SRF kan se fördelar med digitala nationella prov för att öka likvärdigheten vid provsituationen för elever med synnedsättning. Det är stora utmaningar med att anpassa dagens prov i pappersformat för elever som använder punktskrift. Men om de digitala nationella proven ska fungera på ett likvärdigt sätt måste systemen och utrustningen vara tillgängliga så att elever med synnedsättning kan genomföra proven på ett likvärdigt sätt. Det är viktigt att eleverna kan genomföra proven och visa sina kunskaper
och inte hindras av otillgängliga system och utrustning. Sverige har nyligen fått rekommendationer från FN:s barnrättskommitté gällande hur vi efterlever barnkonventionen. Kommittén vill att Sverige skärper åtgärderna för att säkerställa en inkluderande utbildning i den allmänna skolan för alla barn med funktionsnedsättning och att diskriminering ska utrotas.

Läs remissvaret i sin helhet.