Representanterna för medlemsorganisationerna i Lika Unika står i eh rad. Håkan Thomsson är i mitten.
Medlemsorganisationerna möttes en sista gång innan Lika Unika avvecklas.

Thomssons nyheter #16

Nästa år är det kongressår. Ett rådslag om stadgan sänts ut i organisationen.

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. 

Krisberedskap för synskadade

Elev- och föräldrakurser måste leva vidare

Gravöl för Lika Unika

Möte med Trafikverket

Aktuellt rådslag om SRF:s stadgar 

Krisberedskap för synskadade

Den 26 november träffade SRF Cecilia Looström, chef för avdelningen Räddningstjänst och olycksförebyggande, och Christina Andersson, från avdelningen Krisberedskap och civilförsvar, vid MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Mötet, som initierats av SRF, ägde rum på vårt kansli i Enskede. Från SRF deltog handläggaren Lennart Karlsson samt undertecknad (Håkan Thomsson). Dessutom medverkade forskaren Emma Newman från Sweco. Hon lyssnade på vårt seminarium om krisberedskap i Almedalen i somras, och tog då kontakt med SRF. Emma Newman vill gärna forska om hur krisberedskapen kan bli bättre för personer med funktionshinder.

Det är ett känt faktum att synskadade och andra funktionshindrade är särskilt utsatta vid kriser och katastrofer. Vi framförde till MSB att det vore bra med en vägledning till kommunerna om hur synskadade kan få den hjälp vi behöver i krissituationer. MSB ska ta fram en kunskapsöversikt och därefter skulle en vägledning kunna utarbetas. 

Behovet av särskild information som även är tillgänglig togs också upp. Här utlyses nu olika forskningsprojekt, som bland annat berör funktionshindrades situation. 

Under mötet underströk vi tydligt att olika typer av funktionshinder kräver olika lösningar. Vi fick inte några löften om snabba åtgärder, men vårt möte visade tydligt behovet av ökat fokus på funktionshindrades behov vid kriser. I vår dialog uttrycktes att allmänheten och frivilligorganisationer kan spela en viktig roll i detta sammanhang. Men samhället kan inte använda det som argument för att frånsäga sig sitt ansvar. 

Elev- och föräldrakurser måste leva vidare

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har ställt in elevträffar för gravt synskadade och blinda samt sina föräldrakurser. Detta är mycket problematiskt eftersom barn och deras föräldrar ofta upplever sig som ensamma och utsatta i skolmiljön på grund av barnens synskador. En dialog om detta har förts med SPSM, men utan märkbart resultat. 

Av den anledningen gjorde vår handläggare Cecilia Ekstrand och undertecknad en uppvaktning vid utbildningsdepartementet den 11 november. Där träffade vi statssekreterare Erik Nilsson och myndighetshandläggaren för SPSM Anna Dammert. Vi beskrev hur viktiga elev- och föräldrakurserna är, och önskade att departementet skulle ta upp detta med SPSM. Vi framförde också vikten av att barnen får lära sig punktskrift, med början redan i förskolan. Vi hoppas att vårt agerande kan få ett positivt resultat. 

Gravöl för Lika Unika

Lika Unika är en samarbetsorganisation inom funktionshinderrörelsen som bildades år 2009 med SRF som en av grundarna. Som mest har Lika Unika haft sex medlemsförbund. Våren 2018 meddelade Neuroförbundet att de ville lämna organisationen, och för ungefär ett år sedan beslöt Hörselskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och SRF att begära utträde från och med den 31 december 2019.
Detta ledde till att organisationen började avvecklas i somras. Det arvsfondsprojekt om utbildning om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030, som Lika Unika drivit, har sedan ett par månader övertagits av Svenska FN-förbundet.

En av orsakerna till att Lika Unika avvecklas är den organisationsform som valdes för samarbetet, med årsmöte, styrelse och eget kansli. Det blev för betungande för medlemsorganisationerna att driva en organisation på det sättet. Anledningen till att Lika Unika konstruerades så, var för att kunna söka statsbidrag för funktionshinderssamarbetet. Ett annat skäl till att organisationen nu avvecklas är säkert att medlemsförbunden hade olika förväntningar på Lika Unika. Vårt samarbete inom funktionshinderrörelsen måste nu hitta nya former. 

På kvällen den 28 november ordnades en tillställning på Matborgen i SRF-huset i Enskede under rubriken ”Vi minns allt vi gjort, sammanfattar det vi önskar och ger varandra kraft inför framtiden”. Här lanserades bland annat en bok om Lika Unika ”10 år av kamp för mänskliga rättigheter 2009-2019”. Det var mingel och mat, och SRF:s kanslichef, Ulrika Norelius Centervik, underhöll med sång. Nu återstår endast några formaliteter innan Lika Unika upphör som organisation. 

Möte med Trafikverket

Den 20 november hade Trafikverkets tillgänglighetsråd möte i Stockholm. Här berättade Gerhard Wennerström om sin pågående utredning om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. Ett annat intressant inslag var en redogörelse för den utredning om elsparkcyklar och liknande fordon som Transportstyrelsen fått i uppdrag att göra. Utredningen ska belysa fordonens status, trafiksäkerhetsaspekter samt andra problem och möjligheter för såväl användare som medtrafikanter. 

Under övriga frågor diskuterades att ledsagningen i samband med flygresor tycks ha tappat i kvalitet de senaste åren. Denna fråga kommer att hanteras närmare under ett kommande möte. Den som har negativa upplevelser av ledsagning vid flygresor får gärna höra av sig till mig (Håkan Thomsson). Se kontaktuppgifter sist i nyhetsbrevet. 

Aktuellt rådslag om SRF:s stadgar

Full fart framåt i SRF:s stadgegrupp inför nästa års kongress. Förbundstyrelseledamötena Peter Tjernberg och Jenny Näslund ingår i gruppen.

Den som är intresserad av stadgefrågor bör besvara det rådslag som sänts ut i SRF-organisationen. Svar tas tacksamt emot från enskilda medlemmar, lokalföreningar, distrikt och branschföreningar.

Svaren ska mejlas, senast den 13 januari 2020, till:
gunilla.thomsson@srf.nu 

Rådslaget beställs från kontorsservice på tfn 08-39 92 20 eller via e-post kontorsservice@srf.nu 

Utöver detta rådslag har stadgegruppen tagit fram särskilda frågeställningar som riktar sig till branschföreningarna. Dessa kommer att diskuteras på en branschföreningsträff i början av år 2020. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.