I följande remissvar ger Synskadades Riksförbund synpunkter på valda delar av rubricerat betänkande. SRF ställer sig försiktigt positiva till den föreslagna äldreomsorgslagen. Det är mycket viktigt att äldreomsorgen har ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga.

Detta är dock mycket svårt för kommunerna att uppnå om inte kompetensen och resurserna specialiseras. Äldre med synnedsättning är en stor och hela tiden växande grupp. Enligt aktuell statistik från SCB upplever över 470 000 svenskar över 65 år synsvårigheter och över 60 000 i samma grupp upplever stora synsvårigheter.

Detta gör att kommunerna måste ha kunskap om behoven och förutsättningarna för, samt anpassa verksamheterna för denna grupp. Fler kommuner måste införa syn- och hörselinstruktörer. Dessutom måste samverkan mellan kommunerna och regionernas rehabilitering bli tydligare och effektivare, såväl enskilda individer som samhället i stort tjänar på det.

Läs remissvaret i sin helhet.