Allmänt
Synskadades Riksförbund, SRF, respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data på alla sätt vi kan.

I detta dokument beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Dessa regler gäller när du kontaktar oss. SRF är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
SRF inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress.  

SRF registrerar personuppgifter i samband med:

a)       När du beställer en minnes-eller hyllningsgåvagåva
b)      När du kontaktar oss via webbplatsen, e-post, brev eller via telefon
c)       Ditt besök på vår webbplats eller via någon app, förutsatt att du godkänt våra cookies, se mer under rubriken ”Om cookies”

Hur vi använder insamlad information
SRF behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

a)       Möjliggöra god kundservice,
b)      För att skicka till och ta emot information från dig via SMS, e-post, app, telefon eller post,
c)       För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer,
d)      I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter i verifikationer och avstämningsunderlag

Information som kan lämnas ut 
Vi delar med oss av information i samband med betalservice. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och borttagande av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till SRF ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som finns i din beställning samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer SRF att hänvisa till uppfyllande av avtal.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. SRF kommer att lagra dina personuppgifter i upp till 1 år.  Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har möjlighet och rätt att påverka din information och vad som sparas. SRF kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta SRF eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från SRF.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SRF saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. SRF ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede

E-postadress: dataskyddsansvarig@srf.nu 
Telefonnummer: 08-39 91 00

Denna policy för personuppgifter gäller från och med 2018-05-25

Här kan du läsa Synskadades Riksförbund övergripande personuppgiftspolicy