Synskadades riksförbund avstyrker Boverkets förslag i sin helhet. Staten har åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om att byggnader och utomhusmiljöer ska vara universellt utformade, så att de redan från början är tillgängliga att använda för alla i samhället. För att leva upp till sina åtaganden menar vi att staten fortsatt behöver ha en aktiv roll i att säkerställa att nya lösningar är tillgängliga och säkra.

Läs remissyttrande i sin helhet.