Två barn sitter i en soffa och spelar kort. De skrattar.

Om oss

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade.

SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna.

Vi har bildat SRF utifrån tanken om alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Vi vill också skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadade medlemmar och medlemmar som är föräldrar till barn med synskador fattar besluten inom organisationen. Vi välkomnar också stödjande medlemmar i vår verksamhet.

Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.

SRF är en ideell förening med treplansorganisation, dvs. med ett riksförbund, 23 distrikt och 129 lokalföreningar. Nationella bransch-föreningar av synskadade kan anslutas till riksförbundet. 11 bransch-föreningar har beviljats inträde. Vi bedriver också ett aktivt internationellt samarbete.

Organisationsrådet är tillsammans med kongressen riksförbundets högsta beslutande organ. Organisationsrådet granskar årligen förbundsstyrelsens arbete. Kongressen genomförs vart tredje år. Mellan kongresserna ansvarar förbundsstyrelsen inför medlemmarna för verksamheten.

Distriktens högsta beslutande organ är representantskapet eller medlemsmötet, och i lokalföreningarna är det årsmötet/medlemsmötet.

Vi ger ut flera tidningar och en mängd informationsmaterial om synskador, synskadade och de frågor som vi driver.

SRF har idag cirka 11 000 medlemmar, varav ungefär 8000 är synskadade. 

Vi har ett principprogram "Vår värld och Vision: Makten över våra liv", stadgar, ett etiskt program och en jämställdhetsvision som kongressen antagit. Verksamhetsinriktning och långtidsbudget fastställs av varje kongress, som också väljer förbundsstyrelse, granskningsutskott, revisorer och valberedning.

 1. Organisation

 2. In English

  The Swedish Association of the Visually Impaired

 3. Informationsmaterial

  Det mesta av vårt informationsmaterial kan laddas ner till din dator för egen utskrift.

 4. Unga med Synnedsättning

  Unga med Synnedsättning (US) är organisationen för dig som är 10-30 år.

 5. Synskadades Stiftelses företagsgrupp

  Iris Förvaltning AB.

 6. Synskadades Museum
 7. Slå larm om ett missförhållande

  Synskadades Riksförbunds visselblåsarfunktion är en av våra kanaler som kan användas för att anmäla missförhållanden. Genom att anmäla …