Den svenska delegationen sitter i rad under mötesförhandlingarna.
Den svenska delegationen under EBU bestod av Johannes Segersten, Kicki Lundmark (skymd på bilden), Maria Thorstensson, Niklas Mattsson, Håkan Thomsson och Ulrika Norelius Centervik.

Thomssons nyheter #15 2019

Nyligen avslutades den europeiska synskadeorganisationens generalförsamling i Rom. Håkan Thomsson rapporterar från mötet i sitt nyhetsbrev.

Viktigt möte på arbetsmarknadsdepartementet

Se upp för dörrarna

Almåsa 60 år

EBU:s generalförsamling

Ge inspel om verksamhetsinriktning och stadgar

Egenföretagarna samlade

Dags att söka interna ekonomiska stöd 

Viktigt möte på arbetsmarknadsdepartementet

Roger Mörtvik och Abukar Omarsson på arbetsmarknadsdepartementet i samspråk med Håkan Thomsson.

Den 23 oktober träffade SRF statssekreterare Roger Mörtvik och departementssekreterare Abukar Omarsson på arbetsmarknadsdepartementet. Från SRF deltog vår intressepolitiska chef Per Wictorsson, handläggaren Lennart Karlsson, undertecknad (Håkan Thomsson) samt vår pressekreterare Åsa Nilsson. 

Mötet handlade om krisen på Arbetsförmedlingen och vad som kan göras åt synskadades svåra arbetsmarknadssituation. Redan den 5 oktober uppmärksammade Sveriges Radios Ekoredaktion problemen med Arbetsförmedlingens omdaning och hur den påverkar personer med funktionshinder. Bland annat intervjuades undertecknad. 

Till statssekreteraren överlämnade vi en exempelsamling på verkliga personer som fått vänta orimligt länge på beslut om lönestöd eller personligt biträde. Egenföretagares speciella svårigheter med hur det personliga biträdet får användas togs också upp. Vi betonade att personligt biträde måste kunna användas för arbetsuppgifter som vi själva inte kan utföra just på grund av vår synskada. 

Den eftersatta arbetslivsinriktade rehabiliteringen var en annan viktig diskussionspunkt. Vi framförde vårt förslag om att ett nationellt kompetenscenter för gravt synskadades och blindas arbetslivsinriktade rehabilitering behöver skapas. 

Mötet ledde inte till några konkreta löften från arbetsmarknadsdepartementets sida. Men det är viktigt att de fått ta del av våra synpunkter, och förhoppningsvis leder det till att Arbetsförmedlingen kan ges tydligare direktiv för att förbättra synskadades situation. 

Se upp för dörrarna

I P1 Morgon den 24 oktober uppmärksammades att synskadade Leif Westerlind varit mycket nära att ramla ner på spåret eftersom det gick att öppna dörrarna på fel sida när han kom med SJ X2000 till Stockholms Central. SJ kommenterade med att det är möjligt att öppna dörrarna på fel sida på vissa tåg, men att detta ska ändras i samband med att tågen renoveras, vilket dock kan ta flera år.
I samma inslag underströk SRF:s intressepolitiska chef Per Wictorsson att åtgärderna måste vidtas omedelbart. 

SRF har haft en diskussion med SJ på Twitter om tågdörrarna. Vi känner till flera liknande olyckstillbud. En lösning som borde kunna införas omgående är att dörrarna öppnas automatiskt, så att det inte behöver råda något tvivel om på vilken sida man ska gå av. Information om, på vilken sida avstigning ska ske, kan också lämnas i tågets högtalarsystem.
Länk till P1 Morgon den 24 oktober.

Almåsa 60 år

SRF:s tidigare ordföranden Lennart Nolte och Tiina Nummi Södergren. Håkan Thomsson och stockholmsdistriktets ordförande Karin Hjalmarson.

Från onsdag till lördag den 30 oktober till den 2 november firades att Almåsa i år fyller 60 år som rekreationsgård för synskadade. Själv deltog jag i firandet under lördagen. På eftermiddagen hade vi ett pass där vi såg tillbaka på åren som varit och också blickade framåt.
Det var år 1959 som Almåsa förvärvades av De Blindas Förening (nuvarande Synskadades Riksförbund). SRF-medlemmen Barbro Lindell, som var med redan från början, berättade om den tidigaste verksamheten. Så småningom har Almåsa utvecklats, och satsat mera på konferensverksamhet. 

Idag drivs Almåsa i bolagsform, och ägs av Iris Förvaltning AB som i sin tur ägs av Synskadades Stiftelse. 

Grattis Almåsa till de 60 åren! Och må Almåsa bestå och verksamheten utvecklas ytterligare. 

EBU:s generalförsamling

Drygt 30 medlemsländer var samlade till EBU:s elfte generalförsamling. 

