Vi vill uttrycka vår starka oro över att personer som är blinda, har en grav synnedsättning eller har dövblindhet riskerar att utestängas från möjligheten att kunna rösta fritt och med bevarad valhemlighet även vid valen 2026. Vi önskar därför att regeringen snarast tillsätter den utredning om valsedelssystemet som beskrivs i Tidöavtalet samt att det i utredningsdirektiven ställs krav på att valsedlarna och röstnigen i övrigt ska göras fullt tillgänglig för synskadade. I annat fall utsätts synskadade för fortsatt diskriminering i fråga om grundläggande demokratiska rättigheter.

Läs skrivelsen i sin helhet här.