. Tanken är att distrikt och föreningar nu ska använda undersökningens resultat för att finslipa bemötande och verksamhet.

En diskussion om huruvida SRF ska ta på sig en större roll i rehabiliteringen fördes. De flesta ansåg att så borde ske. DOFS:en avslutades med att Neven Milivojevic från Aniridi Sverige på ett mycket inspirerande sätt berättade om värdet av en branschförening.

Kongressplaneringen i full gång

Nu är det 13 månader kvar till nästa kongress. Den äger rum på Scandic Crown i Göteborg den 22-25 oktober 2020. Arbetet med att förbereda kongressen har startat. Bland annat har SRF Göteborg många idéer om aktiviteter i samband med kongressen.

Förbundsstyrelsen har tillsatt två arbetsgrupper. Den grupp som ska ta fram förslag på verksamhetsinriktning för åren 2021-2023 består av Niklas Mattsson, sammankallande, Alireza Alipour, Agneta Elfving, Per Karlström, Maria Sjötång och Anita Svenningsson. En grupp som ska göra en översyn av stadgarna utgörs av Håkan Thomsson, sammankallande, Jenny Näslund, Peter Tjernberg och Annika Östling. Dessa grupper ska ta fram förslag som sedan kan diskuteras brett i SRF-organisationen. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.