Rapporten som är framtagen av konsultföretaget Analysys Mason på uppdrag av Post och telestyrelsen (PTS) ger en deskriptiv lägesbild av möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta del av det digitala samhället utifrån befintlig litteratur. Förbättringsförslag kring behov av kontinuerliga uppföljningar ges också.

Övergripande synpunkter

Synskadades Riksförbund delar i stort rapportens slutsatser. Det gäller särskilt slutsatsen om att möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ta del av det digitala samhället belyses sämre än för befolkningen i stort. I likhet med rapportförfattarna ser vi ett behov av fler återkommande studier för att kunna göra kontinuerliga jämförelser över tid.

Läs skrivelsen i sin helhet här.