European Blind Union (EBU) är en samarbetsorganisation för Europas synskadeorganisationer. Vart fjärde år hålls generalförsamling, och det skedde i år den 28-30 oktober i Rom i Italien. Sverige deltog med en stor delegation. Våra sex ombud var Kicki Lundmark, Niklas Mattsson, Ulrika Norelius Centervik, Johannes Segersten, Håkan Thomsson och Maria Thorstensson. 

Förutom traditionella mötesförhandlingar och styrelseval så hölls ett antal seminarier med utgångspunkt från FN:s hållbarhetsmål ”Agenda 2030”. Ett seminarium om hälsa leddes av Ann Jönsson.

Unn Ljoner Hagen, Stefanie Steinbauer, Karin Hjalmarson och moderator Tiina Nummi-Södergren.

SRF driver tillsammans med den österrikiska synskadeorganisationen ett europeiskt jämställdhetsprojekt. Därför höll vi i ett seminarium på detta tema. Tiina Nummi Södergren var moderator, och Karin Hjalmarson var en av de tre medverkande föreläsarna. Projektet går nu vidare med fördjupat jämställdhetsarbete i tre länder, vilka är dock i dagsläget inte klart. 

Till ny ordförande för EBU valdes Rodolfo Cattani från Italien. De senaste åtta åren har Sverige haft representation i styrelsen genom Ann Jönsson. Hon slutar nu, men istället blev Maria Thorstensson invald i styrelsen.

Ann Jönsson höll i ett seminarium om hälsa och välmående under EBU-mötet.

Jag vill tacka Ann för ett gott arbete i EBU, och önskar Maria lycka och framgång med sitt nya styrelseuppdrag. 

Ge inspel om verksamhetsinriktning och stadgar

Den 22-25 oktober 2020 hålls SRF:s nästa kongress. Då ska en verksamhetsinriktning för åren 2021-2023 antas och våra stadgar revideras. Arbetet med att ta fram underlag till detta är i full gång, och den som vill göra inspel bör göra det inom de närmsta veckorna. Stadgegruppen planerar dessutom ett rådslag i organisationen kring några principiellt viktiga frågor. 

Sammankallande i arbetsgruppen för verksamhetsinriktning 2021-2023 är Niklas Mattsson. Han nås på tfn 070 654 14 33. Medlemmar som vill lämna tankar och förslag rörande verksamhetsinriktningen kan göra det på e-post:
verksamhetsinriktning@srf.nu

Sammankallande i stadgegruppen är undertecknad (Håkan Thomsson). Jag nås på tfn 070 318 36 90. Tankar och förslag kan sändas till:
hakan.thomsson@srf.nu

Vid sitt möte i februari kommer förbundsstyrelsen att fastställa förslag till ny verksamhetsinriktning och stadgar, på vilka det sedan går att skriva motioner. Sista dag för inlämning av kongressmotioner är den 30 april. 

Egenföretagarna samlade

Helgen den 25-27 oktober ordnade SRF en träff på Almåsa havshotell för synskadade egenföretagare. På programmet stod bland annat information från Arbetsförmedlingen där Thomas Wengholm medverkade. Här framkom tydligt hur rättsosäkra stödsystemen är för synskadade egenföretagare. Förändringar krävs för att skapa tydliga och fungerande regler kring exempelvis stöd till personligt biträde och ansökningsprocessen för arbetstekniska hjälpmedel. 

Ett givande pass var en inspirationsföreläsning av Eric Malmgren som blev blind i en fallskärmsolycka. Han berättade om vägen tillbaks efter detta. 

En stor del av lördagen ägnades åt den senaste hjälpmedelsutvecklingen. Det handlade om anpassningar med olika program inom till exempel bokföring, fakturering samt betalmetoder. 

Maria Norstedt från Malmö universitet presenterade ett treårigt forskningsprojekt kring företagare med funktionsnedsättning som just ska starta. Egenföretagarträffen avslutades med att deltagarna enades om att bilda ett nätverk enligt SRF:s nya modell. 

Dags att söka interna ekonomiska stöd

Riksförbundet erbjuder årligen ekonomiska bidrag till distrikt och branschföreningar i form av behovsprövat administrativt stöd samt stöd till organisationsutveckling. Kompletta årsredovisningshandlingar ska bifogas ansökan. För branschföreningarna kommer det administrativa stödets storlek vara beroende av antalet synskadade medlemmar den 31 december 2019.

Dessutom kan distrikt, branschföreningar och lokalföreningar söka projektstöd. Detta avser verksamhet inom de av kongressen prioriterade områdena habilitering och rehabilitering samt medlems- och organisationsutveckling.

För frågor så kontakta Gunilla Thomsson på tfn 070 301 62 66. Senast den 30 november ska ansökningarna vara insända till:
ekonomistod@srf.nu

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.