Bild på medlemmar i Aniridi Sverige

Om oss

Aniridi Sverige är en ideell förening som syftar till att skapa en kontaktyta för personer som av olika anledningar är intresserade av aniridi. Det kan vara personer som själva lever med aniridi, eller vänner och anhöriga till aniridiker, som på detta vis kan komma i kontakt med varandra och utbyta erfarenheter. Förhoppningsvis kan detta nätverk även hjälpa till att sprida information och på så sätt bidra till att öka kunskapen om detta sällsynta tillstånd.

Här finns en kortfattad informationsbroschyr om Aniridi Sverige i pdf-format.

Mer detaljerat kan föreningens huvudändamål beskrivas som:

  • att sprida kunskap om Aniridi till myndigheter, personal inom hälso- och sjukvård och omsorg, beslutsfattare, organisationer och allmänheten
  • att erbjuda stöd för personer med diagnosen aniridi samt till deras familjer
  • att skapa samhörighet mellan medlemmarna och ge utrymme för kunskapsinhämtning samt erfarenhetsutbyten
  • att verka för att stärka forskningen om aniridi samt att hålla sig uppdaterad om metoder och forskning om diagnosen aniridi både nationellt och internationellt
  • att utveckla kontakt och erfarenhetsutbyte med internationella nätverk och organisationer relaterade till aniridi.

Om du vill bli medlem, om du vill veta mer om föreningen eller vill bli uppsatt på vår mejllista och kontinuerligt få information från oss kan du ta kontakt med Ivana Kildsgaard på ivana@aniridi.se eller ringa 070-263 30 24

Aniridi Sverige är också medlem i föreningen Sällsynta Diagnoser.

  1. Kontakt

    E-post: styrelsen@aniridi.se

  2. Stadgar för föreningen Aniridi Sverige